7
144,000 Yuq Masat Lhô Tap Hui Kô É Hkyô
Hau htâng má, maumang lagyo myi yuq gi, maumyî myi chyûn má yap to mù, myigùng htoq má le, wuì ming htoq má le, sikgâm pé má le, laì a hik sháng gaq ga, myi shut mâ é laì lé zuî zing to kô é lé, ngò myang ri. Haú hkûn, haû dui nyi é Garai Gasâng é masat lhô chung é maumang lagyo gotû rayuq gi, buihtoq hkyam mai htoq lé lo é lé, ngò dum myang ri. Yhang gi, haû myigùng eq wuì ming lé lhoq hten râ ahkáng wó tô é maumang lagyo myi yuq haû lé, "Nga-nhûng é Garai Gasâng dui-nhâng zoshâng wui é ngelang má, ngamoq mai masat lhô a tap byi byi gi, haû myigùng, wui ming eq sikgâm pé lé hkâlhoq hten shi kó." ga htê mó èq wut taî kat ri. Haú hkûn, masat lhô tap huî é bang byù hkâ-myhó yuq nghut é lé, ngò wó gyô ri. Israelaq byuhú banshoq mâ é 144,000 yuq nghut ri.
Masat lhô tap huî yu é,
Yudaq up mâ é bang gi, 12,000 yuq,
Rubin up mâ é bang gi, 12,000 yuq,
Gat up mâ é bang gi, 12,000 yuq,
Ashe up mâ é bang gi, 12,000 yuq,
Nahtali up mâ é bang gi, 12,000 yuq,
Manase up mâ é bang gi, 12,000 yuq,
Simeon up mâ é bang gi, 12,000 yuq,
Lewiq up mâ é bang gi, 12,000 yuq,
Yishahka up mâ é bang gi, 12,000 yuq,
Zebulun up mâ é bang gi, 12,000 yuq,
Yosep up mâ é bang gi, 12,000 yuq,
Ben-yamyin up mâ é bang gi, 12,000 yuq,
nghut bum akô.
Bu Hpyû Hîng Wut Bâng É Hkyô
Hau htâng, ngò wú kat é hkûn, mingdán hkangmó mai le, byuhú hkangmó mai le, byù myû hkangmó mai le, myíng chângjup mai le, lé é bang, ó yuq lháng a ung nghap é byù moq mó gi, haû hkohkâm-tanghkuq é hí má le, Sauzô é hí má le, yap nyi bùm kô é lé myang ri; yhangmoq gi, bu hpyû hîng wut luî, yhangmoq é loq má byùm-haq chung tô bùm kômù,
10 "Hkyi yù hkyô gi, haû hkohkâm-tanghkuq má zung tô é nga-nhûng é Garai Gasang eq Sauzo chyáng mâ é nghut ri ô!"
ga luî, htê mó èq garû bum akô nghut ri. 11 Haû maumang lagyo lhunglhâng bang gi, haû hkohkâm-tanghkuq é lhînghkyuq má le, suwún wuî eq dui é dusak myî du é lhînghkyuq má le, yap tô akô nghut ri. Yhangmoq gi, hkohkâm-tanghkuq hí má myoqdong ngóm gop mù, Garai Gasang lé noqkuq uchyang,
12 "Amen! Hkya-on kungton hkyô eq hpungwup shingkang,
hpaqchyî byéng-yá eq jeju bun hkyô,
aróng, hpungwup a-tsam eq wum-o gi,
nga-nhûng é Garai Gasâng chyáng pyat dedu ahtum abyuq ru joq nyî sháng gaq ô!
Amen!"
ga taî bum akô.
13 Haú hkûn, suwún wuî mâ é rayuq gi, "Shî bu hpyû hîng wut é bang gi, ô pé lhú? Yhangmoq gi, hkâmai lé é bang nghut akô lhú?" ga ngo lé myî ri.
14 Ngò gi, "Suwún hpó ê, nàng sê lhê." nghû tû taí jáng, yhang gi, "Shí bang gi, haû wuîhke jamjau mó mai wó lut htoq lô luî, yhangmoq é bu hîng lé, haû Sauzô é sui má chî hpyû yù bê bang nghut akô. 15 Haû mù, yhangmoq gi, Garai Gasâng é hkohkâm-tanghkuq hí má nyì mù, Yhâng é noqkuq yhûm má, nyí, myín Yhang lé dojaú nyî kô é nghut lhê; haû hkohkâm-tanghkuq má zùng Sû gi, Yhâng é jonghpang lé, yhangmoq é ahtoq má nghop byi râ* nghut lhê. 16 Yhangmoq gi, hkâ-nhám le, zòmut wuìshit hui râ a nghut lo; buì lhap é le, hkyíng hkyíng nyé é le, yhangmoq lé wó záng râ a nghut. 17 Hkâsu mù gâ le, haû hkohkâm-tanghkuq agùng mâ é Sauzo gi, yhangmoq é sau-rém sû dut râ nghut luî, Yhang gi, yhangmoq lé, asak wuìbúm jé shoq shuî ê râ nghut lhê. Hau htoq agó, Garai Gasang gi, yhangmoq é ngaubyi sháng shoq sut pyám byi râ nghut lhê." ga taî ri.
* 7:15 Yhâng é jonghpang lé, yhangmoq é ahtoq má nghop byi râ, gâ é gi, yhangmoq eq rahá nyì mù, yhangmoq lé upzúng nyî râ gâ é nghut lhê.