2
Hká Dông Nyì Yap Râ Hkyô
Nàng kúm gi, tengmán é mhoqshit hkyô eq wuí é dông mhoqshit nyî râ dut lhê. Hpô-mâng pé lé gi, i-myit shirâm sé râ hkyô; hkungga gíng é byù dut râ hkyô; yhumsing gùng lé wó hkâng râ hkyô eq, lumjíng myit ging râ, chyitdap myit ging râ, hkam jan hkyô gîng nyì râ hkyô pé lé, mhoqshit byî nyì aq.
Haû eq rajung za, hpô-myhí mâng pé lé gi, hkungga gíng é a‑kyang bo nyì râ hkyô; lumù gansâng dang a taí râ hkyô; îhpê é jùn a dut râ hkyô eq ge é hkyô lé za dat mhoqshit é bang wó dut râ matú mhoqshit byi aq. Haú hkûn, Garai Gasâng é mungdang gi, lumu pyâm é a hui sháng gaq, yhangmoq gi, hpô-myhí zô pé lé, yhumsing yhanglâng eq, yhangzô pé lé chyitdap é, yhumsing gùng lé wó hkang é, siri bo é, ikun lé dat wùn waq é, ge é myit wó tûn shit é, yhumsing é yhanglâng uphkang é dông dat châng é bang dut râ matú, ge mhoqshit é hpô-myhí mâng pé dut râ nghut lhê.
Haû eq rajung za, zorâm wuì lé le, yhumsing gùng lé wó hkang nyì kó sháng gaq, lhoq pun lhoq kyîng nyì aq. Hkyô hkat hkangmó má, yhangmoq lé nàng yhang ge é muzó alik tûn shit nyî aq. Nàng lé lhom htuq htîng é bang gi, nga-nhûng é hkyô má mara a wó hûn kômù hoq hpû nyì kó sháng gaq, nàng mhoqshit é hkyô má, taî pyám râ hkyô a bò shoq, têng é, siri bo é, eq sansêng é dang taî nyì aq.
9-10 Nga-nhûng é hkyi yù Sû Garai Gasang eq sêng é mhoqshit é hkyô pé hkat hkangmó yúng nyî sháng gaq, hkyô hkat hkangmó má, jun pé lé, yhangmoq é yhumsîng wui pê é a-ô má nyì mù, yhumsîng wui é i-myit ngón shoq dang a tu râ; a hkau râ; wó lum tô é bang dut râ hkyô pé lé, mhoqshit byi aq.
11 Hkâsu mù gâ le, hkungsô wó é myit myoqbyù hkyô ga é, nga-nhûng é kô myhang é Garai Gasang eq hkyi yù Sû, Yesuq Hkrisduq gi, hpungwup shingkang eq htoq shit râ hkyô lé láng nyi é hkûn, 12 tarâ a hkunggâ é myit eq mingkan myit ô nau é hkyô koi pyám luî, shí ipyat má yhumsing gùng lé wó hkâng râ, dingmán râ eq, tarâ hkunggâ é hkyô wó cháng shoq, 13 nga-nhúng lé mhoqshit byi râ matú, Garai Gasâng jeju chyunghuq gi, htoq shit bê nghut mù luî, byù lhunglhâng bang lé hkyi yù hkyô hpóng byi bê nghut ri. 14 Haû Yesuq Hkrisduq gi, agè ashop é hkyô banshoq mai nga-nhúng lé hkyi yù mù, ge é muzó hkangmó lé châng kut nau é, Yhânggùng yhang sing é byuhú rahú dut râ matú wó lhoq sân-yúng yû shoq ga, nga-nhûng é matú Yhânggùng lé ap byî pyám bê nghut ri.
15 Nang lé ó yuq èq le, a wú shôm pyám kó sháng gaq; nàng gi, ahko ahkáng banshoq eq, yhangmoq lé shí hkyô pé mhoqshit nyî aq; myit wum byî é eq, tân mhoqshit é hkyô lé le kut nyî aq.