Ka Sulat ni Pablo to mgo Taga
Galasia
Tongod to Soini no Sulat dio to mgo Taga Galasia
Ka Galasia, songo ugpaan dio to Malintok no Asia. Duon mgo Hudiu no nakaamut kandan di ian mohon-ing ka mgo Girigu, no kono no Hudiu sikandan. No to igkaruwa no poghipanow ni Pablo, nakabayo sikandin to Galasia, no nignangonan din sikandan to Maroyow no Nangnangonon tongod ki Hisu Kristu no mohon-ing sikandan no nigtuu on. No to kabinunsuran to pogtuu ran, maroyow ka pogdumaruma to mgo Hudiu woy ka kono no Hudiu. Di duon mgo Hudiu no nokouma no loin ka in-anad dan su innangon dan to, woy ki ogkapangabangan to salo ta, ko ogtumanon ta ka mgo Balaod ni Moisis. Ligkat to sikan, natalap woy nasasow ka mgo otow no nigtuu ki Hisus. Woy nig-atangan on ka maroyow no pogdumaruma to mgo Hudiu woy ka kono no Hudiu no nigtuu. Sikan ian to nigsulat si Pablo kandan oyow ogpakasabut sikandan to waro loin no ogpakapangabang kanta to salo ko kono no ka pogtuu ta ro to sikan no nohimu ni Hisus kanta. Woy nig-ogotan ni Pablo ka mgo Hudiu no nigtuu no kono og-amut to mgo nigtuu no kono no Hudiu to nigkokoon sikandan to igparoromdom to kamatayon ni Hisus.
Ka Ignangon to Soini no Sulat
Ka kabinunsuran to ignangonnangon 1:1-10
Ka igpangabang ni Pablo to katondanan din 1:11 – 2:21
Ka dalan to oyow ogkohimu ki no maroyow dio to tangkaan to Magboboot 3:1 – 4:31
Tongod to ogpaboot ki to Gimukud to Magboboot no kono kid ogpouripon to maroot 5:1 – 6:10
Ka mohuri no innangon ni Pablo 6:11-18
1
1-2 Sikanak no si Pablo ka ogsulat kaniu no mgo nigtuu ki Hisus no dio og-ugpo to ugpaan to Galasia. Sikanak woy ka mgo sulod ta to pogtuu no kai to kanak, ogpangumustoon noy sikaniu. Pig-abin ad on to oyow ogkohimu ad on no suguanon ni Hisu Kristu woy ka Magboboot no ian Amoy ta. Sikandin ka nig-uyag ki Hisus ligkat to kamatayon din. No ka sikan no pog-abin din, nigligkat dod kandin. Waro nigligkat to pogboot to mgo otow.
Ogbuyu ad to oyow ogkabogayan kow to maawang no goinawa woy to oyow ogkohoy-uan kow to Magboboot no ian Amoy ta. Woy songo ogbuyu a to oyow ogkohoy-uan kow rod ni Hisu Kristu no ian Lagboy no Igbuyag ta.
Nigpakimatoy si Hisus kanta no mgo makasasalo, oyow ogkaawo on ka maroot no nakabanggut to goinawa ta no nigligkat to mgo maroot no ogpakaayat kanta to pog-ugpo ta kuntoon kai to soini no kalibutan. Ian su sikan ka imboot to Magboboot no ian Amoy ta. Sikan ian to kono kid oghagtonghagtong no ogsayo to Magboboot taman to katamanan.
