3
Hpúng-up Eq Hpungtê Kut Râ Bâng É Hkyô
Rayuq yuq, hpúng-up ayá lé ô nau nyi é nghut jáng, haú yuq gi, aróng wó é muzó lé ô nau nyi ri gâ é dang gi, lumgíng é dang nghut nyi ri. Haû mù luî, hpúng-up rayuq gi, mara hûn râ hkyô a bo é sû, myiwe rayuq za wó é sû, dat sidiq é sû, yhumsing gùng lé wó hkang é sû, hkungga gíng é sû, byù bíng lé dat hkulum é sû, dat mhoqshit é sû, îhpê é jùn a dut é sû, byoq lhum byoq cheq a kut e za nûm é sû, mabyoq jishûm a lhoq htoq é sû, ngunzè lé a chyitdap é sû, nghut râ lhê. Yhang gi, yhâng é ikun lé rago dat uphkâng luî, yhang zô pé mai hkungga myit bo é èq yhâng dang lé gyo byî é sû le, nghut râ lhê. Rayuq yuq, yhumsing é ikun lé lháng a dat uphkang é nghut le gi, Garai Gasâng é noqkuq hpúng lé gi, hkâsu kut wó wú gon râ lhú? Chángzo dut é a myáng shi é sû gi, hpúng-up wó kut râ a nghut, kut é nghut jáng, yhang gi, nghutbûn lò luî, jéyáng é hkyô lé nat Tsadán hui zô é su hui zo abe. Hpúng-up rayuq gi, tûngbaù pê hí má ge é myìng wó é sû le dut râ lhê; haû jáng, yhang gi, taî hpoî pyâm é lé le a hui, nat Tsadán é tuihkyó má le a myí, dut râ nghut lhê.
Haû eq rajung za, hpungtê pé gi, hkungga gíng é bang, shô-kó a xân é bang, îhpê é jùn a dut é bang, a tengmán é amyat lé a ho é bang, nghut râ lhê. Yhangmoq gi, lumjíng hkyô mâ é nik é mauhpo tengmán hkyô pé lé, sansêng é i-myit èq châng nyì ra râ nghut lhê. 10 Yhangmoq gi, chyam é lé hí huî wú kó sháng gaq, hau htâng, yhangmoq lé mara hûn râ hkyô haî a bò lo jáng, hpungtê mû lé wùn kó sháng gaq.
11 Haû eq rajung za, yhangmoq é yhumsîng myhî pé le, myit no nhang é dang a taî e za, dat sidiq é eq hkyô hkangmó má lumgíng luî, hkungga gíng é myiwe wuì, nghut ra râ dut lhê.
12 Hpungtê rayuq gi, myiwe rayuq za wó é sû, yhangzô pé eq yhâng ikun lé rago za dat wùn waq é sû, dut ra râ nghut lhê. 13 Hpungtê mû lé rago za wùn waq bê bang gi, yhumsing é matú aróng lé le, Hkrisduq Yesuq lé yhangmoq lumjíng hkyô má, gyuq kyum é hkyô a bo é myit mó lé le, hkyak wó yu akô nghut ri.
14 Ngò gi, hkâ-myháng a myáng má náng chyáng lé jé râ matú, myit myoqbyu to kôlhang, ahkyíng du myáng pyâm le, 15 Garai Gasâng é ikun hkaû má, byu pé hká dông nyì yap râ é hkyô lé, nàng sé sháng gaq nghû, pying kat é dang shi pé lé ká byî kat lhê; ikun haû gi, rû dui nyi é Garai Gasâng é noqkuq hpúng nghut luî, tengmán hkyo é hkungmó-zîng eq apûn awang nghut ri. 16 Tarâ hkungga hkyo é zaú tô é hkyô gi, ko dik é nghut é lé, ó yuq le wó he-ngik pyâm é a nghut;
haû gi, Yhang, byù gungsho má htoq shit mù, haû Woi-nyí mai Yhang lé saksé hkám byi luî, maumang lagyô pé gi, Yhang lé myàng bê nghut ri;
byuhú ahú hú má Yhâng é hkyô lé hko kyo mù, Yhang lé mingkan byu pé lumjíng luî, hpungwup shingkang eq Yhang lé mauhkûng shut shuî toq yû bê nghut ri.