13
Ka Igpanuguntugun ni Pablo
Mgo sulod, soini ka igkatatolu no pogpanumbaloy ku dio to kaniu. No doromdom kow to ingkasulat dongan to kinagian to Magboboot to, “Ko duon ogbayung, og-awoson to duon daruwa woy ko tatolu no ogpakamalogot to tu-tuu ian ka sikan no ignangon.”* Nò, to sikan no igkaruwa no inhondio ku to kaniu, nigbohog ku ka sikan no mgo makasasalo woy lagkos to tibo no duma no mgo otow. No kuntoon to waro a pad mokouma, oghutukon ku pad ogbohogon sikandan to, ko waro pad mabalbalawi ka sikan no mgo batasan dan, waro agad sagboka kandan no makasasalo no kono ogkalogparan. Ian su goinawa now to duon ka igmalogot to tu-tuu ian to ogligkat ki Hisu Kristu ka soini no ignangonnangon ku. No kono ogmalotoy ka kabogbogan din ko ogpakatangko ki kandin. Di dakol atag ka kabogbogan din no igpapitow rin kaniu. Agad to malotoy ka lawa ni Hisus no namatoy on to krus, di ligkat to kabogbogan to Magboboot, nouyag on si Hisus to waro katamanan. No ogkounawa ro kanami no nasagboka kandin su ogkaalang-alang koy to katouanan noy. Di to pog-alap noy kaniu, ogkakitaan to ogkabuligan koy to kabogbogan to Magboboot woy to sikandin ian ka ogdumaruma kanami.
Nò, sikaniu, mgo sulod, sumsumana now ka goinawa now ko tu-tuu ian to niggongonan now si Hisus. Woy doromdoma now ka pogtuu now ko malogot ian to nasagboka kow on ki Hisu Kristu. Di ko kono no malogot ka pogtuu now kandin, waro labot din kaniu. Og-iman-iman a to ogtokoron now to tu-tuu ian to nohimu koy no mgo suguanon ni Hisus. Di ko og-ampu koy to Magboboot, ian noy igbuyu to oyow kono kow oghimu to agad nokoy no maroot. Ka sikan no ig-ampu noy, kono no oyow igmalogot to maroyow ka pog-alap to katondanan noy. Agad ko kono ogtokoron to maroyow ka pog-alap noy to katondanan noy su ian do tuud noy to og-ampu to oyow ogpokohimu kow to maroyow ro. Ian su waro katondanan noy to ogsapad to mgo otow no og-unug to tu-tuu ian no nangnangonon. Di duon katondanan noy to ogsapad to batasan no kono no litos to sikan no tu-tuu ian no nangnangonon. Sikan ian, agad ko ogkoiling to ogkaalang-alang ka katouanan noy di igkarago noy ko ogkohogot on ka kaniu no pogtuu, su ian noy ig-ampu oyow ungod ogkatimulan ka maroyow no batasan now. 10 Sikan ian, mgo sulod, no ogsulat a kaniu to kai a pad to mariu su oyow ka katondanan no imbogoy ni Hisus no ian Lagboy no Igbuyag ta, konad og-awoson no iglogpad kaniu, su ian porom tuud to sikan no katondanan oyow ogkohogot on ka pogtuu now. Kono ian no tuud din no igpasuwoy ka pogtuu now.
11 Nò, soini naan do, mgo sulod, ka igpanuguntugun ku kaniu. Balbalawi now ka mgo batasan now. Tantanuri now ka soini no imbuyu ku kaniu. Sagbokaa now ro ka goinawa now. No ko og-iling kow, ka Magboboot no ogligkatan to ogmarakdakoloy kinow to goinawa woy to maawang no pog-ugpo ta, ungod og-ugpo kai to taliwaro now. 12 Ko oglimudlimud kow no og-ampu, sagmana now ka mgo duma now su soini ka igtokod to ogmarakdakoloy kow. 13 Ka tibo no mgo nigtuu kai, ogpapangumusta kaniu.
14 Ka goinawa ku ian, mgo sulod, to oyow ogkohoy-uan kow to Lagboy no Igbuyag ta no si Hisu Kristu woy to oyow ogtokoron now ka dakol no goinawa to Magboboot kaniu, woy to oyow ogkabuligan kow to Gimukud to Magboboot oyow maroyow ka pogparumdumooy now kandin. Kanak no si Pablo.
* 13:1 Ogkabasa to Deuteronomio 17:6 woy 19:15.