3
Sardi Myuq Mâ É Noqkuq Hpúng Lé Kâ Kat É Laiká
Sardi myuq mâ é noqkuq hpûng é maumang lagyo lé isu nghû kâ kat aq:
Haû Garai Gasâng é woi-nyí nyhit woi-nyí eq kyî nyhit cham lé chûng Su é dang gi, 'Ngò gi, náng é a‑kyang lé sê lhê; nàng gi, asak dui nyì sû ga kôlhang, shi byuq sû nghut ri. Gyîng lò aq! Myit gyó tô é, shi byuq râ za nghut é pé lé, wum-o lhoq kîng yù aq; hkâsu mù gâ le, Ngá é Garai Gasâng é hí má, náng é a‑kyang a gumjup é hkyô lé, Ngò myang ri. Haû mù, nàng hkâsu kut wó hap yu é eq wó gyô yu é hkyô lé, myit bun aq; haú dông cháng luî, myit lhîng aq. Nàng a bûn gyîng é nghut le gi, Ngò hkau sû su lé râ nghut luî, nàng gi, Ngò hká u lé râ lé, sé râ a nghut.
Nghut kôlhang, Sardi myuq má, yhumsing é mebu lé agot a-û a kut é byù ra-am nyi akô. Haú bang gi, hpyu é mebu wut luî, Ngò eq rahá sô wún kó râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, gingdán é bang nghut akô. Wó ung é sû gi, haú bang su, hpyu é mebu myang wut râ nghut lhê. Ngò gi, haú yuq é myìng lé, hkâ-nhám le, asak jihpán laiká buk mai yu pyám râ a nghut; hau htoq agó, Ngá Wâ é hí má le, Yhâng é maumang lagyô pê é hí má le, haú yuq é myìng lé, Ngò yín yû râ nghut lhê. Gyo râ nohkyap dap sû gi, haû Woi-nyí mai noqkuq hpûng pé lé taî é hkyô lé, gyô yù sháng gaq.' gâ ri.
Hpiladehpi Myuq Mâ É Noqkuq Hpúng Lé Kâ Kat É Laiká
Hpiladehpi myuq mâ é noqkuq hpûng é maumang lagyo lé isu nghû kâ kat aq:
Haû chyoiyúng é eq tengmán é, Dawiq hkohkam é zoqshi chung é, ó yuq le a wó myhi loshoq hpông é eq, ó yuq le a wó hpóng loshoq myhî é Su é dang gi, 'Nàng kut é muzó pé lé, Ngò sê lhê. Wú aq, ó yuq le a wó myhî é hkum ralhum, Ngò náng hí má hpông to byî lhê. Nàng gi, wum-o ratsuí za bò kôlhang, Ngá é dang gyo luî, Ngá é myìng lé a he-ngik pyâm é hkyô lé, Ngò sê lhê. Haû tarajong má noqkuq kôlhang, Tsadán lé dojaú bang nghut é, Yudaq byù a nghut kôlhang, nghut lhê gâ é byù mhaû pé lé, Ngò, náng é hkyî wang má, lé paî gop nhâng luî, Ngò, nàng lé chyitdap é hkyô, yhangmoq lé sé nhâng râ nghut lhê. 10 Nàng gi, myit hîng hîng hkam jan râ é Ngá é hkunmó lé châng nyì bê nghut é yanmai, myidàm htoq má nyi é bang lé chyam lik wú râ matú, mingkan gón má jé râ nghut é wuîhke jamjau ahkyíng mai, Ngò, nang lé lhoq lhut yû râ nghut lhê.
11 Ngò gi, a myáng má jé lé lô râ nghut lhê. Náng é janmaú lé, ó yuq èq le a wó yu pyám byi sháng gaq, nàng wó tô é pé lé myhik zing nyì aq. 12 Wó ung é sû lé gi, Ngá é Garai Gasâng é noqkuq yhûm mâ é hkungzing mó dut nhâng râ nghut lhê. Haú yuq gi, hkâ-nhám le haû mai dum htoq ló râ a nghut. Ngò gi, Ngá é Garai Gasâng é myìng lé le, Ngá é Garai Gasâng chyáng mai htoq luî, mauhkûng mai gyó lé lo é, Yerusalem wà mó Asik ga é, Ngá é Garai Gasâng é myuq myîng lé le, Ngá é myìng sik lé le, yhâng chyáng kâ tap byi râ nghut lhê. 13 Gyo râ nohkyap dap sû gi, haû Woi-nyí mai noqkuq hpûng pé lé taî é hkyô lé, gyô yù sháng gaq.' gâ ri.
Ladoki Myuq Mâ É Noqkuq Hpúng Lé Kâ Kat É Laiká
14 Ladoki wà mó mâ é noqkuq hpûng é maumang lagyo lé isu nghû kâ kat aq:
Haû lhumzuî é eq tengmán é saksé nghut é, Garai Gasang hpan tô é lé up é, Amen gá Su é dang gi, 15 'Ngò gi, nàng kut é muzó lé sê lhê; nàng gi, gú le a nghut, nye le a nghut dut ri. Nàng gi, gú jáng jâng gú, nye jáng jâng nye dut râ lé, Ngò ô nau ri. 16 Nghut kôlhang, nàng gi, gú le a nghut, nye lé a nghut, lumnye nghut é yanmai, Ngò gi, nang lé, Ngá é nhut mai byé htoq pyám râ za nghut bê. 17 "Ngò gi, wó sû nghut lhê; ngò gi, sutzè gyai wó bê nghut luî, haî lháng a ra lo." ga nàng taî ri. Nghut kôlhang, nàng gi, wuîhke jamjau hui sû, asho awui dut sû, myùng sû, myoqjit sû eq achîn dut sû nghut é lé, nàng a sé myhi-nhung. 18 Haû mù luî, nàng gi, wó sû sùt sû wó dut sháng gaq, myi má jên yu é hîng lé le, nàng achîn dut é hoq hpu hkyô lé, wó nghop pyám sháng gaq, wut râ matú, mebu hpyû lé le, nàng myoq wó myâng sháng gaq, náng é myoqjí má kat râ matú, myoq chi lé le, nàng, Ngá chyáng mai wui yù râ matú, Ngò, nang lé hpaqchyî byî lhê.
19 Ngò chyitdap é bang lé gi, tan luî, mhoqshit lhê. Haû mù, nàng gi, hân bûn gying luî, myit lhîng aq. 20 Wú aq! Ngò gi, hkum yâm má yap to luî, hkum lé kok nyi lhê. Rayuq yuq, Ngá é htê lé wó gyo luî, hkum hpóng byî é nghut jáng, Ngò gi, wàng mù, haú yuq eq rahá zo shuq râ nghut lhê; haú yuq le, Ngò eq rahá zo shuq râ nghut lhê.
21 Ngò gi, ûng luî, Ngá Wa eq rahá Yhâng é hkohkâm-tanghkuq má zung é eq rajung za, wó ung é sû lé gi, Ngò eq rahá Ngá é hkohkâm-tanghkuq má zùng râ ahkáng, Ngò byi râ nghut lhê. 22 Gyo râ nohkyap dap é sû gi, haû Woi-nyí mai noqkuq hpûng pé lé taî é hkyô lé, gyô yù sháng gaq.' gâ é nghut ri." gâ ri.