5
Suwún Wuì, Chuimó Pé, Jùn Pé Eq Séng Luî Hpaqchyî Byî É Hkyô
Asak ko sû lé dang htân a tân e za, yhumsing é îwa lé su, yhang lé lhoq pun lhoq kying aq. Zorâm wuì lé gi, gumang wuì lé su, asak kô é myiwe wuì lé gi, înû pé lé su zùm yap luî, zomyi wuì lé gi, nhammó wuî lé su sansêng é i-myit banshoq èq zùm yap nyì aq.
Gè gè yhang garúm râ dut é chuimó myhî pé lé, hkunggâ nyì keq. Nghut kôlhang, chuimó myhí rayuq yuq gi, zoshâng nghut nghut, gashu nghut nghut, wó é nghut jáng, haú bang gi, yhumsing é ikun lé wú gon luî, înu îwa eq îchyí îwhoî pé lé jeju taû é dông, yhangmoq é lumjíng hkyô lé, zui saî é má lhoq mhán nhâng râ lé hí mhoq yû ra râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, haû gi, Garai Gasang ô nau é hkyô nghut ri. Haû lùm râ ó yuq le a wó mù, gè gè yhang râ tô é chuimó myhí gi, Garai Gasâng chyáng myit myoqbyu nyì luî, nyí, myín xoq xoq kyûdung mù, Garai Gasang garúm râ hkyô lé dûng nyi ri. Nghut kôlhang, ngón hkyô za cháng luî asak dui é chuimó myhí gi, asak dui nyì kôlhang, shî gù nghut bê nghut ri. Yhangmoq lé, ó yuq èq le mara a hûn kó sháng gaq, haú hkyô pé lé le mhoqshit byî nyì aq. Rayuq yuq, yhâng é buinùm ji-myi wuì lé a baú é htoq agó, je luî yhumsing é ikun byù lé a baú é nghut le gi, haû lumjíng hkyô lé he-ngik pyám bê nghut luî, a lumjíng su htoq má je ashop é sû dut bê nghut ri.
Hkyuq xê zàn byíng bê é chuimó myhí za a nghut jáng, chuimó jihpán má wó kat râ a nghut; hau htoq agó, yhang gi, yuqgè rayuq za wó wú é sû; 10 zoshâng wuì lé hku baú é sû, bíng lé rago dat hkulum é sû, sân-yúng bê bang é hkyî lé chi byî é sû, wuîhke huî tô é bang lé garúm luî, ge é muzó junghkang jungmó má yhumsing gùng yhang ap nóng nyi ri ga, yhang kut é ge é muzó má myìng hû é sû le, nghut râ lhê.
11 Asak tiq é chuimó myhî pé lé, jihpán haú má hkâkat. Hkâsu mù gâ le, gungsho ô nau é hkyo èq Hkrisduq chyáng yhangmoq ap nóng tô é hkyô lé ung pyâm é hkûn, yhangmoq gi, myi ló naû kó râ nghut lhê. 12 Haû mù, yhangmoq gi, sâng-hi lé yhangmoq tô tô é danggidiq lé lhoq hpyoq pyám kô é yanmai, tarâ darâ é hui zo kó râ nghut lhê. 13 Hau htoq agó, yhangmoq gi, rayhûm htâng rayhûm châng wang wún kômù, lagôn mán byuq kó râ nghut lhê. Lagôn é bang za dut kó râ a nghut, lumù gansang é bang eq yhangmoq taí a ge é pé lé taí kômù, yhumsîng eq a sêng é mû má châng wang nyo wún é bang le, dut kó râ nghut lhê. 14 Haû mù luî, gyè pé mai lumù gansâng dang a wó taî pyám kó sháng gaq, asak tiq é chuimó myhî pé gi, myi ló mù, zoshâng hkû luî, yhangmoq é ikun lé gôn lajang râ matú, ngò, yhangmoq lé hpaqchyî byî kat lhê. 15 Hkâsu mù gâ le, ra-am gi, lhing taû ló kôluî, Tsadán é htâng châng nyì lugù nghut bekô nghut ri.
16 Lumjíng é myiwe rayuq yuq gi, yhâng é ikun má chuimó myhí wó é nghut le, haú yuq é matú noqkuq hpúng lé wòlai a hun e za, yhang mai garúm yû ra râ nghut lhê; haú hkûn sheq, noqkuq hpúng gi, gè gè yhang râ tô é chuimó myhî pé lé wó garúm râ nghut lhê.
17 Haû noqkuq hpúng lé rago za shuî û é hpúng suwún wuî gi, akyû í tú hkam yù gíng lhê; haû mungdang hko é hkyô eq mhoqshit é hkyô má shikut é suwún wuî gi, je riyhang hkam yù gíng lhê. 18 Hkâsu mù gâ le, "Guq nâng nyi é no lé, nhuttsung hkâ-tsûng to byi." ga le, "Mû zui sû gi, yhâng é zuihpau wó yû gíng lhê." ga le, Chyúmdang má taî tô ri. 19 Hpúng suwún rayuq lé mara hun é hkyô lé, í yuq sum yuq mai saksé hkâm e za a nghut le gi, hkâlhom yù. 20 Nghut kôlhang, lhoq pun lhoq kyîng é hkyô lé góbang wó yû kó sháng gaq, mara kut shut é bang lé, shiwa byu pê hí má tân mhoqshit aq.
21 Pying kat é dang shi pé lé, gamhkui myit a bo e za châng nyì râ eq, myoqdong hkyîn luî haî le a kut râ matú, Garai Gasang eq Hkrisduq Yesuq é hí má le, hkyin yù huî é maumang lagyô pê é hí má le, ngò, nang lé pying kat lhê.
22 Ó yuq é ahtoq má le loq ke* byi râ lé hkâhân; góbâng é mara hkaû má le hkâbo lòm. Yhumsîng yhang yhumsîng sân-yúng shoq kut nyî aq.
23 Náng é wamdau ra luî, anum num no lò lò dut é yanmai, nàng gi, wuì za shuq é hkyô lé nô pyám luî, tsibyiq wing le ratsuí tsuí shuq byi aq.
24 Byù ra-âm é mara pé gi, de de dut é nghut mù luî, tarâ jéyáng é jang má hí ló jé ri; ra-âm é mara kúm gi, hau é htâng má châng byông htoq lo ri. 25 Haû eq rajung za, ge é muzó pé gi, de de nghut nyî luî, haû su de de a nghut é pé lé le, wó zaú to râ a nghut.
5:18 Tarâ Pun 25:4 5:18 Luk 10:7 * 5:22 Haú hkun lhê bang gi, hpúng suwún kut râ matú hkyin to bê bang lé, loq ke kyûdung byî é nghut lhê.