4
Timohti Lé Mhoqshit É Hkyô
Jihtûm buinyì pé má, byù ra-am gi, lumjíng hkyô mai htak htoq ló luî, mhaú zô é woi-nyí pê htâng cháng kó râ eq nat gang mai lo é mhoqshit hkyô pé lé gyo byi kó râ nghut lhê ga, haû Woi-nyí gi, san za taî ri. Haû sû é mhoqshit hkyô pé gi, gegùn labyoq kut é byù-mhaû pê chyáng mai lo é nghut lhê; haú bâng é myit nhiklhum gi, nyhê nhe tô é shamtoq èq nyhê man tô é su dut byuq bê nghut ri. Haú bang gi, hâng lhûm é hkyô lé hkûm tang é hkyô lé le, haû lumjíng luî tengmán hkyô lé sê é bang mai jeju hkya-on mù hap yù ge é, Garai Gasang hpan to byî é zoshuq lé koi pyám nhang é le, kut akô nghut ri. Garai Gasang hpan tô é lhunglháng gi, ge é chyat nghut ri; Garai Gasâng é mungdang eq kyûdûng é dang dông haú pé lé lhoq sân-yúng nyi é nghut é yanmai, jeju hkya-on luî hap yu é nghut le gi, haí jung lé lháng he-ngik pyám râ hkyô a bò nghut ri.
Haû gumang wuì lé, nàng haú hkyô pé lhoq pun lhoq kyîng é nghut le gi, nàng gi, haû nàng cháng bê ge é mhoqshit hkyô eq lumjíng hkyô mâ é tengmán hkyô má, kô myhâng sû nàng nghut râ htoq agó, Hkrisduq Yesuq é ge é hpungmû wùn sû le dut râ nghut lhê. Garai a bo é myit htoq mhô-myi dang eq hpô-myhí mâng pê é mhô-myi dangsôm lé koi pyám luî, tarâ hkunggâ é hkyô má yhumsing gùng lé lhoq kûng yù aq. Hkâsu mù gâ le, gungsho lé lhoq kûng é hkyô gi, akyû shau za htoq é nghut lhê; nghut kôlhang, tarâ hkunggâ é hkyô kúm gi, jung hkangmó é matú akyû bo lhê nghut mù luî, shí ipyat má le, htang pyat má le, akyû bo nyi ri.
Haû gi, banshoq hap yù gíng é, lumgíng é mungdang nghut lhê. 10 Haû mù luî, xângzo byù banshoq bâng é hkyi yù Sû nghut é, je riyhang, lumjíng bâng é hkyi yù Sû nghut é, rû dui nyi é Garai Gasang má, nga-nhúng, myit myoqbyu to bê nghut é yanmai, nga-nhúng gi, gyai yhang shikut nyi lhê.
11 Haú pé lé, hkunmó hkyó luî mhoqshit byî nyì aq. 12 Náng é zorâm pyat lé, ó yuq èq le a wú tiq pyám sháng gaq, dang taî é má le, nyì yap é hkyô má le, chyitdap é hkyô má le, lumjíng hkyô má le, sansêng é hkyô má le, lumjíng bâng é matú alik kut shit nyî aq. 13 Náng chyáng ngò jé lé é buinyì jé shoq, nàng gi, Chyúmdang nghap kyô é má le, hko kyô é má le, mhoqshit é má le, ap nóng nyî aq. 14 Nàng gi, hpúng suwún wuî náng é ahtoq má loq ke byî é hkûn, myiqhtoi dang dông nang lé Garai Gasang byî to bê nghut é, woi-nyí hkyô eq sêng é chyunghuq lé, haî su a ngàm hkâkut pyám.
15 Haú hkyô pé lé, myit zìng zuq luî zui saî nyì aq; nàng kô myhang lo é hkyô lé, yuq hkangmó byu-myàng kó sháng gaq, náng gûng banshoq haú pé má ap nóng nyî aq. 16 Náng é asak duì hkyô má le, nàng mhoqshit é hkyô má le, rago sidiq nyì aq. Haú pé má ru gîng nyì aq, hkâsu mù gâ le, nàng haû su kut é nghut jáng, náng é asak lé le, náng chyáng mai gyô yu é bang lé le, nàng wó hkyi yù râ nghut lhê.