9
Ngo yuq nghû râ maumang lagyo gi, yhâng é tut mut kat é hkûn, mauhkûng mai myidàm htoq má byit gyó tô é kyî racham lé, ngò myang ri. Haû nik dik htûm é Lasang-dông é zoqshi gi, kyî haû lé byî tô ri. Kyî haû gi, nik dik htûm é Lasang-dong lé hpông kat é hkûn, myi bunghkyûng mó mai htoq lo é myihkau dùm sû é myihkau gi, dong haû mai htoq lo ri. Nik dik htûm é Lasang-dong haû mâ é myihkau dum é yanmai, buì eq maulat gi, mauchut byuq bê nghut ri. Myihkau dùm haû mai dinggám pé htoq lô mù, myidàm htoq má gyó lé akô; myidàm htoq mâ é gogok é a-tsam sû é a-tsam le, yhangmoq lé byî to bê nghut ri. Myidàm htoq mâ é wàhu pé lé le, mhan-haq hpoqnoq pé lé le, sikgâm pé lé le a lhoq htên é za, yhumsing é ngelang má Garai Gasâng é masat lhô a dap é byu pé lé baú zing-ri râ matú, yhangmoq lé taî tô ri. Nghut kôlhang, haú bang lé sat pyám râ ahkáng kúm gi, yhangmoq a wó e za, lhamó ngo hkyap tup haú bang lé zing-ri râ ahkáng za ru wó akô nghut ri. Haú bang hui zô é shî-nò jamjau gi, gogok èq pat hkûn no hpû é su yhang nghut ri. Haú buinyì pé má, byu pé gi, shî hkyô hô kôlhang, myàng kó râ a nghut; shî nau dik kôlhang, haû shî hkyô gi, yhangmoq chyáng mai hpang byuq râ nghut lhê.
Dinggám haú pé gi, majan zan râ matú buí tô é myang pé su dut akô. Yhangmoq é ulhum má gi, hîng janmaú sû é tsûng tô é htoq agó, yhangmoq é myoqdong gi, byu myoqdong su dut bum akô nghut ri. Yhangmoq é xâm gi, myiwe wui é xâm su dut luî, yhangmoq é zuì gi, hkanghkyi zuì su dut ri. Yhangmoq é wànggò-long gi, joqtoq wànggò-long su dut ri; yhangmoq é dùng mying é htê gi, majan pá shut din yán wang ló é myang jûm eq myanglhêng pé mying hûm é htê su gâ ri. 10 Yhangmoq é sho-myi gi, nyin dap é gogok é sho-myi su dut ri; yhangmoq é sho-myi má, lhamó ngo hkyap tup byu pé lé zing-ri râ a-tsam bo ri. 11 Yhangmoq é hkohkâm gi, nik dik htûm é Lasang-dong mâ é maumang nghut ri; haû é mying gi, Hebre myíng dong Abadon ga, Grik myíng dông Apolion* gâ ri.
12 Sâng-hî lhum dingnyé gi, laî ló byuq bê nghut ri; nghut kôlhang, dingnyé í lhum jé lô shirâ nghut lhê.
13 Haû hkyuq yuq nghû râ maumang lagyo gi, yhâng é tut mut kat ri. Haú hkûn, Garai Gasâng é hí má joq é hîng hkungga gyap é hkyuî myî lhum mai htê htoq lo é gi, 14 "Uhprat wuì mó lâng má tuî lhûng tô é maumang myi yuq lé, nhang pyám aq." ga tut chung tô é hkyuq yuq nghû râ maumang lagyo lé taî é lé, ngò wó gyô ri. 15 Haú hkûn, xângzo byù sum tú mâ é ratú lé sat pyám râ matú, ahkyíng, buinyì, lhôhkyap, zanwut lé, rì rì hen to bê nghut é haû maumang myi yuq lé nhang kat bê nghut ri. 16 Myang ji jî é gyè jum gi, byù du sen í hkyîng bo é hkyô lé, ngò wó gyô ri.
17 Ngò, shing-rán myang é má, myang jûm eq haú pé má ji bâng é wànggò-long pé gi, myi su ne é, shing shing nyui é eq hang su hui é nghut ri. Myáng jum é ulhum gi, hkanghkyî pê é ulhum su dut luî, yhangmoq é nhut mai, myi, myihkau eq hang pé htoq lo ri. 18 Haû yhangmoq é nhut mai htoq lo é myi, myihkau eq hang gâ é wúm ihkyup sûm jûng é yanmai, xângzo byù sum tú ratú gi, sat hui bekô nghut ri. 19 Myang haú jum é sho-myi gi, lhangmuì su dut luî, ulhum dap mù, hte sê é yanmai, yhangmoq é a-tsam gi, nhut eq sho-myi pé má nghut ri.
20 Wúm ihkyup haû sûm jung mai wó lut luî, myit gyó tô é xângzo byu pé gi, yhangmoq é loq pê èq zui saî é muzó mai, myit a lhîng shi kô é htoq agó, nat gâng pé lé le, a wó myâng, a wó gyo, a wó sô é, hîng, ngùn, gyi, luqgok, sik pê é alhô lé le, noqkuq é hkyô lé a tô pyám shi kó nghut ri. 21 Hau htoq agó, yhangmoq gi, byù sat é mû mai le, myoqheq hpaqchyî mû mai le, ashop é dông gungsho zùm yap é hkyô mai le, hkaû é mai le, myit a lhîng shi kó nghut ri.
* 9:11 Apolion gâ é lichyúm gi, lhoq hten lhoq hpyoq sû gâ é nghut ri.