17
Shiwa Myhí Mó É Hkyô
Haû góm nyhit lhum chung tô é maumang lagyo nyhit yuq mâ é rayuq gi, lé lô mù, "Lé aq, haû wuì myo myô pê htoq má zung tô é shiwa myhí mó lé dam byi râ hkyô, ngò, nang lé tûn shit bá. Myidàm htoq mâ é hkohkam pé gi, yhang eq rahá ashop é dông gungsho zùm yap é hkyô kut shut kôluî, myidàm htoq má nyi é bang gi, yhang kut shut é myiwe yuqgè nyì zô lhúm hkyo é tsibyiq wing lé shuq wut bùm bekô nghut ri." ga luî, ngo lé taî ri.
Haû mù, maumang lagyo haû gi, Woi-nyí má, ngo lé yoso shut shuî wang e ló ri. Haû ulhum nyhit lhum eq hkyuî raxê lhum dap luî, taî hpoî é myìng kôm dap tô é, zam zam ne é tân jung dusak htoq má zung tô é myiwe myhí rayuq lé, ngò myang ri. Myiwe myhí haû gi, me me dut é eq zam zam ne é mebu wut luî, hîng, lungsêng, palhé pê èq mhôn chung ri; yhâng é loq má gi, yhâng é myiwe yuqgè nyì zô lhúm hkyo é agot a-û hkyô eq achaq achyut é zè pé byíng tô é hîng góm ralhum chung tô ri.
NIK DIK É HKYÔ, MYIDÀM HTOQ MÂ É ACHAQ ACHYUT HKYÔ PÉ EQ SHIWA MYHÎ PÊ É YHÂNGNU, BABELON MYUQ MÓ.
gâ é myìng gi, yhâng é ngelang má kâ tap tô ri. Myiwe myhí haû gi, sân-yúng bâng é sui eq Yesuq é saksé hkám bâng é sui shuq wut tô é lé, ngò myang ri.
Haû mù, ngò gi, gyai yhang maú byuq é nghut lhê. Haú hkûn, maumang lagyo haû ngo lé taî é gi, "Nàng, haî mù maú lhê lhú? Myiwe myhí haû eq, yhang jî tô é, ulhum nyhit lhum eq hkyuî raxê lhum dap é tân jung dusak é zaú tô é hkyô lé, ngò, nàng lé taî kyo râ nghut lhê. Nàng myàng é tân jung dusak haû gi, hí hkûn nyi wú bê, ahkuî a nyì lo, nghut kôlhang, nik dik htûm é Lasang-dong mai htoq lô mù, htên byoq é hui râ nghut lhê. Mau htoq xâng hkun mai, asak jihpán laiká buk má myìng a kâ tô é, myidàm htoq má nyi é bang gi, tân jung dusak haû lé myàng kô é hkûn, maú byuq bùm kó râ nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, haû gi, nyi wú bê, ahkuî a nyì lo, nghut kôlhang, dum lé râ nghut é yanmai nghut ri.
Hpaqchyî byéng-yá bo é nyan gi, shî má râ ri. Haû ulhum nyhit lhum gi, myiwe myhí zung é bùm nyhit lhum nghut ri; hau htoq agó, hkohkâm nyhit yuq le nghut ri. 10 Ngo yuq gi, byit gyó byuq bê; rayuq gi, ahkuî nyi to ashî; myit tô é rayuq gi, a jé lé shi nghut ri; haú yuq jé lé é hkûn, yhang gi, ahkyíng razup zo za wó nyî râ nghut lhê. 11 Hí hkûn nyi wú bê, ahkuî a nyì lo dut é tân jung dusak haû gi, shit yuq nghû râ hkohkâm nghut ri. Yhang gi, haû nyhit yuq eq sêng é yanmai, yhâng é htên byoq hkyô shut e ló râ nghut lhê.
12 Haû nàng myàng é hkyuî raxê lhum gi, mingdán a myang yù shî é hkohkâm raxê yuq nghut ri; nghut kôlhang, yhangmoq gi, haû tân jung dusak eq rahá za, hkyíng hkum rahkum kô hkohkâm ayá lé wó yû kó râ nghut lhê. 13 Yhangmoq gi, myit myoqbyù hkyô ralhum za nghut kômù, yhangmoq é a-tsam eq ahko ahkáng lé, haû tân jung dusak lé byi kó râ nghut lhê. 14 Yhangmoq gi, haû Sauzo lé majan chôm zan kó râ nghut lhê; nghut kôlhang, Sauzo haû gi, yhumsing pê é Yhumsîng eq hkohkam pê é Hkohkâm nghut é yanmai, yhangmoq lé ung pyám râ nghut lhê. Haû Sauzo eq rahá nghut é bang gi, ji yù huî é bang, hkyin yù huî é bang eq lhumzuî é bang nghut akô." gâ ri.
15 Hau htâng, maumang lagyo haû ngo lé dum taî é gi, "Nàng myang é, shiwa myhí zung tô é wuì pé gi, byù myû pé, byù ajùm ayò pé, mingdán pé eq myíng lhumjup nghut ri. 16 Haû nàng myang é tân jung dusak eq hkyuî raxê lhum gi, shiwa myhí haû lé a jú kut kó râ nghut luî, yhâng é sutzè banshoq shang yu pyám byi mù, mebu lháng a dap loshoq achîndum kut to kó râ nghut lhê; hau htoq agó, yhâng é sho lé zo luî, myî èq nyhê hkyô pyám kó râ nghut lhê. 17 Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, haú bang mai, i-myit rahkat zâ èq, yhumsing é a-tsam, haû tân jung dusak lé byi râ myit, yhangmoq lé kat byi Sû nghut ri. Haû mù, yhangmoq gi, Garai Gasâng é mungdang lhoq dik é hkûn jé shoq, haû su kut kó râ nghut lhê. 18 Nàng myang é myiwe myhí haû gi, myidàm htoq mâ é hkohkam pé lé up zô é myuq mó nghut ri." gâ ri.