19
Haleluya!
Hau htâng, mauhkûng htoq má, byù ajùm ayò garû é htê mó su gâ é lé, ngò wó gyô é gi,
"Haleluya!*
Hkyi yù hkyô eq hpungwup shingkang, a-tsam gi, nga-nhûng é Garai Gasang eq sêng é nghut lhê.
Hkâsu mù gâ le, Yhang tarâ jéyáng é hkyô gi, tengmán é eq dingmán é yanmai nghut ri.
Yhang gi, myidàm htoq mâ é bang lé, haû yhâng é ashop é dông gungsho zùm yap é hkyo èq mara kut shut nhang é shiwa myhí mó lé, mara byi luî,
Yhâng é dui-nhâng zoshâng wuì é sui yuichyîn dam byi bu-nhung ô!"
gâ ri.
Dum radàm, yhangmoq taî garu kô é gi,
"Haleluya!
Myuq hau é myihkau gi, pyat dedu ahtum abyuq ru îng doq nyì sháng gaq ô!"
gâ bum akô nghut ri.
Haû suwún í xe myi yuq eq dui é dusak myî du gi, haû hkohkâm-tanghkuq má zung tô é Garai Gasang lé paî gop luî, noqkuq uchyang,
"Amen, Haleluya!"
ga, taî garû bum akô.
Haú hkûn,
"Garai Gasâng é dui-nhâng zoshâng wuì nghut é, yhang lé gyuq hkunggâ é tiq ko banshoq bang ê!
Nga-nhûng é Garai Gasang lé, hkya-on kungtôn keq ô."
gâ é htê, haû hkohkâm-tanghkuq mai htoq lo ri.
Hau htâng, byù ajùm ayo é htê su ga, wuì myo myo mying hûm é htê su ga, maugum mó é htê su ga, taî garû é htê lé ngò wó gyô é gi,
"Haleluya!
Hkâsu mù gâ le, wum-o a-tsam dik shoq bò Sû nga-nhûng é Yhumsîng Garai Gasang gi, up nyi ri.
Nga-nhúng gi, ngón gabú luî, Yhâng é hpungwup shingkang lé lhoq gyaú sháng ô!
Hkâsu mù gâ le, haû Sauzo myiháng poî gi, jé bê nghut luî, Yhâng é myisik gi, rì rì mhôn to bê nghut ri.
Sân-yúng duq wik nú-nhâm é mebu le, wut râ matú, Yhang lé byî to bê nghut ri."
gâ ri. (Nú-nhâm é mebu haû gi, sân-yúng bang kut é dingmán é muzó nghut ri.)
Hau htâng, maumang lagyo gi, ngo lé, "'Haû Sauzô é myiháng zoshuq poî má ji yu é hui bang gi, hkungsô wó nyi ri.' nghû ká aq." ga taí luî, "Dang shí pé gi, Garai Gasâng é tengmán mungdang yhang nghut lhê." ga xoq taî ri.
10 Haú hkûn, ngò gi, yhang lé noqkuq râ nghû, yhâng é hkyî wang má paî gop kat é nghut lhê. Nghut kôlhang, yhang gi, "Haû su hkâkut! Ngò gi, nàng eq haû Yesuq é saksé lé hkâm é náng gumang wuì eq rahá, byinzùm dui-nhâng zoshâng ru nghut lhê. Garai Gasang lé noqkuq aq! Hkâsu mù gâ le, Yesuq é hkyô lé saksé hkâm é gi, myiqhtoi htoî é Woi-nyí é myit dông nghut ri." ga, ngo lé taî hkûm ri.
Myang Hpyû Jî To Su É Hkyô
11 Hau htâng, ngò gi, mauhkûng bóng tô é lé le, ngá é myoq hí má myang hpyû radu nyi tô é lé le, myang ri. Myang hpyû haú má jî tô é gi, Lhumzui eq Tengmán gâ é Sû nghut ri. Yhang gi, tengmán é dông tarâ jéyáng luî, majan zan Sû nghut ri. 12 Yhâng é myoqjí gi, myishâm su dut mù, Yhâng é ulhum má gi, janmaú myo myo tsûng tô ri. Yhang mai lai luî, ó yuq le a bo sê é myìng, Yhâng chyáng kâ tap tô ri. 13 Yhang gi, sui má jum yù bê nghut é buhîng radung wut to luî, Yhâng é myìng gi, Garai Gasâng é mungdang gâ ri. 14 Haû mauhkûng gyè pé gi, hpyu é eq sanséng nú-nhâm é mebu wut mù, myang hpyû ji kôluî, Yhâng htâng má châng bum akô nghut ri. 15 Byù myû haú pé lé zan râ matú, htoq é shâm gi, Yhâng é nhut mai htoq lo ri. Yhang gi, yhangmoq lé, shamtoq dumbáng èq up râ nghut lhê. Yhang gi, wum-o a-tsam dik shoq bò Sû Garai Gasâng é nhikmo-yô é tsibyiq shi pyik jang má, yhangmoq lé pyik râ nghut lhê. 16 Hkohkam pê é Hkohkâm eq yhumsing pê é Yhumsîng gâ é myìng gi, Yhâng é buhîng eq Yhâng é tangbaú má kâ tap tô ri.
17 Dum, maumang lagyo rayuq gi, buì má yap tô é lé ngò myang ri; yhang gi, maulat mâ é nghoqzô pé banshoq lé, "Lé keq, Garai Gasâng é zoshuq poî mó matú, lé zup zing keq; 18 haú hkûn, nungmoq gi, hkohkam pê é, gyezaû pê é, wum-o a-tsam mó bò bâng é, myang jûm eq ji bâng é gungsho, luthkyô wó bang eq jùn pê é, byù mó byù zo pé lhunglhâng é gungsho pé lé, myàng zo kó râ nghut lhê." ga, htê mó èq wut garû taî ri.
19 Hau htâng, haû tân jung dusak eq myidàm htoq mâ é hkohkâm eq yhangmoq é gyezô pé gi, haû myang htoq má jî to Sû eq Yhâng é gyezô pé lé, majan zan râ matú chôm zîng bùm kô é lé, ngò myang ri. 20 Nghut kôlhang, haû tân jung dusak gi, chyup yu é hui bekô nghut ri; hau htoq agó, haû tân jung dusak é masat lhô lé hkam yù luî, yhâng é alhô lé noqkuq é bang lé, mhaú zo râ matú, tân jung dusak hau é gunglik dông limik kumlhá pé kut shit é myiqhtoi pyoq le, chyup yu é hui bê nghut ri. Yhangnhik gi, hang myi duq nyi é myi nhông má duì gù dú hkyô kat é hui bekô nghut ri. 21 Haû myit gyó tô é bang gi, myang gûng má jî to Su é nhut mai htoq lo é sham èq sat pyâm é hui bekô nghut luî, nghoq pé lhunglháng gi, haú bâng é gungsho lé, gyi gyi dau dau myàng zô bùm bekô nghut ri.
* 19:1 Haleluya gâ é gi, Hebre myíng dông, "Yhumsîng Garai Gasang lé hkya-on kungton lhê" gâ é dang nghut ri.