13
Tân Jung Dusak Radu Wuìshuq Lung-aû Mai Htoq Lo É Hkyô
Haú hkûn, haû wuìshuq lung-aû mai tân jung dusak radu htoq lo é lé, ngò myàng ri. Dusak haû má, hkyuî raxê lhum eq ulhum nyhit lhum dap to luî, yhâng é hkyuî pé má gi, janmaú raxê lhum tsûng to mù, ulhum hkangmó má gi, Garaî aróng lhoq hpoi é myìng dap tô bum ri. Ngò myang é tân jung dusak haû gi, bauze-lo su dut ri; nghut kôlhang, hkyî gi, wàm hkyî su dut luî, nhut gi, hkanghkyî nhut su dut ri. Haû manjung gi, yhâng é a-tsam eq yhâng é hkohkâm-tanghkuq lé le, ahko ahkáng mó lé le, tân jung dusak haû lé ap byî ri. Tân jung dusak hau é ulhum ralhum gi, shî râ î é dàm dap huî é su dut kôlhang, damhkô haû gi, yâ ge pyám bê nghut luî, mingkan gón gi, mauhong byuq kômù, yhâng htâng châng bùm bekô nghut ri. Manjung gi, tân jung dusak lé ahko ahkáng ap byî é yanmai, byu pé gi, manjung haû lé noqkuq é htoq agó, tân jung dusak haû lé le, noqkuq kômù, "Ó yuq wá, tân jung dusak shí du su dut ri lhú? Ó yuq wá, yhang lé wó zan ûng râ lhú?" ga bum akô.
Gyáng dang taí râ eq Garaî aróng lhoq hpoi dang taí râ nhut gi, tân jung dusak haû lé byi to bê nghut é htoq agó, lhamó myí xe í hkyap tup, yhâng é ahko ahkáng lé chûng râ ahkáng wó bê nghut ri. Yhang gi, yhâng nhut hpóng mù, Garai Gasâng aróng lé lhoq hpoi dang taî é htoq agó, Garai Gasâng é myìng eq nyì jowò lé le, mauhkûng htoq má nyi é bang lé le, lumù gansang é sû nghut ri. Haû sân-yúng bang lé majan zân ung yù râ a-tsam, yhang lé byi bê nghut ri. Hau htoq agó, byuhú hkangmó lé le, byù myû hkangmó lé le, myíng hkangmó lé le, mingdán hkangmó lé le, up râ ahkáng, yhang lé byi bê nghut ri. Haû sat hui bê Sauzo eq sêng é asak jihpán laiká buk má, mau htoq xâng hkun mai, myìng a kâ lhôm é, myidàm htoq má nyi é lhunglhâng bang gi, haû tân jung dusak lé noqkuq kó râ nghut lhê.
Gyo râ nohkyap dap sû gi, gyô yù sháng gaq.
10 Shúm zung é hui râ sû gi, shúm zung é hui râ za nghut lhê.
Sham èq sat é hui râ sû gi, sham èq sat é hui râ za nghut lhê.*
Haû mù, sân-yúng bang gi, hkam jân é hkyô eq lhumzui hkyô bò kó râ nghut lhê.
Tân Jung Dusak Radu Myigùng Mai Htoq Lo É Hkyô
11 Hau htâng, ngò gi, tân jung dusak gotû radu myigùng mai htoq lo é lé myang ri. Yhang gi, sauzô é hkyuî su dut é hkyuî í lhum yuq ri; nghut kôlhang, yhang gi, manjung su ga dang nyo ri. 12 Yhang gi, tân jung dusak hí lhê dû é ahko ahkáng lhunglháng lé, haú du é hí má chûng mù, shî râ î é damhkô ge byuq é tân jung dusak haû lé, haû mingkan eq mingkan htoq má nyi é bang lé noqkuq nhang ri. 13 Hau htoq agó, yhang gi, byu pê é myoq hí má, mauhkûng mai myigùng shut myi lé lháng wó lhoq hkyô é, limik kumlhá mó kut shit ri. 14 Yhang gi, tân jung dusak hí lhê dû é hí má, kumlhá haú pé kut râ ahkáng wó é yanmai, myidàm htoq má nyi é bang lé mhoq hpyoq yû luî, haû shâm damhkô dap kôlhang, dui nyi é tân jung dusak haû lé, hkunggâ é dông, yhangmoq lé, yhâng é alhô saí nhang ri. 15 Yhang gi, haû tân jung dusak hí lhê dû é alhô lé, soq wó mut kat byî é a-tsam lé wó yû sû nghut ri; haû mù, alhô haû gi, dang wó taí luî, yhang lé a noqkuq é bang lé, sat hui nhang ri. 16 Hau htoq agó, yhang gi, byù mó byù zo, wó sû myùng sû, luthkyô wó bang eq jùn pé, yuq hkangmó lé, yhumsing é loqyo loq má nghut nghut, ngelang má nghut nghut, masat lhô zik tap yû nhang ri. 17 Haú hkûn, haû tân jung dusak é myìng, a nghut jáng, yhâng mying é masat námbat dap sû mai lai luî, ûng é, wui é hkyô, ó yuq le wó kut râ a nghut.
18 Hpaqchyî byéng-yá gi, shî má bo râ ri. Hpaqchyî bò sû gi, haû tân jung dusak é námbat lé sôn wú sháng gaq; hkâsu mù gâ le, haû gi, byù rayuq é námbat nghut lhê. Yhâng é námbat gi, 666 nghut ri.
* 13:10 Chyúmding ra-am má gi, Byù rayuq yuq lé, shúm kut é sû gi, shúm zung é hui râ nghut lhê. Sham èq byù sat é sû gi, sham èq sat é hui râ nghut lhê, ga bo tô ri. 13:11 Tân jung dusak gotû radu gâ é shî gi, myiqhtoi pyoq lé gá nau é nghut lhê.