4
Mauhkûng Htoq Má Hkohkâm-tanghkuq Joq É Hkyô
Hau htâng má, ngò wú kat le, mauhkûng má hkum ralhum bóng tô é lé myang ri. Ngò sâng-hî dàm wó gyô é tut htê su gâ é danghtê ngo lé taî é gi, "Shî má doq lò aq, htângnùng má dut lò râ hkyô pé lé, Ngò, nang lé tûn shit bá." gâ ri. Haú hkûn jáng yhang, ngò gi, Woi-nyí má moq byuq ló luî, mauhkûng htoq má hkohkâm-tanghkuq ralhum joq é lé myàng ri; tanghkuq haú má, byù rayuq zung tô ri. Haû má zung to Su é isâm gi, huhpé eq ne yúng lungsêng su dut ri. Huî nyuì lungsêng su dut é woqgan síng-yang gi, haû hkohkâm-tanghkuq má hkông lhîng tô ri. Hkohkâm-tanghkuq hau é lhînghkyuq má, hkohkâm-tanghkuq gotû í xe myî lhum le joq to luî, hpyu é mebu wut mù, ulhum má hîng janmaú tsûng tô é suwún í xe myi yuq gi, haú má zung tô bum akô. Haû hkohkâm-tanghkuq mai, lhap hpyat é, mying hûm é eq maugum gûm é pé dut htoq lo ri. Haû hkohkâm-tanghkuq hí má, myi-kok nyhit lhum le duq tô ri; haú pé gi, Garai Gasâng é woi-nyí nyhit woi-nyí nghut ri. Hau htoq agó, san zâ é myoqjàm su dut mâ é wuì-nhông le, haû hkohkâm-tanghkuq hí má díng tô ri.
Haû hkohkâm-tanghkuq agùng má le, lhînghkyuq má le, hî-u nunghtáng lhînghkyuq myoqjí dap é dui é dusak myî du nyi tô ri. Dui é dusak sâng-hî du gi, hkanghkyi su dut ri; í du nghû râ du gi, nohtó su dut ri; sûm du nghû râ dû é myoqdong gi, byu myoqdong su dut ri; myî du nghû râ du gi, dâng wún é zunbung su dut ri. Dui é dusak myî du haû gi, du hkangmó dùng hkyuq lhum lhum dap é htoq agó, lhînghkyuq má myoqjí kôm dap luî, dùng hkaû má lháng dap ri. Yhangmoq, nyí myín hkâ-nhám a no loshoq taî nyì kô é gi,
"A-nham pyat le, ahkuí pyat le, htang pyat má le, rû nyi nyi é, haû wum-o a-tsam dik shoq bò Sû Yhumsîng Garai Gasang gi,
chyoiyúng, chyoiyúng, chyoiyúng nyi ri."
gâ akô. Haû dui é dusak myî du gi, hkohkâm-tanghkuq má zung é, pyat dedu ahtum abyuq dui nyì Su chyáng, hpungwup shingkang, aróng eq jeju bun hkyô byî é hkangmó, 10 haû suwún í xe myi yuq gi, hkohkâm-tanghkuq má zung é, pyat dedu ahtum abyuq dui nyì Su é hí má, ngóm gop luî, Yhang lé noqkuq akô. Yhangmoq gi, yhangmoq é hkohkâm-janmaú lé, haû hkohkâm-tanghkuq hí má hkyut to mù, taí kô é gi,
11 "Ngamoq é Yhumsîng eq Garai Gasang ê, nyì mi-nyì, joq mijoq lé, Nàng hpan to bê nghut luî,
haú pé gi, Nàng ô nau é dông hpan tô é hui bê nghut mù, nyi to joq tô bùm bê nghut é yanmai,
Nàng gi, hpungwup shingkang, aróng eq hpungwup a-tsam lé, hap yù gíng Sû nghut ri."
gâ akô.