10
Maumang Eq Laiká Dîng É Hkyô
Hau htâng, ngò gi, wum-o bo é maumang lagyo gotû rayuq, mauhkûng mai gyó lé lo é lé myang é nghut lhê. Yhang lé gi, mhut èq htup yup to luî, yhâng é u htoq má woqgan síng-yang gyân tô ri; yhâng é myoqdong gi, buì su dut luî, yhâng é hkyî gi, myi zîng su dut ri. Yhâng é loq má gi, hpông tô é laiká ding zo ralhum chung tô ri; yhâng é loqyo hkyî gi, wuìshuq lung-aû má nang, yhâng é loqpaî hkyî gi, myigùng htoq má nâng to luî, hkanghkyi mying é htê su ga, htê mó èq garû kat ri. Yhang garu kat jáng, maugum htê nyhit lhum tû gûm kat ri. Haû maugum htê nyhit lhum tû gûm kat é hkûn, ngò ká râ da jáng, "Haû maugum htê nyhit lhum tû gûm é hkyô lé zaú pyám aq; haú pé lé hkâkâ to." ga, mauhkûng mai danghtê htoq lo é lé ngò wó gyô kat ri.
Haú hkûn, wuìshuq lung-aû eq myigùng htoq má nâng yap tô é lé, ngò myang é maumang lagyo haû gi, yhâng é loqyo loq lé mauhkûng shut tu toq kat ri. Haû mù, yhang gi, mauhkûng eq haú má nyi é lhunglháng lé le, myidàm htoq eq haú má nyi é lhunglháng lé le, wuìshuq lung-aû eq haú má nyi é lhunglháng lé le, hpan tô é, pyat dedu ahtum abyuq dui nyì Su é myìng lé lang luî, dakam é gi, "Ahkyíng ratsuí le, lhoq myáng nyî lo râ a nghut! Nghut kôlhang, Garai Gasang mai Yhâng é dui-nhâng zoshâng wuì nghut é myiqhtoî pé lé taí to bê é danglù eq rajung za, Yhâng é zaú tô é hkyô gi, nyhit yuq nghû râ maumang lagyô èq yhâng é tut lé mut myhîng é buinyì pé má, shit râ nghut lhê." gâ ri.
Hau htoq agó, ngò wó gyô wú bê mauhkûng mâ é htê, ngo lé dum taî é gi, "Haû wuìshuq lung-aû eq myidàm htoq má nâng yap tô é maumang lagyô loq má hpông tô é laiká ding lé, ê yù aq." gâ ri.
Haû mù, ngò gi, ê luî, laiká ding zo haû, ngo lé byi râ matú maumang lagyo haû lé ê dung le, yhang gi, "Shî lé yù mù, zo kat aq. Náng é wam má hko râ nghut lhê; nghut kôle, náng é nhut má gi, byo-î su yhang chui râ nghut lhê." gâ ri. 10 Haû mù, ngò gi, laiká ding zo haû lé, maumang lagyô é loq mai yù mù, zô é nghut lhê; haú hkûn, ngá é nhut má gi, byo-î su yhang chuî nghâm ri; nghut kôle, bàn zô kat é hkûn, ngá é wam hkaû má hkô bê nghut ri. 11 Haú hkûn, "Nàng gi, byù myû myo myo eq séng luî le, mingdán myo myo eq séng luî le, myíng ahú hú eq séng luî le, hkohkam pé myo myo eq séng luî le, myiqhtoi dum htoi ra râ nghut lhê." ga, ngo lé taî kyô ri.