6
Jùn dut é wòlai hkaû má nyi é lhunglhâng bang gi, yhangmoq é yhumsîng wuì lé gyai yhang hkungga gíng lhê nghû, myit yù râ dut lhê; haú hkûn sheq, Garai Gasâng é myìng eq nga-nhûng é mhoqshit hkyô gi, lumù gansang é a hui râ nghut lhê. Lumjíng é yhumsîng wuì é jùn gi, gumang wuì nghut é yanmai, yhangmoq lé a wú myuq é za, yhangmoq dojaú luî akyû myang hkâm zô é bang gi, lumjíng bang eq chyitdap gíng é bang nghut é yanmai, yhangmoq lé je ge é dông dojaú râ lhê. Shí hkyô pé lé, nàng gi, yhangmoq lé mhoq byî nyi é eq lhoq pun lhoq kying byî nyì aq.
Ngùn Lé Chyitdap É Hkyô
Rayuq yuq gi, shut é lumjíng hkyô lé mhoqshit luî, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é tengmán mhoqshit hkyô eq tarâ hkunggâ é mhoqshit hkyô lé a myit huî é nghut jáng, haú yuq gi, nghutbûn é sû eq haî lé le a sê gyô é sû nghut ri. Yhang gi, htuq htîng lhûm é hkyô pé lé ô nau é, a ge é myit bò luî, dang eq séng mù mabyoq lhoq htoq ri; haû mai, manon é hkyô, byoq lhum byoq cheq é hkyô, lumù gansang é hkyô, agè ashop é dông myit ngam pyâm é hkyô eq, haû tengmán hkyô lé lhoq hpyuq pyám mù, tarâ hkungga hkyô gi, ngùn zè wó hkyô za nghut ri ga myit yu é, i-myit lhoq htên pyám bê bâng é gyoro má, byìn a huî é hkyô pé lé, lhoq htoq kat ri.
Nghut kôlhang, tarâ hkunggâ hkyô má nhik dik é hkyô bo é nghut le gi, amyat mó nghut nyi ri. Hkâsu mù gâ le, nga-nhúng gi, mingkan htoq má haí jung le a yu wang lé, haû mai le haî wó yu htoq ló râ a nghut. Haû mù luî, nga-nhúng gi, wutbu wutmè eq zoshuq wó é nghut jáng, hau èq nhik dik nyì sháng. Wó naû sùt nau é byu pé gi, gunglaú hkyô eq tuihkyó má le, haû byoq yeq hkyô eq htên byoq hkyô má, byu pé lé myup shî nhang é, ngha é hkyô myo myo eq myit nò nhâng nau é hkyô má le, byit gyó wâng kó râ nghut lhê. 10 Hkâsu mù gâ le, ngùn lé chyitdap é hkyô gi, agè ashop hkyô ajung jûng é apûn awang nghut nyi ri. Byù ra-am gi, ngùn lé ô naù luî, haû lumjíng hkyô mai sô nghoq ló mù, yhumsing gùng lé yhumsîng, haû yón kuq hkyo èq htaû rot pyám bekô nghut ri.
Timohti Lé Pying Kat É Dang
11 Nghut kôlhang, Garai Gasâng é byù nàng gi, haú pé banshoq lé koi pyám luî, dingmán hkyô, tarâ hkungga hkyô, lumjíng hkyô, chyitdap hkyô, hkam jan hkyô eq nú-nhâm é hkyô pé lé châng hkat nyî aq. 12 Lumjíng hkyô eq sêng é ge é majan le zân nyì aq. Hap yù lumjíng bê ga, saksé myo myô pê é hí má, ge é dông nàng yín yu é hkûn, wut yu é hui luî wó é ahtum abyuq é asak lé, zuî zing nyì aq. 13 Haû lhunglháng lé asak byî é Garai Gasâng é hí má le, Pontu Pilat chyáng saksé hkâm nyi é hkûn, ge é dông yín yu é Hkrisduq Yesuq é hí má le, ngò, nang lé pying kat lhê: 14 Yhâng é ahkyíng yam-yoq jé jáng, Garai Gasang htoq shit nhâng râ nghut é sû, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq htoq shit é buinyì jé shoq, 15 nàng gi, agot a-u é hkyô eq mara hûn râ hkyô a bo e za, hkunmó shî lé châng nyì aq. Garai Gasang gi, hkungsô wó sû, Yhang za up sû, hkohkam pê é Hkohkâm, yhumsing pê é Yhumsîng, 16 Yhang za ahtum abyuq dui nyì sû, a ge chyâng htep e é maubó má dui nyì sû, ó yuq èq le a myang wú é, a wó myang é sû nghut nyi ri. Aróng eq hpungwup a-tsam gi, Yhâng chyáng ahtum abyuq ru joq nyî sháng gaq ô! Amen.
17 Shí ipyat má wó sùt é bang gi, a gumrông râ eq a gîng é sutzè má yhangmoq é myit myoqbyù hkyô a tô e za, nga-nhúng nguingón yuqyo nyì râ matú junghkang jungmó lé agùn agó byî é sû, Garai Gasâng chyáng za, yhangmoq myit myoqbyu nyì râ matú, hkunmó hkyó aq. 18 Ge é hkyô kut luî, ge é muzó má wó sùt nyì mù, a chum e za, gam chûng nau é myit bò râ matú, yhangmoq lé hkunmó hkyó aq. 19 Haú dông mai, yhangmoq gi, jé lô râ ipyat é matú gîng é apûn awang dông, yhangmoq é matú sutzè wó tsîng to kó râ nghut lhê; haú hkûn sheq, yhangmoq gi, asak kyîng nghut é asak haû le wó zuî zing to kó râ nghut lhê.
20 Timohti ê, nang lé ap to bê hkyô lé, zúng nyî aq. Tarâ a hkunggâ é po-ming ming bâng èq hpaqchyî nghut lhê ga myhîng shut é htuq htîng lhum lhum kut é hkyô lé, koi pyám aq. 21 Byù ra-am gi, haû lé hpaqchyî nghut lhê ga yín yû kôluî, haû lumjíng hkyô mai so nghoq htoq ló byuq bekô nghut ri.
Jeju gi, nungmoq chyáng ru joq nyî sháng gaq ô.