TIMOHTI
Chyáng Hî Dàm Hun Kat é Laiká
(1 Timothy)
1
Nga-nhûng é hkyi yù Sû Garai Gasang eq nga-nhûng é myit myoqbyù jang nghut é Hkrisduq Yesuq é hkunmó eq rajung za, Hkrisduq Yesuq é lagyo nghut sû, ngò Poluq gi, haû lumjíng hkyô má ngá zo sîng nghut sû, Timohti lé dang kyô kat lhê; haû Îwa Garai Gasang eq nga-nhûng é Yhumsîng Hkrisduq Yesuq chyáng mâ é, jeju eq shogyo nhikmyin hkyô, nguingón hkyô gi, náng chyáng ru joq nyî sháng gaq ô.
Sará Pyoq Pé Lé Sidiq Râ Hkyô
Ngò, Makedoni mau má jé wang ló é hkûn, pying to hkô é eq rajung za, Ehpesu myuq má nyi to shi aq; haú hkûn sheq, nàng gi, shut shai é mhoqshit hkyô lé mhoqshit é bang a mhoq xoq lo râ matú le, myit htoq mhô-myi dang eq a dat htûm é byù xik labaû má yhangmoq a ap nóng râ matú le, haú bang lé hkunmó wó hkyó râ nghut lhê. Haú hkyô pé gi, lumjíng myit mai kut htoq é Garai Gasâng é muzó lé lhoq htoq râ malaî, mabyoq jishûm za sheq lhoq htoq nyi é nghut lhê. Haû hkunmó hkyó luî myit myoqbyu tô é hkyô gi, chyitdap myit yhang nghut ri; chyitdap myit haû gi, sansêng é i-myit, mara a bò bûn é myit eq lumjíng myit akying mai lo é nghut lhê. Byù ra-am gi, haú hkyô pé mai htoq ló kôluî, dangsôm taî é hkyô shut lhing ló byuq bekô nghut ri. Haú bang gi, jep é tarâ sará pé dut naù kôlhang, yhangmoq haî taî nyi é hkyô lé le, hkyak, haî lé mhoqshit é hkyô lé le, a sé kó nghut ri.
Rayuq yuq, jep é tarâ lé rago chung é nghut jáng, jep é tarâ gi, ge é hkyô nghut é lé, nga-nhúng sê lhê. Haû jep é tarâ gi, dingmán bâng é matú tô tô é a nghut e za, tarâ lu laî é bang eq gumlau toq bâng é matú, tarâ a hkunggâ é bang eq mara kut bâng é matú, a chyoiyúng é bang eq lumjíng hkyô a cháng bâng é matú, yhangmoq é yhângwa lé nghut nghut, yhângnu lé nghut nghut, sat pyám bâng é matú, byù sat bâng é matú, 10 ashop é dông gungsho zùm yap é bang eq yuqgè yhangchang nyì zo lhum bâng é matú, jùn dông byù ung zo bang, mhaû é bang eq dakam mhaú bâng é matú, tengmán mhoqshit hkyô eq shai lhûm é lhunglhâng bâng é matú sheq, jep é tarâ tô tô é nghut é lé, nga-nhúng sê lhê. 11 Tengmán mhoqshit hkyô haû gi, hkungsô wó é Garai Gasâng èq ngo lé ap byi bê nghut é, Yhâng é hpungwup bo é gabú danglù eq rajung za nghut ri.
Poluq Chyáng Yhumsing É Jeju Joq Nyi É Hkyô
12 Ngò gi, ngo lé wum-o byî é, nga-nhûng é Yhumsîng Hkrisduq Yesuq lé jeju hkya-ôn lhê; hkâsu mù gâ le, Yhang gi, ngo lé lhumzui sû rayuq dông sôn yù luî, Yhâng é muzó jizó má hkyin kat yu é yanmai nghut lhê. 13 Hí hkûn, ngò gi, Garai Gasang lé taî hpoi sû, zing-ri sû eq byù rhoî sû nghut wú kôlhang, a sé shi mù lumjíng myit a bo e za kut é yanmai, shogyo nhikmyîn yu é hkyô lé ngò wó yu é nghut lhê. 14 Nga-nhûng é Yhumsîng é jeju lé le, Hkrisduq Yesuq eq sêng é lumjíng myit eq chyitdap myit lé le, ngá chyáng agùn agó hut hkyô kat byi bê nghut ri.
15 Yubak dap bang lé hkyi yù râ matú, Hkrisduq Yesuq gi, mingkan má jé lé bê gâ é dang gi, lumgíng é mungdang nghut luî, gè gè yhang lhom yù gíng é dang nghut lhê. Haû yubak dap bang má, ngò gi, yubak je ko sû nghut é nghut lhê. 16 Nghut kôlhang, Hkrisduq Yesuq gi, Yhang lé lumjíng luî ahtum abyuq é asak lé wó yû râ bâng é alik dut râ matú, yubak dap bang má yubak je ko sû nghut é, ngá é ahtoq má, Yhâng é hkam jan hkyô lhunglháng wó tûn shit sháng gaq ga, Garai Gasang gi, ngo lé shogyo nhikmyîn yu ri. 17 Haû mù, haû aróng eq hpungwup shingkang gi, ahtum abyuq é, a dat htên byoq é, myoq èq a byu-myang é Hkohkâm nghut sû, rayuq zâ é Garai Gasâng chyáng pyat dedu ahtum abyuq ru joq nyî sháng gaq ô! Amen.
18 Ngá zo Timohti ê, nàng eq séng luî myiqhtoi dang joq wú é eq rajung za, ngò gi, nang lé haú dông mhoqshit kat lhê; haû mù, nàng gi, haú pé lé chung nyì luî, ge é majan zan mù, 19 lumjíng myit eq mara a bò bûn é myit bo nyì sháng gaq. Byù ra-am gi, haú hkyô pé lé he-ngik pyám kô é nghut luî, yhangmoq é lumjíng myit gi, wuì-sanghpo htên byoq ló é su htên byoq byuq bekô nghut ri. 20 Haú bang má, Humenu eq Alesander le bò kômù, Garai Gasang lé taî hpoî é dang a taí râ matú mhoq yù kó sháng gaq nghû, ngò, yhangnhik lé Tsadán é loq má ap pyám bê nghut lhê.