6
Dizik Nyhit Lhûm É Hkyô
Haû Sauzo gi, dizik nyhit lhum mâ é sâng-hî lhum lé hpông kat é hkûn, ngò myang é nghut lhê. Hau htâng, haû dui é dusak myî du mâ é radu gi, maugum su gâ é htê mó èq, "Lé aq." gâ é lé, ngò wó gyô ri. Ngò wú kat é hkûn, ngá é myoq hí má myang hpyû radu nyi tô é lé myang ri! Haú má jî to sû gi, lai rahpu chung tô é htoq agó, yhang lé, janmaú ralhum tsûng to byî luî, ûng budang wó râ matú ûng sû rayuq dông htoq ló ri.
Haû Sauzo gi, í lhum nghû râ dizik lé hpông kat é hkûn, haû í du nghû râ dui é dusak gi, "Lé aq." ga taî é lé, ngò wó gyô ri. Hau htâng, myang nè radu htoq lo ri; haú má jî tô é sû gi, myidàm htoq mâ é nguingón simsaq hkyô lé wup yù râ eq, byù yhangchang rayuq eq rayuq sat lhum nhâng râ a-tsam byî é hui sû nghut luî, yhang lé shâm mó rahkyam le byî to bê nghut ri.
Haû Sauzo gi, sûm lhum nghû râ dizik lé hpông kat é hkûn, haû sûm du nghû râ dui é dusak gi, "Lé aq." ga taî é lé, ngò wó gyô ri. Ngò wú kat le, myang noq radu ngá myoq hí má nyi tô é lé myang ri! Haú má jî tô é sû gi, yhâng é loq má jàng rahpu chung to ri. Haú hkûn, "Ra-nyí é zuihpau gi, sungsô rabyé, ra-nyí é zuihpau gi, muk-yo guq sum byé nghut lhê; haû tsanlun xû eq tsibyiq wing lé kúm gi, hkâlhoq hten kó." gâ é htê, haû dui é dusak myî du hkaû mai htoq ló é su gâ é lé, ngò wó gyô ri.
Haû Sauzo gi, myî lhum nghû râ dizik lé hpông kat é hkûn, haû myî du nghû râ dui é dusak gi, "Lé aq." ga taî é lé, ngò wó gyô ri. Ngò wú kat é hkûn, ngá é myoq hí má, myang muí radu nyi tô é lé myang ri! Haú má jî to su é myìng gi, Shî hkyô gâ ri; Moming le, yhâng é htâng má châng tô ri; yhangnhik gi, sham èq, mutmó gyó é èq, wúm gyó é èq, tân é yosô-ze èq, myidàm htoq myi tú mâ é ratú má nyi é bang lé sat pyám râ ahkáng wó yu to bekô nghut ri.
Sauzo gi, ngo lhum nghû râ dizik lé hpông kat é hkûn, Garai Gasâng é mungdâng é yanmai le, yhumsîng hkâm é saksê é yanmai le, sat hui bâng é sobyô pé gi, hkungga gyap a-ô má nyi tô bùm kô é lé, ngò myang ri. 10 Yhangmoq gi, "Chyoiyúng é eq tengmán é, ahko ahkáng lhunglháng wó é Yhumsîng ê, myidàm htoq má nyi é byu pé lé, ngamoq é sui manglat dam a byî é eq tarâ a jéyáng é za, hkâ-myháng jé shoq nyi nyi râ lhú?" ga, htê mó èq garu bum akô. 11 Haú hkûn, yhangmoq yuq hkangmó gi, bu hpyû hîng radung dung hut é hui luî, yhangmoq su sat hui râ bang, yhangmoq é byinzùm dui-nhâng zoshâng wuì nghut é gumang wuì sat huî ngap é hkûn jé shoq, razup zim za nyì shi keq ga taî é lé wó gyô akô nghut ri.
12 Hkyuq lhum nghû râ dizik lé, Yhang hpông kat é hkûn, ngò myang ri; haú u lé, layàng mó le nún lo ri; haû buì gi, saumaú noq èq woq é pán su noq byuq ri; haû lhamó lhum gón gi, sui su ne byuq ri; 13 maihpáng gâm lé, laì mó èq lo mut nhûn kat é hkûn, a myhíng shî é maihpáng-shi yoq gyó é su, mauhkûng mâ é kyî pé gi, myidàm htoq má byit gyó lo bum ri. 14 Haû mauhkûng gi, laiká lé dîng lhûm é su htot pyâm é hui luî, bùm hkang bùm mó eq zinlóng lhumjup pé gi, yhâng é jowò mai huî pyâm é huî ri.
15 Haú hkûn, haû myidàm htoq mâ é hkohkam pé, uphkâng bang, gyezaû pé, sut wó bang, wum-o a-tsam bò bang, jun pé eq luthkyô wó é lhunglhâng bang gi, bùm dong pé eq bùm pé mâ é luqgok gyoro pé má haq tô bùm uchyang, 16 haû bùm pé eq luqgok pé lé, "Ngamoq é gùng htoq má gyó ke kó laq! Haû hkohkâm-tanghkuq má zung to Su é myoq hí mai le, haû Sauzô é nhikmo-yô é hkyô mai le, ngamoq lé haq pyám kó laq. 17 Hkâsu mù gâ le, haû Yhangnhik nhikmo-yô é buinyì mó gi, jé bê nghut ri; ó yuq wá wó jân yap nyì râ lhú?" ga garû taî bum akô nghut ri.