2
Haû mù, ngá zo ê, nàng gi, Hkrisduq Yesuq mâ é jeju hkaû má, wúm bo nyì aq. Nàng gi, saksé myo myô é hí má ngá chyáng mai wó gyô yù bê hkyô pé lé, góbang lé dat mhoqshit é, wó lum é bang lé ap byi aq. Hkrisduq Yesuq é ge é gyezo rayuq su, wuîhke hkyô lé chôm jan nyì sháng. Gyezo rayuq dông gyè mû wùn waq nyi é sû, ó yuq nghut kôle, gotû muzó má a bo lom é za, yhang lé hkunmó hkyô nyi é gyezau lé, gabú nhâng nau é chyat nghut lhê. Haû eq rajung za, shingjóng é sû rayuq le, shingjóng lhum poî wang é hkûn, tô tô é tarâ dông a châng e nghut le gi, ung é aróng chyunghuq lé wó yû râ a nghut. Yo-mû zuî shikut é sû gi, kyôshi lé sâng-hi myang hkam yù râ sû nghut lhê. Haû Yhumsîng gi, shí pé banshoq lé wó sê é nyan nang lé byi râ nghut é yanmai, ngò taî é hkyô pé lé myit wú aq;
Haû Dawiq é awut ashín nghut sû, Yesuq Hkrisduq gi, shi é mai dum dui toq bê hkyô lé myit bun aq; haû gi, ngá é gabú danglù nghut lhê. Gabú danglù hau é yanmai, mara bò sû rayuq lé su, ngò gi, kyum hut é hui luî, hpuzô nyi é nghut lhê. Nghut kôlhang, Garai Gasâng é mungdang gi, kyum hut huî é a nghut. 10 Haû mù luî, ngò gi, Hkrisduq Yesuq chyáng mâ é hkyi yù hkyô eq ahtum abyuq é hpungwup shingkang lé wó yû kó sháng gaq nghû, haû hkyin yù hui bâng é matú, jung hkangmó lé hkam jân nyi lhê.
11 A-ô mâ é dang gi, lumgíng é dang nghut lhê:
Nga-nhúng gi, Yhang eq rahá shî bê nghut jáng, Yhang eq rahá duì râ nghut lhê.
12 Nga-nhúng gi, hkam jân é nghut jáng, Yhang eq rahá up râ nghut lhê.
Nga-nhúng gi, Yhang lé he-ngik pyâm é nghut jáng, Yhang le, nga-nhúng lé he-ngik pyám râ nghut lhê.
13 Nga-nhúng gi, lhumzui myit a bò kôlhang, Yhang gi, lhumzuî nyì râ nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, Yhang gi, yhânggùng yhang wó he-ngik pyâm é a nghut.
Garai Gasâng Hí Má Myoqdong Wó É Mû Zui Sû
14 Nàng gi, yhangmoq lé, shí hkyô pé xoq luî lhoq pûn nyì aq. Dang pé eq séng luî, a byoq lhûm nyì kó sháng gaq, Garai Gasâng hí má yhangmoq lé sidiq byi aq. Haû gi, akyû a bo é htoq agó, wó gyô é bang lé htên byoq nhang é hkyô za nghut lhê. 15 Nàng gi, haû tengmán é mungdang lé jo shoq chung jai é eq, hoq nó a râ é mû zui sû rayuq dông Garai Gasâng hí má myoqdong wó shoq, wó dut é myhó shikut aq. 16 Tarâ a hkunggâ é po-ming ming bang lé koi pyám aq. Hkâsu mù gâ le, haû su kut é bang gi, tarâ a hkunggâ é hkyô má je riyhang wang nân ló byuq é bang dut kó râ nghut lhê. 17 Yhangmoq é mhoqshit hkyô gi, mong ana su byo myín ló râ nghut lhê; haú bang má Humenu eq Hpilitu nhik le bò kôluî, 18 haû tengmán hkyô mai sô nghoq ló byuq akô. Yhangnhik gi, haû dum dui toq hkyô dut lai bê ga taí kômù, ra-âm é lumjíng hkyô lé lhoq htên pyám byî akô nghut ri. 19 Nghut kôlhang, "Haû Yhumsîng gi, Yhang eq sêng é bang lé sê lhê." ga luî le, "Haû Yhumsing é myìng lé yín yu é bang yuq hkangmó gi, agè ashop hkyô mai lhing tau ra kó râ nghut lhê." ga luî le, dizik haû htung tap tô é, Garai Gasâng é ging tîng é apûn awang gi, gîng nyì ri.
20 Yhûm mó ralhum má gi, hîng auhkoq zè, ngùn auhkoq zè baú za joq é a nghut, sik auhkoq zè, tse auhkoq zè le joq lhê; ra-am gi, aróng hkyo é matú, ra-am gi, aróng hkyo é matú a nghut. 21 Haû mù luî, haú pé mai yhumsing gùng lé lhoq sansêng pyâm é sû gi, chyoiyúng luî, haû Yhumsîng chung jaì gíng é sû, ge é muzó hkangmó kut râ hen tô é sû nghut é yanmai, aróng hkyo é matú chungzè dut râ nghut lhê.
22 Zoram é agè ashop é ô naù hkyô lé koi pyám mù, haû sân-yúng é myit mai, Yhumsîng lé wut dûng é bang eq rahá, dingmán hkyô, lhumzui hkyô, chyitdap hkyô, nguingón hkyô pé lé, châng hkat nyî aq. 23 Go é eq ngok é dông dang jet jet lhûm é hkyô gi, mabyoq lhoq htoq é hkyô nghut é lé, nàng sê lhê nghut é yanmai, haú hkyô lé koi pyám aq. 24 Haû Yhumsing é dui-nhâng zoshâng gi, mabyoq a lhoq htoq é za, yuq hkangmó lé dat myit tê byî é, wó mhoqshit é, a dat nhik-yô é su dut ra râ nghut lhê. 25 Yhang gi, yhang lé htuq htîng é bang lé, nú-nhâm é dông mhoqshit byi ra râ nghut lhê; haú hkûn, Garai Gasang gi, yhangmoq lé myit lhîng hkyô byi mù, tengmán hkyô lé sê gyo nhâng luî, 26 yhangmoq gi, bûn gyîng lò mù, nat Tsadán ô nau é hkyô lé kut byi râ matú, chyup yû huî é, nat Tsadán é tuihkyó mai wó hpang lut ló kó abe nghû, myit lum kat lhê.
2:19 Gyung So 16:5