21
Yerusalem Asik
Hau htâng, mauhkûng asik eq myigùng asik lé, ngò myang ri; hkâsu mù gâ le, hí lhê é mauhkûng eq myigùng gi, laî ló byuq bê nghut luî, wuìshuq lung-aû le, dum joq râ a nghut lo. Haú hkûn, Chyoiyúng Myuq gâ é Yerusalem asik gi, lusik é matú mhôn yúng tô é myisik su, hen lajâng yù luî, Garai Gasâng chyáng mâ é nghut mù, mauhkûng mai gyó lé lo é lé, ngò myang ri. Hau htoq agó, hkohkâm-tanghkuq mai htoq lo é danghtê mó lé, ngò wó gyô é gi, "Ahkuî, Garai Gasâng é nyì jowò gi, xângzo byu pé eq rahá nghut luî, Yhang gi, yhangmoq eq rahá nyi nyì râ nghut lhê. Yhangmoq gi, Yhâng é byu pé dut râ nghut luî, Garai Gasang yhang, yhangmoq eq rahá nyì mù, yhangmoq é Garai Gasang dut râ nghut lhê. Garai Gasang gi, yhangmoq é myoq mâ é ngaubyi lhunglháng lé, sut pyám byi râ nghut lhê. Htângnùng má gi, shî-nò hkyô, iyon hkyô, ngaubyi ngau-nhap hkyô eq no hpu hkyô nghû é joq râ a nghut lo; hkâsu mù gâ le, hí lhê é hkyô pé gi, laî ló byuq bê nghut ri." gâ ri.
Haû hkohkâm-tanghkuq má zung to Sû gi, "Wú aq, jung hkangmó lé, Ngò asik kut nyî bê nghut lhê." ga taí luî, "Shî lé kâ to aq, hkâsu mù gâ le, dang shí pé gi, lumgíng é dang eq tengmán é dang nghut lhê." ga taî ri.
Hau htoq agó, Yhang gi, "Haú pé gi, ban kut bê. Ngò gi, Alhpa eq Omega nghut lhê; Sâng-hi Awang eq Ló Htáng Sû le nghut lhê. Wuì shit sû lé gi, ahpau a dûng é za, asak wuìbúm mâ é uchyam lé, Ngò byi huq râ nghut lhê. Wó ung é sû ó yuq nghut kôle, Garaî é silí wunlí haú pé banshoq lé sîng râ nghut mù, Ngò gi, yhâng é Garai Gasang dut luî, yhang gi, Ngá zo dut râ nghut lhê. Nghut kôlhang, gyuq myit bò bang, a lumjíng bang, achaq achyut dut bang, byù sat bang, ashop é dông gungsho zùm yap é hkyô shut é bang, myoqheq hpaqchyî kut é bang, hparà noq é bang eq mhaú bang lhunglhâng é jowò gi, haû hang myi duq nyi é nhông nghut râ nghut lhê. Haû gi, í dâm nghû râ shi é hkyô nghut ri." ga ngo lé taî ri.
Ló htâng é wúm nyhit jung byíng tô é góm nyhit lhum chung tô é maumang lagyo nyhit yuq mâ é rayuq gi, lé mù, "Lé aq, haû Sauzô é yhangmyi gâ é myisik lé, ngò tûn shit râ nghut lhê." ga ngo lé taî ri. 10 Hau htâng, yhang gi, ngo lé Woi-nyí mai bùm myhâng mó ralhum má shuî jé luî, Garai Gasâng chyáng mâ é nghut mù, mauhkûng mai gyó lé lo é, haû Chyoiyúng Myuq gâ é Yerusalem lé tûn shit ri. 11 Myuq haû gi, Garai Gasâng é hpungwup shingkang hû é htoq agó, haû maubó gi, hpaû dik é huhpé lungsêng su dut luî, myoqjàm su sân-yúng ri. 12 Myuq xêwâm gi, kô myhang é htoq agó, hkum raxe í lhum hpông tô ri; hkum haú pé má, maumang lagyo raxe í yuq zúng tô ri. Hau htoq agó, Israelaq byù myû raxe í hu é myìng lé, hkum haú pé má kâ tap to bum ri. 13 Hkum haú pé gi, buihtoq hkyam shut sûm lhum, buiwàng hkyam shut sûm lhum, maupyî shut sûm lhum, mautsûng shut sûm lhum kut hpông tô ri. 14 Myuq xêwâm haû gi, awang raxe í lhûm èq hi tô é nghut luî, awang haú pé má, Sauzô é lagyo raxe í yuq é myìng dap tô bum ri.
