8
Nyhit Lhum Nghû Râ Dizik Eq Namngón Jung Nyhê É Hîng Góm
Haû Sauzo gi, nyhit lhum nghû râ dizik lé hpông kat é hkûn, mauhkûng htoq má hkyíng hkum rawuí kô zîm byuq ri.
Haú hkûn, Garai Gasâng é hí má yap tô é maumang lagyo nyhit yuq lé, ngò myang ri; yhangmoq lé, tut nyhit lhum byî tô ri.
Namngón jung nyhê é hîng góm chung é maumang lagyo gotû rayuq gi, haû hkungga gyap yàm má lé yap tô ri. Haû hkohkâm-tanghkuq hí mâ é hîng hkungga gyap má, sân-yúng bang banshoq é kyûdung dang eq rahá nhông byi râ matú, namngón jung gyai myo shoq, yhang lé byî tô ri. Haû namngón jûng é myihkau gi, sân-yúng bâng é kyûdung danghtê eq rahá, maumang lagyo haú yuq é loq mai Garai Gasâng chyáng hkyang rot ló bê nghut ri. Hau htâng, maumang lagyo haú yuq gi, góm lé yù mù, hkungga gyap mâ é myi lhoq pyîng yù luî, myidàm htoq má dú hkyô kat é hkûn, maugum mó gûm é, mying hûm é, lhap hpyat é eq layàng nún é pé dut htoq lo ri.
Tut Mut É Hkyô
Hau htâng, tut nyhit lhum wó é maumang lagyo nyhit yuq gi, tut mut râ hen akô nghut ri.
Sâng-hî yuq nghû râ maumang lagyo gi, yhâng é tut lé mut kat ri; haú hkûn, sui nyó é likwò eq myi htoq lô mù, haû lé myidàm htoq má lhoq hkyô kat jáng, maumyî sum tú mâ é ratú eq sikgâm sum tú mâ é ratú nyé gyó byuq é htoq agó, wàhu mhanzo banshoq le nyé gyó byuq bê nghut ri.
Í yuq nghû râ maumang lagyo gi, yhâng é tut lé mut kat ri; haú hkûn, myi dap tô é bùm mó su é lé, wuìshuq lung-aû má dú hkyô kat ri. Wuìshuq lung-aû sum tú mâ é ratú gi, sui dut byuq bê nghut ri; wuìshuq lung-aû mâ é dui jung sum tú mâ é ratú gi, shi byuq luî, wuì-sanghpo pé sum tú mâ é ratú gi, htên byuq bê nghut ri.
10 Sum yuq nghû râ maumang lagyo gi, yhâng é tut lé mut kat ri; haú hkûn, myihu dùm su duq é kyî mó racham gi, mauhkûng mai byit gyó lô mù, wuìlàng sum tú mâ é ratú eq wuìbúm pê htoq má lo gyó záng ri. 11 Kyî hau é myìng gi, Kyî Kyî Hko gâ é nghut ri. Wuìlàng sum tú mâ é ratú hkô byuq luî, wuì haû hkô byuq é yanmai byù myo myo shi byuq bekô nghut ri.
12 Myi yuq nghû râ maumang lagyo gi, yhâng é tut lé mut kat ri; haú hkûn, buì sum tú ratú, lhamó sum tú ratú, kyî sum tú ratú gi, hten luî, haú pê é sum tú ratú gi, mauchut byuq bê nghut ri. Hau htoq agó, nyí sum tú mâ é ratú le, myín sum tú mâ é ratú le, maubó a joq dut byuq ri.
13 Ngò wú nyi le, zunbung radu gi, maulat má dâng wún mù, "Gotû maumang lagyo sum yuq èq mut râ nghut é, tut hte é yanmai, myidàm htoq má nyì bâng é matú, dingnyé, dingnyé, dingnyé nghut ri." ga luî, htê mó èq garû taî ri.