11
Saksé Í Yuq É Hkyô
Ké râ jung dumbáng su dut é jàm-yang rahkat ngo lé byi luî, ngo lé taî é gi, "Ê mù, haû Garai Gasâng é noqkuq yhûm lé le, hkungga gyap lé le, kê wú luî, haú má noqkuq é bang lé nghap wú aq. Nghut kôlhang, shinggan mâ é wâng lé gi, a kê é za lhaî pyâm to aq; hkâsu mù gâ le, haû gi, tûngbaù pé lé byî to bê nghut lhê. Yhangmoq gi, haû chyoiyúng myuq lé, lhamó myixe í hkyap tup chôm nang kó râ nghut lhê. Hau htoq agó, ngò gi, ngá é saksé í yuq lé a-tsam byi râ nghut luî, yhangnhik gi, ji mebu wut* mù, buinyì 1260 nyí tup myiqhtoi htoi kó râ nghut lhê." gâ ri. Yhangnhik gi, haû myidàm Yhumsing é hí má yuq tô é tsanlun gàm í gâm eq myibung tsungjang í lhum nghut ri. Byù rayuq yuq, yhangnhik lé zing-ri nau é nghut jáng, yhangnhik é nhut mai myi htoq lô mù, yhangnhik é gyè pé lé nyhê hkyô pyám râ nghut lhê. Yhangnhik lé kâm zing-ri é sû gi, haû su kut sat pyâm é hui zo râ nghut lhê. Yhangnhik gi, yhangnhik myiqhtoi htoî nyi é buinyì pé má mau a wò râ matú, mauhkûng lé myhî pyám râ a-tsam wó akô; hau htoq agó, wuì pé lé sui dut nhâng râ eq, nau é hkûn, wúm ajung jûng èq myidàm htoq lé ihkyup hkyó byi râ a-tsam le, wó akô nghut ri.
Yhangnhik gi, saksé ban hkâm é hkûn, haû nik dik htûm é Lasang-dong mai htoq lo é tân jung dusak gi, yhangnhik lé htim mù, ûng luî, sat pyám râ nghut lhê. Yhangnhik é màng lé gi, danglhîng dông Sodom eq Egutuq gâ é, yhangnhik é Yhumsîng lé le, tapzîng má jén sat pyâm é myuq mó é hkyô gùng má, leq to râ nghut lhê. Haú hkûn, byù myû hkangmó mâ é bang, byuhú hkangmó mâ é bang, myíng hkangmó mâ é bang, mingdán hkangmó mâ é bang gi, yhangnhik é màng lé myhup pyám râ matú a gyo kô é za, sum nyí èq rahkyuí tup chôm wú nyî kó râ nghut lhê. 10 Myidàm htoq má nyi é bang gi, yhangnhik shi byuq é yanmai gabú nguingón luî, rayuq eq rayuq chyunghuq byî lhûm é dông ngón poî kut kó râ nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, myiqhtoi haú nhik gi, myidàm htoq má nyi nyi é bang lé, wuîhke jamjau byî lai bê su nhik nghut akô.
11 Nghut kôlhang, sum nyí èq rahkyuí tup laî é htâng má, Garai Gasâng chyáng mâ é asak soq gi, yhangnhik chyáng wàng mù, yhangnhik gi, toq yap tô kô é nghut luî, yhangnhik lé myang é bang gi, gyai yhang gyuq nán bûm bekô nghut ri. 12 Haú hkûn, "Shî má doq lò keq." ga, mauhkûng mai yhangnhik lé wut é htê mó lé wó gyo kômù, yhangnhik é gye pé wú tô é u lé, mhut ji mù mauhkûng shut doq ló bekô nghut ri.
13 Haú u lé yhang, layàng mó nún lô luî, myuq hkaû raxê tú mâ é ratú gi, htên gyop byuq bê nghut ri. Hau htoq agó, byù nyhit hkyîng yuq shi byuq bê nghut luî, myit gyó tô é bang gi, gyai yhang gyuq nán bûm kômù, mauhkûng mâ é Garai Gasang lé hkya-on shigyaú bum akô nghut ri.
14 Í lhum nghû râ dingnyé gi, laî byuq bê nghut ri; sûm lhum nghû râ dingnyé gi, jé râ za nghut bê.
Nyhit Lhum Nghû Râ Tut Mut É Hkyô
15 Nyhit yuq nghû râ maumang lagyo gi, yhâng é tut mut kat ri; haú hkûn, mauhkûng htoq má htê mó pé htoq lo é gi,
"Mingkan htoq mâ é mingdán gi, nga-nhûng é Yhumsîng eq Yhâng é Hkrisduq é mingdán dut bê nghut luî,
Yhang gi, pyat dedu ahtum abyuq up nyì râ nghut lhê."
gâ ri. 16 Haú hkûn, yhumsing é hkohkâm-tanghkuq má zùng mù, Garai Gasâng é hí má nyi tô é suwún í xe myi yuq gi, yhangmoq é myoqdong ngóm gop mù, Garai Gasang lé noqkuq uchyang taí kô é gi,
17 "Ahkuî pyat, a-nham pyat rû dui nyi é, wum-o a-tsam dik shoq bò Sû Yhumsîng Garai Gasang ê!
Nàng gi, hpungwup a-tsam mó chûng mù, up nyì bê nghut é yanmai, ngamoq, Nang lé jeju hkya-on lhê.
18 Byù myû pé gi, nhikjum yo bùm kôluî, Náng é nhikmo-yo hkyô gi, jé bê nghut ri.
Shî bê bang lé, tarâ jéyáng râ eq, Náng é dui-nhâng zoshâng myiqhtoî pé lé le,
Náng é sân-yúng bang lé le, Náng é myìng lé gyuq hkunggâ é tiq ko lé le,
shigyaú chyunghuq byi râ eq, myidàm htoq lé lhoq hten bang lé lhoq hten râ, ahkyíng gi, jé bê nghut ri."
gâ akô.
19 Haú hkûn, mauhkûng htoq má, Garai Gasâng é noqkuq yhûm hpông to luî, Yhâng é noqkuq yhúmhkaû má, Yhâng é dangshikaq eq sêng é saksé sidek lé byu-myang ri. Haú hkûn jáng, lhap hpyat é, myìng hûm é, maugum gûm é, layàng nún é, likwò mó gyó é pé dut htoq lo ri.
* 11:3 Ji mebu wut gâ é gi, iyon yôn é lé gâ lhê.