3
Jihtûm Buinyì Pé Má Dut Lò Râ Hkyô
Jihtûm buinyì pé má, wuîhkê é ahkyíng pé joq lò râ nghut é lé, nàng matsîng to aq. Hkâsu mù gâ le, haú u lé, byu pé gi, yhumsing gùng lé za chyitdap é bang, ngùn lé myoqnoq é bang, gumrong é bang, nghutbûn é bang, góbang lé taî hpoî é bang, înu îwa nyo é lé a gyô é bang, jeju a dat bûn é bang, a chyoiyúng é bang, chyitdap myit a bo é bang, mara hkyut byi a sê é bang, lumù gansang é bang, yhumsing gùng lé hkâng a sê é bang, byuwuî pé, ge é hkyô lé a ngui é bang, haq gumlaû é bang, a bun a so dut wún é bang, yhumsing gùng lé za hkik bûn é bang, Garai Gasang lé chyitdap é bang dut râ malaî ngón kún hkyô lé za chyitdap é bang, dut bùm kó râ nghut lhê. Yhangmoq gi, tarâ hkunggâ é bang su dut kôlhang, haú pê é a-tsam lé he-ngik pyâm akô nghut ri; haû sû é bang lé, nàng koi pyâm nyì aq.
Yhangmoq gi, hpaqchyî da mù yhûm pé má wàng kôluî, mara wòlai lé wun é, agè ashop é ô naù hkyô ajung jung má sô nghoq ló byuq é, hkâ-nhám le mhoq yu nyì kôlhang, haû tengmán hkyô lé a sê gyô é, myit nyhôm é myiwe wuì lé wó lâng nghoq yu é bang nghut akô. Yanne eq Yambre nhik gi, Mosheq lé htuq htîng é su, haú bang le, haû tengmán hkyô lé htuq htîng akô nghut ri; yhangmoq gi, myit é hkyô htên byuq kôluî, haû lumjíng hkyô má lhum a zuî é bang nghut akô. Nghut kôlhang, haú nhik é hkyô byông htoq lo é su, yuq hkangmó é hí má, yhangmoq ngok é hkyô byông htoq lô râ nghut mù, haû mai lai luî yhangmoq wó kut jat kó râ a nghut.
Timohti Lé Pying Kat É Dang
10 Nàng kúm gi, ngá é mhoqshit hkyô, ngá é nyiyap hkyô, ngò myit myoqbyu tô é hkyô, ngá é lumjíng hkyô, myit hîng hkyô, chyitdap hkyô, hkam jan hkyô, 11 zing-ri huî é hkyô eq wuîhke jamjau hkyô pé lé le, Antioku wà mó, Ikoni wà mó eq Lustra wà mó pé má ngò hui zô é, zing-ri hkyô pé lé, ngò hkam jan bê hkyô lé le, nàng rago sê lhê. Nghut kôle, haû Yhumsîng gi, haú pé banshoq mai ngo lé xe yù bê nghut ri. 12 Gè gè yhang, agè ashop é byu pé eq mhaû kut é bang gi, mhaú zô nyi bum é eq mhaú zô é huî nyi bùm kôluî, a ge é hkyô shut je riyhang myô jat lò kô é hkûn, 13 Hkrisduq Yesuq má tarâ hkunggâ é asak dông nyiyap nau é bang yuq hkangmó gi, zing-rî é hui kó râ nghut lhê. 14 Nghut kôlhang, nàng gi, ô pê chyáng mai nàng mhoq yû bê hkyô lé le, Hkrisduq Yesuq lé lumjíng jáng hkyi yu é hui shoq, 15 nang lé hpaqchyî byéng-yá wó byî é chyoiyúng Chyúmdang pé lé, zoshâng hkûn mai nàng sê to bê hkyô lé le, nàng sê é yanmai, nàng mhoq yu to bê hkyô eq hkyak lumjíng to bê hkyô má, xoq kut nyî aq. 16 Chyúmdang hkangmó gi, Garai Gasâng é soq hâng tô é pé chyat nghut é yanmai, mhoqshit é hkyô, tân mhoq é hkyô, lhoq jo byî é hkyô eq dingmán hkyô lé tûn shit byî é hkyô pê é matú, akyû bo ri; 17 haû mù luî, haû Garai Gasâng é byù gi, ge é muzó jizó hkangmó lé kut râ matú, wó gumjup râ nghut lhê.