15
Ló Htâng É Wúm Nyhit Lhum Chung É Maumang Lagyo Nyhit Yuq É Hkyô
Ngò gi, mauhkûng má gotû limik kumlhá joq é lé, dum byu-myang ri; haû gi, wúm nyhit lhum chung é maumang lagyo nyhit yuq nghut ri; wúm haú pé gi, ló htâng é wúm pé nghut ri; hkâsu mù gâ le, Garai Gasang nhikmo-yô é hkyô gi, haú gû mai bàn râ nghut lhê. Hau htoq agó, myi eq nyhô tô é myoqjàm wuì-nhông su dut é lé le, ngò myang ri; haû tân jung dusak eq yhâng é alhô lé le, yhâng mying é námbat lé le, wó ung pyám bê bang gi, wuì-nhông yàm haú má yap tô bum akô; yhangmoq gi, Garai Gasang byî é tíng pé lé chung to kôluî, Garai Gasâng é dui-nhâng zoshâng Mosheq é mahkôn eq haû Sauzô é mahkôn lé hkôn kô é gi,
"Wum-o a-tsam dik shoq bò Sû Yhumsîng Garai Gasang ê, Nàng kut é muzó gi, hkik é eq mauhpo yhang nghut ri.
Pyat pyat zaí zaí é Hkohkâm ê, Náng é hkyô gi, dingmán é eq tengmán é nghut ri.
Yhumsîng ê, Nàng lé a gyuq a hkungga râ eq Náng myîng lé a lhoq gyaú râ gi, ó yuq wá nyì râ lhú?
Hkâsu mù gâ le, Nàng za chyoiyúng é Sû nghut ri.
Nàng kut é dingmán hkyô gi, tûn shit bê nghut é yanmai,
byù myû lhunglháng gi, Náng hí má lé noqkuq kó râ nghut lhê."
gâ akô nghut ri.
Hau htâng, ngò wú kat le, mauhkûng má, saksé zúm joq é noqkuq yhûm bóng tô é lé, myang ri. Haû wúm nyhit jung chung é maumang lagyo nyhit yuq gi, noqkuq yhûm haû mai htoq lo ri; yhangmoq gi, sân-yúng duqbó é nú nhám mebu wut luî, yhangmoq é wànggàng má hîng hpyihit baíyup tô akô nghut ri. Haú hkûn, haû dui é dusak myî du mâ é radu gi, pyat dedu ahtum abyuq dui nyi é Garai Gasâng é nhikmo-yo hkyô byíng tô é hîng góm nyhit lhum, haû maumang lagyo nyhit yuq lé byî ri. Garai Gasâng é hpungwup shingkang eq hpungwup a-tsâm é yanmai, haû noqkuq yhûm gi, myihkau byíng zan to bê nghut luî, haû maumang lagyo nyhit yuq é wúm nyhit jung za a bàn bàn gi, noqkuq yhûm haú má ó yuq le a wó wâng kó nghut ri.