TIMOHTI
Chyáng Htang Dàm Hun Kat é Laiká
(2 Timothy)
1
Hkrisduq Yesuq chyáng mâ é asak byi râ gâ é danggidiq eq rajung za, Garai Gasang ô nau é dông, Hkrisduq Yesuq é lagyo nghut sû, ngò, Poluq gi, ngò chyitdap é ngá zo Timohti lé, dang kyô kat lhê.
Haû Îwa Garai Gasang eq nga-nhûng é Yhumsîng Hkrisduq Yesuq chyáng mâ é jeju eq shogyo nhikmyin hkyô, nguingón hkyô gi, ru joq nyî sháng gaq ô!
Lumluq Râ Matú Myit Wum Byî É Hkyô
Ngò gi, ngá é kyûdung dang má, nyí, myín, abyit alan nang lé bûn nyì uchyang, sân-yúng é i-myit mai, ngá é îchyí îwâ pé dojaú é su, ngò dojaú nyi é Garai Gasang lé, jeju hkya-ôn nyi lhê. Ngò gi, ngò má gabú hkyô byíng jup sháng gaq nghû, náng é ngaubyi lé myit bûn nyì mù, nang lé gyai yhang myàng nau nyi ri. Ngò gi, nang é gyíng é lumjíng myit lé lhoq pûn yù mù, náng whoí Lu-i eq náng nu U-ni nhik chyáng má hí bo é lumjíng myit, ahkuî, náng chyáng le bo ri nghû, hkyak myit lum nyi lhê. Hau é yanmai, ngò loq ke byî é dông, nàng má bo tô é Garai Gasâng é chyunghuq lé, gyúng nhang nyì râ matú, nang lé ngò lhoq pûn kat lhê. Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, gyuq sê é myit nga-nhúng lé a kat byî e za, a-tsam bo é myit, chyitdap sê é myit, yhumsing gùng lé dat hkang é myit sheq kat byî tô é ru nghut lhê.
Haû mù luî, nàng gi, nga-nhûng é Yhumsîng eq séng luî saksé hkâm é hkyô má le, Yhâng é yanmai htóng byû dut to sû ngá é hkyô má le, hoq myit a bo é za, Garai Gasâng é wum-o mai, haû gabú danglu é matú, ngò eq rahá wuîhke jamjau chôm hui goq. Garai Gasang gi, nga-nhúng zui saî é muzó dông a nghut e za, Yhânggùng yhang myit sôn tô é hkyô eq Yhâng é jeju yanmai za, nga-nhúng lé, hkyi yù luî chyoiyúng é asak duì hkyô má ji yù bê nghut ri. Ahkyíng nghu é lháng a joq shi mai yhang, jeju haû gi, Hkrisduq Yesuq má nga-nhúng lé byi to gù nghut bê. 10 Nghut kôlhang, nga-nhûng é hkyi yù Sû, Hkrisduq Yesuq pô htoq é dông, ahkuî, haû lé lhoq htoq shit bê nghut ri. Yhang gi, shî-nò hkyô lé lhoq htên pyám luî, haû gabú danglù dông mai, asak lé le, a dat htên byoq é hkyô lé le, lhoq htoq shit bê nghut ri. 11 Ngò gi, gabú danglu é matú hko kyo sû, lagyo eq mhoqshit sû dông, hkyin tô é hui sû nghut lhê. 12 Hau é yanmai, ngò gi, wuîhke jamjau shî lé huî nyi é nghut lhê. Nghut kôlhang, ngò gi, ó yuq lé lumjíng bê nghut é hkyô lé, sê é htoq agó, Yhang lé ngò ap tô é pé lé, haú buinyì jé shoq, Yhang wó zúng râ nghut lhê nghû hkyak myit lum tô é yanmai, ngò a hoq.
13 Nàng gi, ngá chyáng mai wó gyô yu é tengmán dang pé lé, Hkrisduq Yesuq má, lumjíng myit eq chyitdap myit mai alik kut yu nyì aq. 14 Nang lé ap byî to bê, haû ge é mungdang lé, nga-nhûng chyáng bo tô é Chyoiyúng Woi-nyí é wum-o mai zúng nyî aq.
15 Asia mau mâ é bang yuq hkangmó gi, ngo lé pyâm to kô é hkyô lé, nàng sê lhê; haú bang má, Hpugelu eq Heramoge nhik le bo akô nghut ri.
16 Haû Yhumsîng gi, Onesihpurû é yhumbyù lé shogyo nhikmyîn é hkyô tûn shit sháng gaq; hkâsu mù gâ le, yhang gi, ngo lé anum num myit lhoq ngón é htoq agó, ngò wut é shamtoq-tuî é yanmai, a hoq e za, 17 yhang, Romaq myuq má jé nyi é hkûn, ngo lé myang hui shoq, ho shikut é sû nghut ri. 18 Haû Yhumsîng gi, haú buinyì má, yhang lé haû Yhumsing é shogyo nhikmyin hkyô byi sháng gaq! Ehpesu myuq má, yhang ngo lé hkâ-myhó garúm bê nghut é gi, nàng rago yhang sê lhê.