4
Garai Gasâng é hí má le, dui nyì bang eq shi byuq bang lé tarâ dara râ sû Hkrisduq Yesuq é hí má le, Yhang htoq shit râ hkyô eq Yhâng mingdán é yanmai, ngò, nang lé pying kat é gi, haû mungdang lé hko kyo aq; ahkyíng yam-yoq ang kôlhang, a ang kôlhang, rì rì hen to aq; myit gyaí hing é eq rago za mhoqshit é dông, lhoq jo byi, tân mhoqshit é eq myit wum byi kut nyî aq. Hkâsu mù gâ le, byu pé gi, tengmán mhoqshit hkyô lé a kâm gyô é ahkyíng jé mù, yhangmoq ô naù yut yut é hkyô cháng luî, yhangmoq é no yo bui nau é nohkyap gyô nau é hkyô taí nhâng râ matú, sará pé rajùm rayò lé lhînghkyuq má lhoq tsing to kó râ nghut lhê. Yhangmoq gi, haû tengmán hkyô mai yhangmoq é nohkyap lé lhing pyám mù, myit htoq mhô-myi dang shut lhing ló kó râ nghut lhê. Nghut kôlhang, nàng gi, dut tô é hkyô banshoq má rago sidiq nyì aq; wuîhke jamjau hkyô lé hkam jân nyì aq; gabú danglù hko kyô é muzó kut nyî aq; nàng é hpungmû banshoq lé wùn waq nyì aq.
Hkâsu mù gâ le, ngò gi, shuq jung hkungga ralhum dông hut pyâm é huî nyì gù nghut mù luî, mingkan mai ngò htoq ló râ ahkyíng jé bê nghut ri. Ngò gi, haû ge é majan le zan bê; din shingjóng lhûm é hkyô le bàn bê; haû lumjíng hkyô le chang bê nghut lhê. Ahkuî, haû tengmán é tarâ Agyì nghut sû, Yhumsîng gi, haú buinyì má ngo lé ap byi râ nghut é, haû dingmán hkyô é janmaú lé, ngá matú tô to byi bê nghut lhê. Haû gi, ngá é matú za a nghut, Yhang htoq shit râ hkyô lé myit láng nyi é bang banshoq é matú le nghut lhê.
Timohti Lé Jì Kat É Hkyô
Nàng gi, ngá chyáng wó dut é í hân hân lé lô aq. 10 Hkâsu mù gâ le, Demaq gi, mingkan shî lé chyitdap é yanmai, ngo lé pyám to luî, Htesaloni wà mó shut; Krezen gi, Galatiq mau shut; Tituq gi, Dalamati mau shut, e ló byuq bekô nghut é yanmai nghut lhê. 11 Lukaq za ngò eq rahá nghut nyi lhê. Markuq lé, nàng eq rahá shuî lé lò aq; yhang gi, ngá é hpungmû má wó htuqbáng râ sû nghut lhê. 12 Ngò gi, Tuhkiku lé Ehpesu myuq shut nhang kat bê nghut lhê. 13 Nàng gi, lé lo é hkûn, Troa myuq má, Karpu chyáng ngò tô tô é buhîng haû lé le, ngá é chyúmding lé le, je luî eq haû shokuq chyúmding pé lé le, yù lé lô byi aq.
14 Haû ningdup hpó Alesander gi, ngo lé a ge é myo myo kut bê nghut ri; haû Yhumsîng gi, yhang kut é eq rajung za, yhang lé dam byi râ nghut lhê. 15 Yhang gi, ngamoq é danglù lé wum kat htuq htíng bê sû nghut é yanmai, nàng le, yhang lé sidiq ra râ nghut lhê.
16 Sâng-hî dàm, ngá gûng lé ngò taî hung é hkûn, yuq hkangmó gi, ngá é hkyam shut a bo lom e za, ngo lé pyâm tô akô. Nghut kôlhang, haû gi, yhangmoq ahtoq má mara a dut sháng gaq. 17 Nghut kôlhang, ngò dông mai danglù haû lé rago wó hko pyo kat luî, tûngbaù pé banshoq bang wó gyo kó sháng gaq ga, haû Yhumsîng gi, ngá hkyam shut yap to mù, ngo lé wum-o byî é nghut lhê. Hau htoq agó, ngò gi, hkanghkyî é nhut mai le hkyi yù hui bê nghut lhê.* 18 Haû Yhumsîng gi, ngo lé agè ashop é hkyô hkangmó mai hkyi yù luî, Yhang é mauhkûng mingdán má ngón za shuî jé râ nghut lhê. Hpungwup shingkang gi, Yhâng chyáng ahtum abyuq ru joq nyî sháng gaq ô. Amen.
Shi-kyám Dang
19 Priskila eq Akula nhik lé le, Onesihpuru yhumbyù wuì lé le, bo shi-kyám byi laq. 20 Erastu gi, Korinhtuq myuq má nyi gyó to bê; Trohpimu lé gi, nò luî, Melitu wà mó má ngò nyhi pyâm to bê nghut lhê. 21 Nàng gi, wó dut é í, gyoqmyò a wàng shi lé, shî má jé lé lò aq. Ubulu gi, nàng lé shi-kyâm kat ri; haû eq rajung za, Puden, Linu, Klodia eq gumang wuì banshoq bang gi, nàng lé shi-kyâm kat akô nghut ri.
22 Haû Yhumsîng gi, náng é woi-nyí eq rahá nghut nyî sháng gaq. Jeju gi, nungmoq chyáng ru joq nyì sháng gaq ô.
* 4:17 Haú hkûn lé, Romaq byu pé, byù sat lé gi, hkanghkyi lé tsô pyâm lhê.