15 Haû ngo lé nyo é maumang lagyo gi, myuq lé le, hau é hkum pé lé le, xêwâm pé lé le, ké râ matú, kê é jung hîng jàm-yang ralhum chung tô ri. 16 Myuq haû gi, myi chyûn dut mâ é nghut luî, hîng hpyang làm hpyang rawuí wuí za dut mâ é nghut ri. Maumang haû gi, myuq lé jàm-yang hau èq kê wú é hkûn, hîng hpyang, làm hpyang, myhâng hpyang banshoq 1400 déng* kô bo ri; 17 yhang gi, haû byù kê é jung eq wuí é maumang lagyô é kê jung lé chûng mù, myuq xêwâm lé ké wú é hkûn, rasho myí xê myi dúng bo ri. 18 Myuq xêwâm haû gi, huhpé lungseng èq saî é nghut ri; myuq gi, hîng gyíng èq saî é nghut mù, myoqjàm su yhang sân-yúng ri. 19 Myuq xêwâm haû é awang pé gi, hpau jung lungsêng ajung jûng èq mhôn tô é nghut ri. Sâng-hî lhum gi, huhpé lungseng èq, í lhum nghû râ gi, nila (mauhkûng nyuì su dut jung) lungseng èq, sûm lhum nghû râ gi, mahuya (noq é isâm myo jung) lungseng èq, myî lhum nghû râ gi, myaq (huî nyuì nyuì é jung) lungseng èq, 20 ngo lhum nghû râ gi, nyhaú myoqjí su dut jung lungseng èq, hkyuq lhum nghû râ gi, pate-mya (nè é jung) lungseng èq, nyhit lhum nghû râ gi, huî muí muí é su dut jung lungseng èq, shit lhum nghû râ gi, myek-yoi (wuimau nyuì su dut jung) lungseng èq, gaû lhum nghû râ gi, utohpaya (bó huî hui é jung) lungseng èq, raxê lhum nghû râ gi, mahuya nyuì lungsêng èq, raxe ralhum nghû râ gi, wakintu (mhan-haq nyuì eq mauhkûng nyuì nyhô tô é su dut é jung) lungsêng èq, raxe í lhum nghû râ gi, (me me dut é jung) htihtu-nila lungseng èq mhôn tô ri. 21 Haû myuq hkum raxe í lhum gi, palhé raxe í cham nghut ri; hkum ralhum gi, palhé rachâm èq saî é nghut ri. Haû myuq é hkyô mó gi, hîng jet èq saí é nghut luî, myoqjàm su duq san é hkyô nghut ri.
22 Ngò gi, myuq haú má noqkuq yhûm joq é lé a myàng, hkâsu mù gâ le, haû wum-o a-tsam dik shoq bò Sû Yhumsîng Garai Gasang eq Sauzo gi, myuq hau é noqkuq yhûm nghut nyi é yanmai nghut ri. 23 Haû Garai Gasâng é hpungwup shingkang gi, myuq haú má duqbó byî é htoq agó, Sauzo gi, myuq hau é myibung nghut é yanmai, myuq haú má gi, buì eq lhamó tsô byi a ra nghut ri. 24 Haû byù myû pé gi, myuq haû duqbó é hkaû má hkyô wó so kó râ nghut lhê; haû myidàm htoq mâ é hkohkam pê gi, yhangmoq é hkikhkâm hkyô lé, myuq haú má yù lé kó râ nghut lhê. 25 Myuq haú má gi, myín nghû é a joq é yanmai, myuq hkum myhî é le joq râ a nghut lo. 26 Haû byù myû pê é hpungwup shingkang eq aróng lé, myuq haú má yu lé kó râ nghut lhê. 27 Myuq haú má, a sansêng é hkyô haî le wó wàng râ a nghut é htoq agó, hoq hpu hkyô eq mhaú zô é hkyô kut é sû ó yuq le wó wâng râ a nghut; haû Sauzô é asak jihpán laiká buk má myìng bo é bang za wó wâng râ nghut lhê.
* 21:16 1400 déng gi, Grik pê é stadia 12000 kô nghut ri.