TITUQ
Chyáng Hun Kat é Laiká
(Titus)
1
Garai Gasâng é dui-nhâng zoshâng eq Yesuq Hkrisduq é lagyo nghut é sû, ngò Poluq gi, haû ahtum abyuq é asak lé chôm myit myoqbyu é yanmai, Garai Gasang hkyin yu to bâng é lumjíng hkyô jat râ eq, tengmán hkyô lé wó sé mù, tarâ hkungga sé nhâng râ matú, hkyin yù huî é sû nghut lhê. Haû ahtum abyuq é asak hkyô lé, mhaú a sê é Garai Gasang gi, ahkyíng nghu é lháng a joq shi mai danggidiq byi to mù, Yhang masat tô é ahkyíng yam-yoq má sheq mungdang hko kyô é dông lhoq htoq shit luî, nga-nhûng é hkyi yù Sû, Garai Gasang hkunmó hkyô tô é eq rajung za, haû mungdang hko é hkyô lé ngá é loq má ap byi bê nghut ri.
Nga-nhúng chôm lumjíng é hkyô dông mai, ngá zo sîng nghut é Tituq lé laiká kâ kat lhê. Îwa Garai Gasang eq nga-nhûng é hkyi yù Sû Hkrisduq Yesuq chyáng mâ é jeju eq nguingón hkyô gi, náng chyáng ru joq nyî sháng gaq ô.
Kreti Zinlóng Má, Tituq Wùn Waq Râ Muzó
Ngò, nang lé Kreti zinlóng má nyhi hkyô tô é gi, ngò, nang lé pying tô é eq rajung za, ngò a ban zui saî é loqzó pé lé lhoq pán râ matú eq, wà hkangmó má hpúng suwún ayá dáng to byi râ matú nghut lhê. Haû hpúng suwún kut râ sû gi, mara hûn râ hkyô a bo é sû; yhangmyi rayuq za wó é sû; yhang zô pé le, agè ashop é eq jìno a gyô é ga, mara hûn râ jowò a joq é lumjíng bang nghut é sû, nghut râ lhê. Hkâsu mù gâ le, hpúng-up rayuq gi, Garai Gasâng é sùt zum sû rayuq dông nghut lhê mû, mara hûn râ hkyô a bo é sû nghut râ lhê; yhang gi, yhumsing myit a cháng; i-myit a lûm tot; îhpê é jùn a dut; mabyoq jishûm a kut; a sansêng é ngùn hîng lé a myit ô nau é sû nghut râ lhê. Yhang gi, byù bíng lé dat hkulûm sû; ge é hkyô lé chyitdap sû; nûm é sû, dingmán sû; chyoiyúng sû; yhumsing gùng lé wó hkang é sû; mhoq yu to bê hkyô eq rajung za, lumgíng é mungdang lé ging ging zuî zing nyi é sû nghut râ lhê. Haú hkûn sheq, yhang gi, góbang lé tengmán é mhoqshit hkyô dông myit wum wó byî é eq, haû eq shai lhum é bang lé, shut é hkyô wó tûn shit râ nghut lhê.
10 Hkâsu mù gâ le, gumlau kut é bang, dangsôm taî é bang eq mhaú zô é bang myo myo nyi ri. Ahpyo-kuq hpyit é hpúng bang je riyhang myo akô. 11 Haú bâng é nhut shô lé gi, xaû pyám byi râ lhê. Hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, a tengmán é dông sutzè lé wó yû shoq ga luî, mhoqshit a gíng é hkyô pé lé mhoqshit mù, rayhum bang bang lé lhoq hpyoq lhoq htên nyi akô nghut ri. 12 Kreti byù mâ é myiqhtoi rayuq lháng gi, "Kreti byu pé gi, ayang mhaû é bang, tân jung yosô dusak pé, lagôn é zo myoqnoq bang nghut akô." ga taî wú ri. 13 Saksé shî gi, têng ri. Haû mù luî, yhangmoq gi, Yudaq byu pê é myit htoq mhô-myi dang lé le; tengmán hkyô lé he-ngik pyâm é bang pying tô é dang pé lé le, a gyo kô é za, 14 haû lumjíng hkyô má ging tîng nyì kó sháng gaq, yhangmoq lé htân htân tân mhoqshit byî nyì aq. 15 Sân-yúng bâng é matú gi, azíng zê lhunglháng sân-yúng ri; a sân-yúng bang eq a lumjíng bâng é matú kúm gi, haî le a sân-yúng é chyat nghut nyi ri; hkâsu mù gâ le, yhangmoq é myit nhiklhum eq myit sôn sê é hkyô pé gi, gè gè yhang, a sân-yúng dut byuq bekô nghut ri. 16 Yhangmoq gi, Garai Gasang lé sê lhê ga kôlhang, yhumsîng zui saî é loq zó dông, Yhang lé he-ngik pyâm é bang nghut akô. Yhangmoq gi, achaq achyut é bang, jìno a gyô é bang eq, ge é mû joq mijoq eq a htuk é bang nghut akô nghut ri.