20
Rahkyîng Zàn
Dum, maumang lagyo rayuq gi, nik dik htûm é Lasang-dông é zoqshi eq joqtoq tui mó lé, yhâng é loq má chûng mù, mauhkûng mai gyó lé lo é lé, ngò myang ri. Yhang gi, natzau eq Tsadán nghut é, a-nham lhê é lhangmuì gâ é manjung lé, zanwut rahkyîng lhûng to râ matú, chyup tuî yù bê nghut ri. Haû mù, maumang lagyo haû gi, rahkyîng zàn a byíng shî é gyoro má, manjung haû, byù myû pé lé a wó mhaú zo sháng gaq ga, nik dik htûm é Lasang-dong má yhang lé dú hkyô hâng kat luî, zoq myhî to mù, hau é ahtoq má dizik htûng tô ri. Haû rahkyîng zàn lai eq, yhang lé, ra yoq zo hpông htoq kat ra râ nghut lhê.
Ngò gi, haû tarâ jéyáng râ ahko ahkáng wó é bang zung tô bum é hkohkâm-tanghkuq pé lé, dum myang ri. Hau htoq agó, haû Yesuq é hkyô lé saksé hkâm é yanmai le, Garai Gasâng é mungdâng é yanmai le, ulhum hpyit hui bâng é sobyô pé lé, ngò myang ri. Haú bang gi, haû tân jung dusak eq yhâng é alhô lé a noqkuq é htoq agó, yhumsing é ngelang eq loq má hau é masat lhô lé a htûng tap yû bâng é sobyo pé nghut ri. Yhangmoq gi, dum dui toq mù, zanwut rahkyîng tup Hkrisduq eq rahá up nyi bekô nghut ri. Haû gi, sâng-hî dàm dum dui toq é hkyô nghut ri. (Shi byuq bê myit gyó tô bang gi, rahkyîng zàn haû a byíng byíng wó dum dui toq kó râ a nghut.) Sâng-hî dàm dum dui toq é hkyô má lom é bang gi, hkungsô wó bang eq chyoiyúng bang nghut ri. Í dâm nghû râ shi é hkyô gi, haú bang lé up râ ahkáng wó é a nghut; haú bang gi, Garai Gasang eq Hkrisduq é hkyangjông pé dut râ nghut é htoq agó, Hkrisduq eq rahá zanwut rahkyîng tup up kó râ nghut lhê.
Tsadán Htên Byoq Huî É Hkyô
Rahkyîng zàn haû lai jáng, Tsadán gi, htóng mai nhang htoq kat é hui luî, majan zan râ matú, myidàm htoq myi chyûn má nyi é, Goga eq Magoga gâ é byù myû pé lé mhaû shuî tsîng yù râ ga, htoq ê râ nghut lhê. Byù haú bang gi, wuìshuq lung-aû yàm mâ é semuî myhó myo kó râ nghut lhê. Yhangmoq gi, maumyî htunghtáng hkap shoq chôm yán doq lò kômù, haû Garai Gasâng é byu pé nyi é dap nghut é, Garai Gasang chyitdap é myuq lhînghkyuq má, lé lóm tô bùm bekô. Nghut kôlhang, mauhkûng mai myi gyó lô luî, yhangmoq lé nyhê hkyô pyám bê nghut ri. 10 Haû tân jung dusak eq myiqhtoi pyoq pé lé dú hkyô kat jang nghut é, hang myi duq nyi é nhông má, yhangmoq lé mhoq hpyoq yu é natzau haû le dú hkyô pyâm é hui bê nghut ri. Yhangmoq gi, nyí, myín, pyat dedu ahtum abyuq wuîhke jamjau hui zô nyì kó râ nghut lhê.
Ló Htâng É Tarâ Doqdan Hkyô
11 Hau htâng, hkohkâm-tanghkuq hpyû mó ralhum eq haú má zung tô é Sû lé, ngò myang ri. Haû mauhkûng eq myigùng gi, Yhâng é hí mai hpang ló bê nghut mù, yhangnhik é matú jowò a joq lo nghut ri. 12 Hau htoq agó, shi byuq bê nghut é, tiq é kô é bang gi, hkohkâm-tanghkuq hí má yap tô bum é eq laiká buk pé hpông é lé, ngò myang ri. Asak jihpán laiká buk gâ é gotû laiká buk le, hpông tô ri. Haû shi byuq bê bang gi, yhumsîng kut é eq rajung za, laiká buk pé má kâ tô é dông, tarâ doqdân é huî bùm bekô nghut ri. 13 Haú hkûn, wuìshuq lung-aû gi, yhang má lúng tô é, shi byuq bê bang lé ap byi luî, haû shi é hkyô eq Moming le, yhangnhik chyáng lúng tô é, shi byuq bê bang lé ap byî akô nghut ri; yuq hkangmó gi, yhumsîng kut é eq rajung za tarâ doqdân é hui bekô nghut ri. 14 Hau htâng, shi é hkyô eq Moming gi, myi nhông má dú hkyô kat é hui bekô nghut ri. Myi nhông haû gi, î dâm nghû râ shi é hkyô nghut lhê. 15 Asak jihpán laiká buk má, myìng a bo é sû ó yuq nghut kôle, myi nhông haú má dú hkyô kat é hui bekô nghut ri.