2
Noqkuq Hkyô Eq Séng Luî Mhoqshit Byî É Hkyô
Haû mù luî, ngò, hí pying kat nau é gi, tarâ hkunggâ é eq hkungga gíng é hkyô banshoq má, nga-nhúng wó nguingón yuqyo nyì sháng gaq, hkohkâm pé eq ahkáng ayá wó bang banshoq é matú le, yuq hkangmó é matú le, dûng tôngbán byi, kyûdung byi, dûng xoq byi, jeju hkya-on byi, kut aq nghû nau ri. Haû gi, ge é hkyô nghut mù, nga-nhûng é hkyi yù Sû Garai Gasang ô nau é hkyô nghut ri. Yhang gi, byù lhunglhâng bang hkyi yu é hui mù, tengmán é mungdang lé sê gyo râ lé, ô nau nyi ri. Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, rayuq za nghut luî, Garai Gasang eq byu é gyoro má sô xoq byi sû le rayuq za nghut lhê; haú yuq gi, xângzo byù nghut é Hkrisduq Yesuq nghut ri. Yhang gi, byù lhunglhâng bâng é matú shîhtaí gunglik hkungga dông Yhânggùng lé byî pyám bê nghut ri; haû gi, ahkyíng yam-yoq jé é hkûn, saksé htoq shit bê nghut lhê. Ngò gi, tûngbaù pé lé, tengmán é lumjíng hkyô mhoqshit râ matú, hkô kyo sû rayuq eq lagyo rayuq dông hkyin tô é hui sû nghut lhê. Ngò, haû su taî é gi, mhaû taî é a nghut, têng é hkyô lé za taî nyi é ru nghut lhê.
Yuqgè wuì gi, nhikjum yô é hkyô eq dang htíng htîng lhûm é hkyô a bo e za, jowò hkangmó má chyoiyúng é loq tû mù kyûdung râ lé, ngò ô nau ri.
Myiwe wuì gi, xâm nik nik é, hîng zè, palhé, hpaû jung mebû èq a mhôn chung e za, siri bo é mebu wut chûng mù, tap tap za, shuq shuq za kut luî, 10 Garai Gasang lé noqkuq é myiwe wuì eq gíng shoq, ge é muzó èq yhumsing gùng lé mhôn nyì râ lé le, ngò ô nau ri.
11 Myiwe gi, uphkang tô é dông châng nyì mù, zim za mhoq yû kó sháng gaq. 12 Myiwe gi, yuqgè lé mhoqshit râ hkyô lé le, yuqgè lé uphkâng râ hkyô lé le, ngò ahkáng a byi; myiwe gi, zim za kut nyì ra râ nghut lhê. 13 Hkâsu mù gâ le, Adam lé hí hpan to mù, Ewaq lé hpan é ru nghut lhê. 14 Hau htoq agó, Adam gi, mhaû é hui zo sû a nghut; haû myiwe sheq mhaû é hui zo luî, mara kut shut é ru nghut lhê. 15 Nghut kôlhang, myiwe wuì gi, lumjíng myit, chyitdap myit eq chyoiyúng hkyô má, shuq shuq za kut mù, yhangmoq xoq châng nyì kô é nghut jáng, zoshâng hku é dông mai hkyi yu é hui kó râ nghut lhê.
2:15 Apûn 3:16