14
Sauzo Eq 144,000 Yuq É Hkyô
Hau htâng, ngò wú kat le, haû Sauzo gi, Zi-un bùm má yap tô é lé myang ri; Yhâng myìng eq Yhâng Wâ é myìng lé, yhumsing é ngelang má kâ tap tô é byù 144,000 yuq le, Yhang eq rahá yap tô bùm ri. Haú hkûn, ngò gi, wuì pé mying hûm é htê eq maugum mó gûm é htê su gâ é htê, mauhkûng mai htoq lo é lé wó gyô ri. Ngò wó gyô é htê haû gi, tíng bat bang, yhangmoq é tíng lé bat myhîng é htê su gâ ri. Yhangmoq gi, haû hkohkâm-tanghkuq é hí má le, dui é dusak myî du eq suwún wui pê hí má le, mahkôn sik lé hkon akô nghut ri. Haû myidàm htoq mai hkyi yù huî é byù 144,000 yuq mai lai luî, ó yuq le, mahkôn haû lé a wó mhoq sê yù kó nghut ri. Haú bang gi, myiwe wuì eq gungsho a zum é bang nghut luî, yhangmoq gi, zorâm jet pé nghut bum akô. Yhangmoq gi, haû Sauzo hká shut é le hká shut châng é bang nghut akô. Yhangmoq gi, byu pê chyáng mai wui yu é hui luî, sâng-hi myhîng é ashi lé su, haû Garai Gasang eq Sauzo lé ap byî é hui akô nghut ri. Yhangmoq é nhut má, mhaû é hkyô haî le a taí kó; yhangmoq chyáng mara hûn râ hkyô le a bò kó nghut ri.
Maumang Sum Yuq É Hkyô
Hau htâng, maumang lagyo gotû rayuq gi, maulat má dâng wún é lé ngò myang ri; yhang gi, haû mingkan htoq má nyi é, mingdán hkangmó mâ é bang, byuhú hkangmó mâ é bang, myíng hkangmó mâ é bang, byù myû hkangmó mâ é bang lé, hko kyo râ ahtum abyuq é gabú danglù wó ri. Yhang gi, "Garai Gasang, tarâ jéyáng râ ahkyíng jé bê nghut é yanmai, Yhang lé gyuq hkungga luî, Yhâng é hpungwup a-tsam lé shigyaú keq. Haû mauhkûng eq myigùng, wuìshuq lung-aû eq wuìbúm pé hpan tô é Sû lé, noqkuq keq." ga luî, htê mó èq taî ri.
Í yuq nghû râ maumang lagyo gi, htâng má châng lé mù, "Haû mingdán pé* lhunglháng lé, yhang kut shut é ashop é dông gungsho zùm yap é hkyô, nhik lhoq yô é tsibyiq wing shuq nhang é, Babelon myuq mó gi, lêng gyop bê! Lêng gyop bê!" ga taî ri.
Sum yuq nghû râ maumang lagyo gi, yhangnhik é htâng má châng lé mù, "Haû tân jung dusak eq yhâng é alhô lé, noqkuq luî, yhumsing é ngelang má nghut nghut, loq má nghut nghut, yhâng é masat lhô lé tap yu é sû, ó yuq nghut kôle, 10 Garai Gasâng é nhikmo-yo nghu é góm má hut kat tô é, nhik-yô é tsibyiq wing jet lé shuq râ nghut lhê. Hau htoq agó, haû chyoiyúng maumang lagyô pê hí má le, Sauzô é hí má le, yhang gi, duq nyi é myi eq hang èq zing-rî é hui zo râ nghut lhê. 11 Yhangmoq zing-ri huî é myihkau gi, pyat dedu ahtum abyuq htoq nyì râ nghut lhê. Haû tân jung dusak eq yhâng é alhô lé, noqkuq é bang eq yhâng mying é masat lhô tap yû sû é matú gi, nyí, myín, no râ ahkyíng wó râ a nghut." ga luî, htê mó èq taî ri. 12 Garai Gasâng é jep é tarâ cháng luî, Yesuq lé lhumzuî nyi é bang nghut é, sân-yúng bang gi, hkam shirang é hkyô bò râ lhê.
13 Hau htâng, "Ahkuî mai gi, haû Yhumsîng má shî é sû, hkungsô wó nyi ri nghû kâ to aq." gâ é htê, mauhkûng mai htoq lo é lé, ngò wó gyô ri.
Haú hkûn, haû Woi-nyí gi, "Nghut rô, yhangmoq kut é muzó é akyû gi, yhangmoq htâng cháng râ nghut é yanmai, yhangmoq gi, yhumsîng zuî ngú é muzó mai myang hkying bekô râ nghut lhê." ga taî ri.
Myidàm Htoq Mâ É Kyôshi Shû É Hkyô
14 Ngò dum wú kat le, mhut hpyû rahtui ngá hí má joq tô é lé myang ri; mhut hpyû htoq haú má Byu Yhangzo su dut é byù rayuq zung tô ri; Yhâng é ulhum má gi, hîng janmaú tsûng to luî, Yhâng é loq má gi, htoq é zaiyik ralhum chung tô ri. 15 Haú hkûn, gotû maumang lagyo gi, noqkuq yhûm mai htoq lô mù, "Haû myidàm htoq mâ é kyôshi gi, myhîng zan to bê nghut luî, kyôshu yoq jé bê nghut é yanmai, náng é zaiyik chûng mù, yik shû yù aq." ga, haû mhut htoq má zung tô é Sû lé, htê mó èq taî garû kat ri. 16 Haû mù, mhut htoq má zung tô é Sû gi, Yhâng é zaiyik lé, myigùng htoq má dú hkyô kat luî, myidàm htoq mâ é kyôshi lé, ban shû yù bê nghut ri.
17 Maumang lagyo gotû rayuq gi, mauhkûng htoq mâ é noqkuq yhûm mai htoq lo ri; haú yuq le, htoq é zaiyik ralhum chung tô ri. 18 Haû, myi lé up é maumang lagyo gotû rayuq gi, hkungga gyap mai htoq lô mù, htoq é zaiyik chûng sû lé, "Myidàm htoq mâ é tsibyiq shi gi, myhíng bê nghut é yanmai, náng é htoq é zaiyik yù mù, tsibyiq shipaû haú pé lé, yâm tsîng yù aq." ga, htê mó èq taî garû kat ri. 19 Maumang lagyo haû gi, yhâng é zaiyik lé, myidàm htoq má dú hkyô kat mù, haú mâ é tsibyiq shi pé lé yâm tsîng yù luî, Garai Gasang nhikmo-yô é tsibyiq wing pyik jang mó má hut kat bê nghut ri. 20 Myuq shinggan mâ é tsibyiq wing pyik jang haú má, tsibyiq shi haú pé lé nâng nyhoq luî, tsibyiq wing pyik jang haú mai suí yui htoq lo é gi, myang lunghtúng myháng jé shoq jé lô mù, 180 déng kô we shoq yui ló bê nghut ri.
* 14:8 Mingdán pé gâ é gi, a lumjíng bang lé gâ é nghut lhê. 14:20 180 déng gi, Grik pê é stadia 1600 kô bo ri.