22
Asak Wuì Mó Lâng
Hau htâng, Garai Gasang eq Sauzô é hkohkâm-tanghkuq mai yui htoq lô luî, myuq hkaû mâ é hkyô mó gûng dông yui ló é, myoqjàm su sân-yúng é asak wuì mó lâng lé, maumang lagyo haû, ngo lé tûn shit ri. Wuìlàng í hpoq é má, ashi raxe í myû zuî é asak shigâm yuq tô é nghut luî, lhohkyap hkangmó ashi zuî ri. Hau htoq agó, shigâm haú pé mâ é ahaq pé gi, byù myû pé lé yâ gè râ matú nghut ri. Nhîng é haî le a joq lo râ nghut lhê. Garai Gasang eq Sauzô é hkohkâm-tanghkuq gi, myuq hkaû haú má joq nyì râ nghut mù, Yhâng é dui-nhâng zoshâng wuì gi, Yhang lé noqkuq dojaú kó râ nghut lhê. Yhangmoq gi, Yhâng é myoqdong lé myàng kó râ nghut é htoq agó, yhangmoq é ngelang má, Yhâng é myìng kâ tap é hui kó râ nghut lhê. Myín nghû é le joq râ a nghut lo. Myibung duqbó byî é le, buì tsô byî é le, yhangmoq ra kó râ a nghut lo, hkâsu mù gâ le, haû Yhumsîng Garai Gasang gi, yhangmoq lé duqbó byî nyì râ nghut lhê. Hau htoq agó, yhangmoq gi, pyat dedu ahtum abyuq up nyì kó râ nghut lhê.
Maumang haû gi, ngo lé, "Dang shí pé gi, lumgíng é dang eq tengmán é dang nghut lhê. Myiqhtoî pê é woi-nyí lé up é Yhumsîng Garai Gasang gi, adê myáng má dut lò râ hkyô pé lé, Yhâng é dui-nhâng zoshâng wuì lé tûn shit râ matú, Yhâng é maumang lagyo lé nhang kat é nghut ri." ga taî ri.
Yesuq Jé Lé Lô Râ Hkyô
"Wú keq, Ngò gi, a myáng má jé lé lô râ nghut lhê! Laiká shî má bo é myiqhtoi dang pé lé châng kut é sû gi, hkungsô wó nyi ri."* gâ é lé, ngò wó gyô ri.
Haú hkyô pé lé wó myâng wó gyô é sû gi, ngò Yohan nghut lhê. Ngò gi, haú hkyô pé lé wó myâng wó gyô é hkûn, ngo lé, shí hkyô pé tûn shit é maumang lagyô é hkyî wang má noqkuq râ matú paî gop é nghut lhê. Nghut kôlhang, yhang gi, ngo lé, "Haû su hkâkut! Ngò gi, nàng eq le, náng é gumang myiqhtoî pé eq le, laiká shî mâ é mungdang pé lé châng kut é lhunglhâng bang eq le rahá, byinzùm dui-nhâng zoshâng ru nghut lhê. Garai Gasang lé noqkuq aq!" ga taî ri.
10 Hau htâng, yhang gi, "Laiká shî má bo é myiqhtoi dang pé lé, hkâzaú to lo, hkâsu mù gâ le, haû ahkyíng gi, chyâng lò bê nghut ri. 11 A dingmán é sû gi, a dingmán é dông xoq kut nyî sháng gaq; a sansêng é sû gi, a sansêng é dông xoq dut nyî sháng gaq; dingmán é sû gi, dingmán é dông xoq kut nyî sháng gaq; chyoiyúng é sû gi, xoq chyoiyúng nyî sháng gaq." ga ngo lé taî kyô ri.
12 "Wú keq, ngò gi, a myáng má jé lé lô râ nghut lhê! Ngò gi, yuq hkangmó lé, yhumsîng kut é eq rajung za byi râ shigyaú chyunghuq chung tô lhê. 13 Ngò gi, Alhpa eq Omega nghut lhê, Sâng-hi eq Jihtûm nghut lhê, Sâng-hi Awang eq Ló Htáng Sû le nghut lhê.
14 Asak shigâm má jé râ eq myuq hkaû shut hkúmdong mai wó wang jé râ ahkáng wó yû shoq, yhumsing é buhîng lé chî sân é bang gi, hkungsô wó nyi ri. 15 Shinggan má gi, hkui dông nyi é bang, myoqheq hpaqchyî kut é bang, ashop é dông gungsho zùm yap é hkyô shut é bang, byù sat é bang, hparà noq é bang eq mhaû é hkyô lé ô naù luî châng kut é bang lhunglháng nyi bum akô nghut ri.
16 Ngò, Yesuq gi, haû noqkuq hpûng pé lé, shí hkyô pé saksé hkâm shit sháng gaq nghû, Ngá é maumang lagyo lé, nungmoq chyáng nhang kat bê nghut lhê. Ngò gi, Dawiq é Amyit eq Awut Ashín le, haû duqbó é Bó-myhû le nghut lhê." gâ é lé, ngò wó gyô ri.
17 Haû Woi-nyí eq myisik gi, "Lé aq!" gâ akô. Haû wó gyô é sû gi, "Lé aq!" ga sháng gaq. Wuì shit sû ó yuq nghut kôle, lé sháng gaq; shuq nau é sû ó yuq nghut kôle, ahpau byi a ra é asak wuì lé, shuq sháng gaq.
18 Laiká shî má bo é myiqhtoi dang pé lé wó gyô é bang yuq hkangmó lé, ngò sidiq byî é gi: dang haú pé má, rajung jung kat jat é sû ó yuq chyáng nghut kôle, Garai Gasang gi, laiká shî má kâ tô é wúm pé lé jé nhâng râ nghut lhê. 19 Myiqhtoi laiká shî má bo é dang pé lé, yu pyâm é sû ó yuq lé nghut kôle, Garai Gasang gi, laiká shî má kâ tô é asak shigâm eq chyoiyúng myuq mâ é yhang eq sêng é gû lé, yu pyám byi râ nghut lhê.
20 Shí hkyô pé lé saksé hkám byî é Sû gi, "Nghut bê, Ngò gi, a myáng má jé lé lô râ nghut lhê." ga taî ri.
Amen. Yhumsîng Yesuq ê, lé lô aq ô!
21 Haû Yhumsîng Yesuq é jeju gi, Garai Gasâng é byu pê chyáng joq nyî sháng gaq ô! Amen.
* 22:7 Dang shí hkun gi, Yesuq taî é nghut lhê. 22:16 Dang shí hkun gi, Yesuq taî é nghut lhê.