18
Babelon Lêng Gyop É Hkyô
Hau htâng, maumang lagyo gotû rayuq mauhkûng mai gyó lo é lé, ngò myang ri. Yhang gi, ahko ahkáng mó wó é nghut luî, haû myidàm htoq lé, yhâng é hpungwup èq duqbó to byî ri. Yhang, htê mó o mó èq garû taî kat é gi,
"Babelon myuq mó gi, lêng gyop bê, lêng gyop bê!
Myuq haû gi, nat gâng pê é yhûm eq agè ashop é nat hkangmó é hkyûng dut byuq é htoq agó,
a sansêng é eq achaq achyut é nghoq pé nyi é sùt dut byuq bê nghut ri.
Hkâsu mù gâ le, haû byù myû lhunglháng gi, yhang kut shut é ashop é dông gungsho zùm yap é hkyo é nhik lhoq yô é tsibyiq wing shuq wut bùm bekô nghut ri.
Haû myidàm htoq mâ é hkohkam pé gi, yhang eq myi shut làng shut hkyô kut bekô nghut é htoq agó,
myidàm htoq mâ é hpugá wuiloq gá bang gi, yhâng é ladu lai shoq ngón kûn é hkyo é yanmai, sutzè wó bôm bekô nghut ri."
gâ ri.
Hau htâng, mauhkûng mai htoq lo é htê gotû lé ngò dum wó gyô é gi,
"Ngá é byu pé ê, myuq hau é mara pé má nungmoq a bo lòm râ matú le,
yhâng é wúm pé lé nungmoq a hui zo kó râ matú le, haû mai hân hpang htoq lò keq;
hkâsu mù gâ le, yhâng é mara gi, mauhkûng htung shoq bum zang to bê nghut luî,
Garai Gasang gi, Yhâng é a dingmán é hkyô lé myit bun bê nghut ri.
Yhang kut byî é eq rajung za, yhang lé tau kut byi keq; Yhang kut bê muzó eq rajung za, yhang lé í tú taû kut keq.
Yhang nyhó byî é góm má, í tú taû nyhó byi keq.
Yhang gi, yhumsing gùng lé yhumsîng lhoq gyaú yû luî, ladu lai shoq ngón kún nhang é í,
wuîhke jamjau hkyô eq iyon hkyô myo myo, yhang lé taû byi keq.
Hkâsu mù gâ le, yhang gi, yhâng é myit má,
'Ngò gi, hkohkâm myhí nghut lhê; ngò gi, chuimó a nghut;
hkâ-nhám le iyon hui râ a nghut.' ga gumrong nyi ri.
Haû mù luî, yhâng é wúm nghu é shî hkyô, iyon hkyô eq mutmó gyó hkyô gi,
ra-nyí buì má za, yhâng chyáng jé râ nghut lhê.
Hau htoq agó, yhang gi, myî èq nyhê hkyô pyâm é lé hui râ nghut lhê;
hkâsu mù gâ le, yhang lé jéyáng é, haû Yhumsîng Garai Gasang gi, wum-o a-tsam bò Sû nghut ri.
Haû yhang eq rahá myiwe yuqgè nyì zô lhum hkyô kut shut é eq yhâng é ladu lai shoq ngón kún hkyô má bo lom é, haû myidàm htoq mâ é hkohkam pé gi, yhang lé nyhê hkyô é myihkau lé myàng kôjáng, ngaubyi ngau-nhap eq iyon yôn é huî bùm kó râ nghut lhê. 10 Yhangmoq gi, yhang no jamjaû nyi é lé wú gyuq kôluî, we we má yap to kômù,
'Hkik é myuq mó, a-tsam bo é Babelon gi, dingnyé wó ri-nhung!
Dingnyé wó ri-nhung! Hkyíng hkum ralhum má za, dam byî é hkyô gi, náng chyáng jé bu-nhung!'
ga luî, taî garu kó râ nghut lhê.
11 Myidàm htoq mâ é hpugá byu pé gi, yhang é yanmai, ngaubyi ngau-nhap é eq iyon yôn é hui kó râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, yhangmoq é gaì zè lé, ó yuq le a wuì byi lo kô é yanmai nghut ri. 12 Gaì zè haú pé gi, hîng, ngùn, lungsêng eq palhé, nú-nhâm é pán, me me dut é pán, laí hkyîng eq zam zam ne é pán; namngón jung sik ajung jung, maguí zuî lé saî é, gùloq hpaû jung sik lé saî é, gyi lé saî é, shamtoq lé saî é, luq hpyû lé saî é jung ajà jà nghut ri. 13 Hau htoq agó, changhpyik gâm, xunmân, namngón jung, mura, loban, tsibyiq wing, tsanlun xû, mún eq sungsô, nojûng eq sau, myang eq myanglhêng pé; byù é gungdu eq asak pé nghut ri.
