16
Garai Gasâng É Nhikmo-yo Hkyô Bo É Góm Nyhit Lhum
Hau htâng, maumang lagyo nyhit yuq lé, "Htoq ê mù, haû Garai Gasâng é nhikmo-yo hkyô bo é góm nyhit lhum lé, myigùng htoq má hut hkyô kat keq." ga, noqkuq yhûm mai htê mó èq taî é lé, ngò wó gyô ri.
Haú hkûn, sâng-hî yuq nghû râ maumang lagyo gi, htoq ê mù, yhâng é góm lé, myigùng htoq má hut hkyô kat jáng, haû tân jung dusak é masat lhô dap é eq yhâng é alhô lé noqkuq é bâng chyáng, achaq achyut é eq hkê-nho dik é, yapjeq ana dap tô bùm bê nghut ri.
Í yuq nghû râ maumang lagyo gi, yhâng é góm lé, wuìshuq lung-aû má hut hkyô kat ri; haû gi, shî bê byù rayuq é sui su dut byuq é htoq agó, haú má lúng é dui jung lhunglháng gi, shi byuq bê nghut ri.
Sum yuq nghû râ maumang lagyo gi, yhâng é góm lé, wuìlàng pé eq wuìbúm pé má hut hkyô kat jáng, haú pé gi, sui dut byuq bê nghut ri. Haú hkûn, haû wuì lé upzúng é maumang lagyo taî é lé, ngò wó gyô é gi,
"A-nham pyat le, ahkui pyat le, rû nyi nyi é Chyoiyúng Sû ê,
Nàng haû su kut jéyáng bê nghut é yanmai, Nàng gi, tengmán Sû nghut ri;
hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, Náng é sân-yúng bang eq myiqhtoî pê é sui lé, lhoq htoq pyám bekô nghut luî,
Nàng gi, yhangmoq lé sui shuq nhang é nghut ri; haû gi, yhangmoq hui zo gíng é hkyô nghut ri."
gâ ri. Haú hkûn, haû hkungga gyap mai,
"Nghut rô! Wum-o a-tsam dik shoq bò Sû Yhumsîng Garai Gasang ê, Nàng jéyáng é hkyô pé gi, tengmán é eq dingmán é nghut ri."
ga le, taî kat é htê lé, ngò dum wó gyô ri.
Myi yuq nghû râ maumang lagyo gi, yhâng é góm lé, bui é ahtoq má hut hkyô kat é hkûn, buì gi, byu pé lé myî èq nyhê kyuq râ ahkáng wó bê nghut ri. Haû mù, yhangmoq gi, nyé dik é èq nyhê kyuq é hui zo luî, wúm shí pé lé up nyi é Garai Gasâng é myìng lé nhîng akô; haû-í yhang hpuzo kôlhang, yhangmoq gi, myit le a lhîng kó, Garai Gasang lé le a shigyaú kó nghut ri.
10 Ngo yuq nghû râ maumang lagyo gi, yhâng é góm lé, tân jung dusak é hkohkâm-tanghkuq htoq má hut hkyô kat jáng, yhâng é mingdán gi, mauchut tuq dut byuq bê nghut ri. Mingbyû wuì gi, yhumsing é shô lé lháng, ngat tân bùm shoq shî-nò jamjau hui zo kôluî, 11 yhangmoq no hpû é eq jeq é ana dap é yanmai, mauhkûng mâ é Garai Gasang lé nhîng akô; haû-í yhang hpuzo kôlhang, yhangmoq gi, yhangmoq kut é hkyô mai myit a lhîng shi kó nghut ri.
12 Hkyuq yuq nghû râ maumang lagyo gi, yhâng é góm lé, Uhprat wuì mó lâng má hut hkyô kat jáng, wuìlàng haû gi, kân byuq luî, haû buihtoq hkyam mâ é hkohkam pé, lé lô râ hkyô dong bê nghut ri. 13 Haú hkûn, po su dut é, agè ashop é byò sum woi-nyí lé, ngò myang ri; haú pé gi, manjung, tân jung dusak, myiqhtoi pyoq pê é nhut mai htoq lô kô é bang nghut akô. 14 Woi-nyí haú pé gi, nat gâng pê é woi-nyí nghut luî, limik kumlhá pé kut shit kômù, haû wum-o a-tsam dik shoq bò Sû Garai Gasâng é buinyì mó má majan zan râ matú, mingkan gón mâ é hkohkam pé lé lhoq tsîng yù râ ga, htoq e ló akô nghut ri.
15 "Wú keq, Ngò gi, hkau sû su jé lé é nghut lhê! Su hí má gungchîn a so râ eq hoq hpu hkyô a lhoq htoq shit sháng gaq ga, yhumsing é wutbu wutmè lé, zúng nyî luî, gying gying kut nyi é sû gi, hkungsô wó nyi ri."*
16 Haû mù, nat haú bang gi, hkohkam pé lé, Hebre myíng dông Armagedon gâ é jowò má, rahá ji tsîng tô akô nghut ri.
17 Nyhit yuq nghû râ maumang lagyo gi, yhâng é góm lé, maulat má hut hkyô kat ri; haú hkûn, haû noqkuq yhûm mâ é hkohkâm-tanghkuq mai, "Bàn bê!" gâ é htê mó htoq lo ri. 18 Hau htoq agó, lhap hpyat é, mying hûm é, maugum gûm é eq layàng mó nún é pé dut htoq lo ri. Myidàm htoq má, xângzo byù lé nyi é hkûn mai, layàng haû su nún é eq haû-í htan é gi, a joq wú shî é nghut lhê. 19 Haû mù, haû myuq mó gi, sûm hkyam byak goq byuq luî, mingdán pé mâ é myuq pé le, gyop byuq bê nghut ri. Garai Gasang gi, Babelon myuq mó lé le myit bun luî, Yhâng é nhikmo-yô é tsibyiq wing byíng shoq bo é góm lé shuq nhâng bê nghut ri. 20 Zinlóng hkangmó gi, hpang byuq bê nghut luî, bùm pé le byuq byuq bê nghut ri. 21 Haú hkûn, myi xê joí kô laî é likwò mó gi, mauhkûng mai byu pê htoq má wo gyó gyûn ri; likwò wúm gi, gyai yhang wuîhke jamjaû é wúm nghut é yanmai, byu pé gi, Garai Gasang lé nhîng bum akô nghut ri.
* 16:15 Dang shí hkun gi, Yesuq taî é dang nghut lhê.