3
Ge É Muzo Zui Saí Râ Hkyô
Nàng gi, lumjíng bang lé, zau wuî eq ahko ahkáng wó bâng é a-ô má nyì mù, jìno gyô nyì râ eq, hkâ-nhám le ge é muzó hkangmó zui saí râ lé hen nyì uchyang, ó yuq lé le lù a mù râ; nguingón hkyô hô râ; myit tê byî é hkyô tûn shit râ eq; byù banshoq lé nûm é i-myit tûn shit nyî kó sháng gaq, lhoq pun lhoq kyîng nyì aq.
Hkâsu mù gâ le, nga-nhúng le, hí hpyang gi, byù ngok pé, jìno a gyô é bang, mhaú zo huî é bang eq, gungsho ô nau é hkyô eq mingkan ngón hkyô ajung jûng èq jùn kut é hui bang, dut mù luî, agè ashop é eq manon lhûm é hkyô kut nyî mù, rayuq eq rayuq a jú lhûm é dông nyi laî lò bê nghut lhê. Nghut kôlhang, nga-nhûng é hkyi yù Sû Garai Gasâng jeju eq chyitdap myit htoq shit é hkûn, nga-nhúng yhang kut é dingmán é muzó èq a nghut é za, Yhâng é shogyo nhikmyîn é jeju yanmai sheq, Garai Gasang gi, nga-nhúng lé hkyi yù bê nghut ri. Yhang gi, nga-nhûng é hkyi yù Sû Yesuq Hkrisduq é yanmai, nga-nhûng é ahtoq má agùn agó hut hkyó byî é Chyoiyúng Woi-nyí èq nga-nhúng lé chî san chî sêng pyám byi mù, woi-nyí má dum hku é hui nhâng luî, myit sik htaí byî é hkyô dông nga-nhúng lé hkyi yù bê nghut ri. Haû mù luî, Yhâng é jeju mai mara hkyut san byî é hui bê nghut é yanmai, ahtum abyuq é asak lé myit myoqbyu nyi é eq rajung za, nga-nhúng gi, silí wunlí wó hkam yu é bang dut lò râ nghut lhê. Dang shí pé gi, lumgíng é dang nghut lhê mù luî, Garai Gasang lé lumjíng é bang gi, ge é muzó lé myit lòm luî rago zui saî nyì kó sháng gaq, haú hkyô pé lé nàng wum zuq tung mhoqshit byi râ lé, ngò ô nau nyi lhê. Shí pé gi, byù lhunglhâng bâng é matú ge é eq, akyû bo é hkyô nghut lhê.
Nghut kôlhang, ana apâ ga luî taî htîng lhûm é hkyô lé le; byùxik labaû gôn é hkyô lé le; nyo byoq lhûm é hkyô lé le; jep é tarâ eq séng mù byoq lhûm é hkyô pé lé le koi pyâm nyì aq, hkâsu mù gâ le, haú pé gi, akyû a bo é hkyô eq chûng a ge é hkyô pé nghut ri. 10 Gam hkuî é myit bò sû lé gi, í dâm mhoqshit wú mù, a wó jáng, yhang lé baú tô pyám aq. 11 Haû su kut sû gi, yhang kut é muzó má mara wó to bê nghut mù, yhumsing gùng lé yhumsîng mara hun é sû nghut é lé, nàng sê to lo aq.
Je Htâng Má Pying É Dang
12 Ngò gi, Nikopoli wà má gyoqmyò lhoq lhai râ dông myit hpyit tô é yanmai, Artima lé, a nghut jáng Tuhkiku lé, náng chyáng nhang kat byi râ, jé eq yhang, nàng gi, shikut luî, haû wà shut ngá chyáng lé lô aq. 13 Nàng gi, tarâ sê é sû Zena eq Apolo nhik lé, yhangnhik é hkyowuì má râ é hkyô banshoq, shikut luî garúm kat aq. 14 Nga-nhûng é byu pé gi, nyí wuî râ é hkyô lé wó htuq é eq ashi zuî é bang dut kó sháng gaq, ge é muzó lé myit lòm mù zui saî nyì râ hkyô lé mhoq yû râ lhê.
15 Ngò eq rahá nyi é bang yuq hkangmó gi, nang lé shi-kyâm kat akô. Lumjíng hkyô má ngamoq lé chyitdap é bang lé, bo shi-kyám byi aq.
Garaî é jeju gi, nungmoq eq rahá joq nyì sháng gaq ô!