12
Myiwe Myhí Eq Manjung É Hkyô
Hau htoq agó, mauhkûng má limik kumlhá mó htoq shit é gi: myiwe myhí rayuq gi, buì lé wut chûng mù, lhamó má hkyî ke luî, kyî raxe í cham dap é janmaú lé, yhâng é ulhum má tsûng tô ri. Yhang gi, zogûng dut tô é nghut luî, zo hkû râ matú, zohkû-nò no nyi é yanmai, gyai yhang ngau garû nyi ri. Hau htâng, mauhkûng má gotû kumlhá dum htoq shit é gi: gyai kô é manjung nè mó* radu gi, ulhum nyhit lhum eq hkyuî raxê lhum dap luî, yhâng é ulhum hkangmó má janmaú tsûng tô ri. Yhâng é sho-myi gi, mauhkûng mâ é kyî sum tú mâ é ratú lé shûm tsîng yù mù, myidàm htoq má he hpyit hkyô kat ri. Manjung haû gi, zoshâng hku htoq kat eq wó myui hâng kat shoq ga, haû myiwe myhî é hí má láng yap tô ri. Myiwe myhí haû gi, mingdán banshoq lé shamtoq dumbáng èq up râ nghut é yuqzo rayuq lé hkû bê nghut ri; yhâng é zoshâng lé gi, Garai Gasâng é hí má le, Yhâng é hkohkâm-tanghkuq hí má le bún toq yû bê nghut ri. Myiwe myhí haû gi, yhâng é matú Garai Gasang lajâng to byî é yoso hkaû má hpang wang ê bê nghut ri; haú jowò má, yhang gi, 1260 nyí tup lhom baú é hui râ nghut lhê.
Mauhkûng htoq má majan htoq bê nghut ri. Mihkaelaq eq yhâng é maumang lagyô pé gi, manjung lé majan ê zan kôluî, haû manjung eq yhâng é maumâng pé le, tau zân akô. Nghut kôlhang, yhangmoq gi, a ûng kômù, mauhkûng mâ é yhangmoq nyì jowò lhoq hpyuq pyám bekô nghut ri. Haû mingkan gón lé hkyô shuî nghoq é, natzau eq Tsadán ga é, a-nham lhê é lhangmuì nghut é manjung mó haû gi, yhâng é maumang pé eq rahá myidàm htoq má dú hkyô pyâm é hui bê nghut ri.
10 Haú hkûn, mauhkûng htoq má htê mó dông taî é lé, ngò wó gyô é gi,
"Ahkuî gi, nga-nhûng é Garai Gasâng é hkyi yù hkyô, hpungwup a-tsam eq mingdán le,
Yhâng é Hkrisduq é ahko ahkáng le, jé bê nghut ri.
Hkâsu mù gâ le, nga-nhûng é Garai Gasâng é hí má, nga-nhûng é gumang wuì lé,
nyí, myín mara hun nyi é sû gi, dú hkyô pyâm é hui bê nghut ri.
11 Yhangmoq gi, haû Sauzô é suî é yanmai le, yhangmoq saksé hkâm é mungdâng é yanmai le,
yhang lé ung pyám bekô nghut luî, shi byuq é jé shoq yhumsing asak lé a ha kó nghut ri.
12 Haû mù luî, mauhkûng eq haú má nyi é bang ê, gabú nyî keq!
Nghut kôlhang, myidàm htoq eq wuìshuq lung-aû gi, dingnyé wó ri;
hkâsu mù gâ le, haû natzau gi, yhâng é ahkyíng yàm-yoq tot za ru joq alô nghut é lé sê é yanmai,
nhikmo-yô é èq, nungnhik chyáng gyó lé lô bê nghut ri."
gâ ri.
13 Haû manjung gi, myidàm htoq má dú hkyô kat huî é lé myàng luî, haû yuqzo hku é myiwe myhí lé zing-rî ri. 14 Myiwe myhí haû gi, lhangmuì chyáng mai wó lut luî, yhang é matú lajâng tô é yoso má wó dang jé mù, ahkyíng ralhum, ahkyíng í lhum, ahkyíng rawuí hkup lhom baú nyi é hui sháng gaq ga, zùn mó é dùng í lhum byî é huî ri. 15 Haú hkûn, haû lhangmuì gi, myiwe myhí haû lé wó lhoq myhû pyám shoq ga, myiwe myhî é nunghtáng má, yhâng é nhut mai wuì mó lâng î é wuì lhoq htoq kat ri. 16 Nghut kôlhang, manjung nhut mai lhoq htoq kat é wuì mó lâng haû lé, myigùng gi, yhâng é nhut há mù myui pyám byî é dông, myiwe myhí haû lé garúm yu ri. 17 Haû mù, manjung haû gi, myiwe myhí hau é yanmai, gyai yhang nhikmo-yo luî, Garai Gasâng é jep é tarâ lé châng é bang eq Yesuq é saksé lé myhik zing nyi é bang nghut é, myit gyó tô é, myiwe myhî é awut ashín pé lé, majan zan râ matú htoq e ri. 18 Manjung haû gi, wuìshuq lung-aû yàm má yap tô ri.
* 12:3 Manjung nè mó gâ é gi, Tsadán lé taí nau é nghut lhê. 12:14 Ahkyíng ralhum, ahkyíng í lhum, ahkyíng rawuí hkup gâ é gi, "razàn, í zân, lhamó hkyuq hkyap" lé gâ é nghut lhê; haû gi, 1260 nyí nghut ri.