5
Chyúmding Eq Sauzo
Hau htâng, ngò gi, hkohkâm-tanghkuq má zung to Su é loqyo loq má, í shut é laiká kâ to é, dizik nyhit lhum tap tô é chyúmding le myang ri. Hau htoq agó, a-tsam mó bo é maumang lagyo rayuq gi, "Haû dizik pé lé hî pyám râ eq chyúmding lé hpóng râ gi, ó yuq wá gingdán lhê lhú?" ga luî, htê mó èq wut taî nyi é lé le, ngò myang ri. Nghut kôlhang, mauhkûng htoq má le, myigùng htoq má le, myigùng ô má le, haû chyúmding lé wó hpóng râ eq ahkaû má wó wú râ byù rayuq lháng a nyì nghut ri. Haû chyúmding lé hpóng mù, ahkaû má wú râ gingdán é byù rayuq hkâlháng a nyi é yanmai, ngò gyai yhang ngau pyâm é nghut lhê. Haú hkûn, haû suwún wuî mâ é rayuq, ngo lé taî é gi, "Hkâ-ngaû! Wú aq, haû Yudaq byuhú mâ é Hkanghkyi nghu é, haû Dawiq é Amyit nghut Sû gi, ûng bê nghut luî, haû chyúmding eq haú mâ é dizik nyhit lhum lé wó hpông lhê." gâ ri.
Hau htâng, haû dui é dusak myî du eq suwún wui é agùng mâ é, hkohkâm-tanghkuq agùng má, sat hui bê su dut é Sauzo radu yap tô é lé, ngò myang ri. Sauzo haû gi, hkyuî nyhit lhum eq myoqjí nyhit lhum dap ri. Myoqjí haû nyhit lhum gi, myidàm htoq gón má nhang htoq kat é, Garai Gasâng é woi-nyí nyhit woi-nyí nghut ri. Haû Sauzo gi, lé mù, hkohkâm-tanghkuq má zung to Su é loqyò mâ é chyúmding lé yu ri. Haû chyúmding lé yu é hkûn jáng, haû dui é dusak myî du eq suwún í xe myi yuq gi, Sauzô é hí má ngóm gop akô. Yhangmoq yuq hkangmó gi, tíng eq sân-yúng bâng é kyûdung dang gâ é namngón jung byíng mui tô é hîng góm pé le chung bum akô nghut ri. Yhangmoq gi,
"Nàng gi, haû chyúmding lé yù râ eq hau é dizik pé lé hpóng râ gingdán Sû nghut ri.
Haî mù gâ le, Nàng gi, sat hui bê nghut luî, byuhú hkangmó mai le, myíng hkangmó mai le,
byù myû hkangmó mai le, mingdán hkangmó mai le, Garai Gasâng é matú,
Náng é suî èq byù pé lé wui hpyit yû bê nghut ri.
10 Nga-nhûng é Garai Gasang lé dojaú râ matú, Nàng gi, yhangmoq lé, mingdán byu pé eq hkyangjông pé dut nhâng bê nghut luî,
yhangmoq gi, myidàm htoq má up kó râ nghut lhê."
ga luî, mahkôn sik ralhum hkon akô nghut ri.
11 Haú hkûn, ngò wú kat le, haû hkohkâm-tanghkuq lhînghkyuq má le, dui é dusak pé eq suwún wui é lhînghkyuq má le, nyi tô bum é maumang lagyo ajùm ayò mun mun sen sên é htê lé wó gyô ri. 12 Yhangmoq gi,
"Haû sat hui bê Sauzo gi, hpungwup a-tsam, sutzè, hpaqchyî byéng-yá, wum-o, aróng sitang,
hpungwup shingkang eq hkya-on kungtôn hkyô lé, hap yù gíng ri."
ga luî, htê mó èq ton bum akô nghut ri.
13 Hau htoq agó, mauhkûng htoq má nyi é, myigùng htoq má nyi é, myigùng ô má nyi é, wuiming má nyi é, hpan to huî é lhunglháng gi,
"Hkya-on kungtôn hkyô, aróng sitang, hpungwup shingkang eq hpungwup a-tsam gi,
haû hkohkâm-tanghkuq má zung tô é Sû eq Sauzô chyáng,
pyat dedu ahtum abyuq ru joq nyî sháng gaq ô!"
ga luî, ton nyi bùm kô é lé, ngò wó gyô ri. 14 Haû dui é dusak myî du gi, "Amen" ga taí jang, haû suwún wuî gi, ngóm gop luî noqkuq akô nghut ri.