14 Yhangmoq gi, 'Nàng myit ô nau nyi é hkyô pé gi, náng chyáng mai gâng ló byuq bê nghut ri. Nàng wó é sùt é hkyô eq hkikhkam é hkyô pé banshoq gi, byuq byuq bê nghut luî, hkâ-nhám le dum wó taû yù râ a nghut.' ga taí kó râ nghut lhê. 15 Gaì zè haú pé lé ung luî, yhâng chyáng mai sutzè wó yu é byù pé gi, yhang hpuzô é jamjau hkyô lé wú gyuq kô é yanmai, we we má yap to kômù, ngaubyi ngau-nhap eq iyon yon uchyang,
16 'Nú-nhâm é pán, me me dut é pán eq zam zam ne é mebu wut luî, hîng, lungsêng eq palhé pé lé
mhôn tô é myuq mó gi, dingnyé wó ri-nhung! Dingnyé wó ri-nhung!
17 Hkyíng hkum rahkum má za, haû-í yhang wó é sutzè pé htên byoq byuq bu-nhung!'
ga taí kó râ nghut lhê.
Wuì-sanghpo agyì yuq hkangmó eq wuì-sanghpo mai jón wún é bang banshoq, wuì-sanghpo hkâng bang eq wuìshuq lung-aû mai wam baú hkyô wó yu é bang banshoq gi, we we má yap to kômù, 18 myuq haû nyé gyó nyi é myihkau lé myàng kôjáng, 'Myuq mó shî eq pûng é myuq gi, hkâmá joq shirâ lhú?' ga taî garu kó râ nghut lhê. 19 Yhangmoq gi, yhumsing é ulhum má hpuilhup kyaq gyun mù, ngaubyi ngau-nhap eq iyon yon uchyang,
'Myuq mó gi, dingnyé wó ri-nhung! Dingnyé wó ri-nhung!
Wuìshuq lung-aû má wuì-sanghpo pé wó é bang gi, yhâng é sutzè pê é yanmai, sutzè wó bum akô.
Nghut kôlhang, hkyíng hkum rahkum má za, htên byoq hkyô gi, yhâng chyáng jé bu-nhung!
20 Mauhkûng ê, yhang é yanmai hkye gabú aq! Sân-yúng bang, lagyô pé eq myiqhtoî pé ê, hkye gabú keq!
Hkâsu mù gâ le, yhang, nungmoq lé kut é eq rajung za, Garai Gasang gi, yhang lé jéyáng bê nghut ri.'
ga taí kó râ nghut lhê." gâ ri.
21 Hau htâng, wum-o a-tsam mó bo é maumang lagyo rayuq gi, luqluí long mó sû é luqgok racham waq toq yû mù, wuìshuq lung-aû má dú hkyô kat luî, taî é gi,
"Haû Babelon myuq mó gi, haû su kut wum kat dú hkyô pyâm é hui râ nghut luî,
hkâ-nhám le dum myàng râ a nghut lo.
22 Haû tíng bat é bang, dat gó dat ye é bang, sampyí mut é bang eq tut mut é bâng é htê lé,
náng chyáng hkâ-nhám le dum wó gyo lo râ a nghut.
Loq hpaqchyî ajung jung kûng é byù lé, náng chyáng hkâ-nhám le dum myàng lo râ a nghut.
Luqluí luí é htê lé, náng chyáng hkâ-nhám le dum wó gyo lo râ a nghut.
23 Haû myibung duq é myishâm lé, náng chyáng hkâ-nhám le dum wó duq lo râ a nghut.
Myisik lusik é htê lé, náng chyáng hkâ-nhám le dum wó gyo lo râ a nghut.
Náng é hpugá byû pé gi, mingkân é byù mó pé nghut ri.
Náng é myoqheq hpaqchyi èq mingdán banshoq mâ é bang lé, hkyô shuî nghoq bê nghut ri.
24 Haû myiqhtoî pê é sui, sân-yúng bâng é sui eq myidàm htoq má sat hui bang banshoq é sui pé gi,
yhâng chyáng chyat byu-myàng bê nghut ri."
gâ ri.