Duon Sagboka ro no Maroyow no Nangnangonon
Mgo sulod, duon igkabolongbolong ku kaniu su wa do malugoy no nig-iniugan now kun ka Magboboot di sikandin ka nig-abin kaniu no nigligkat to nohoy-uan kow on ni Kristu. No nigbunsud kow kun no ogtuu to loin no maroyow kun no nangnangonon. Kono man no maroyow no nangnangonon ka sikan su sagboka ro ka maroyow no nangnangonon no ian ka in-anad noy kaniu. No ian ku ogkagian sikaniu to soini su duon mgo otow no ogsasowsasow kaniu su ligkat to ig-anad dan. Ian su ogbalbalawon dan porom ka maroyow no nangnangonon tongod ki Kristu oyow ogpakasuwoy kow porom. Dokad di, agad hontow, ko sikanami woy ko diwata to Magboboot, ko songo lunsud ka ignangonnangon dan tongod ki Hisus no kono ogpokounawa to innangonnangon noy, maroyow no ogkalogparan to Magboboot sikandan to waro katamanan dio to hapuy. Nignangonan kud sikaniu nokani di songo ignangon noy rod kaniu no oghutuk. Ko duon agad hontow no ognangonnangon to loinloin no nangnangonon to sikan no maroyow no nangnangonon no nigtuuan now, ogkoumaan sikandan to igtungayow to Magboboot.
10 Ka sikan no innangon ku, kono to oyow ogpasayo a to mgo otow su ian goinawa ku ko ogkasayo a to Magboboot. Woy songo kono ogkohimu no ka igkarago to mgo otow ka ogkoiniatan ku. Ian su ko sikan pa ian, kono a poron ogkohimu no suguanon ni Kristu.
Ka Nohimu si Pablo to Suguanon ni Hisu Kristu
11 Pamminog kow mgo sulod ku, to ignangon ku kaniu. Ka soini no maroyow no nangnangonon no ignangonnangon ku kaniu, kono no ka otow ka ogligkatan. 12 Woy wa ku dinoga dio to mgo otow woy songo waro a anara nikandan. Di si Hisu Kristu atag ka nighitaga kanak.
13 Nakarinog kow, mgo sulod, to batasan ku nokani no nig-unug a pad to tibo no tinuuan to mgo Hudiu. Nataga kow rod to nigbaybayaran ku ka mgo otow no nigtuu ki Hisus woy pinandakop kud on ka duma no waro ian ingkohoy-u ku kandan su oyow ogkoongkoran dan porom ka pogtuu ran ki Hisus. 14 Woy ka pogtuman ku to mgo tinuuan to mgo Hudiu, madmaroyow pad to mohon-ing no mgo duma ku no Hudiu no nounawa pad to kanak no pogkootow su nig-ayad-ayad a to pog-unug ku to mgo batasan to mgo kaap-apuan noy.
15-16 Dokad di, nohoy-uan ad on to Magboboot su to waro a pad mootow, pig-abin ad on to Magboboot no oyow, pogkalugoy, ogkohimu ad on no suguanon din. Impapitow rin kanak ka Anak din no si Hisu Kristu oyow ogpakanangonnangon a to mgo otow no kono no Hudiu to tibo no pighimu ni Hisus kanta. No ka nohimu to sikan, waro a nigpaanad to agad hontow. 17 Woy waro a nighondio to Hirusalim no ogpabulig to sikan no an-anayan no mgo suguanon ni Hisus. Di nighondio a atag to Arabia no ugpaan. Pogkalugoy, niglibong ad dio to lunsud to Damasku. 18 Nigligad pad ka tatolu no tuid woy a nighondio to Hirusalim oyow ogpanumbaloy a ki Pedro. No dio a nig-ugpo to kandin to sampulu woy lalimma no allow.* 19 Ka duma no mgo suguanon ni Hisus dio, wa ku kitaa. Di ian ku ro nigkita si Santiago no hari to Lagboy no Igbuyag ta no si Hisus lagkos ki Pedro. 20 Mgo sulod, tu-tuu ian ka tibo no igsulat ku kaniu no nataga ka Magboboot to kono no ubat.
21 Nò to pog-awo ku to sikan no ugpaan to Hudia, nighondio a to mgo lunsud to sikan no mgo ugpaan to Siria woy ka Silisia, no dio a nig-anad. 22 Ka sikan, waro a pad tokora to mgo otow no nigtuu ki Kristu no dio to ugpaan to Hudia. 23 Di nanangnangonan sikandan to sikanak ka nokani nigbayadbayad to mgo otow no nigtuu ki Hisus oyow ogkoongkoran dan poron ka pogtuu ran. No kuntoon, sikan dod no pogtuu ka ignangonnangon ku dio to duma no mgo otow. 24 No pigsayo on to sikan no taga Hudia ka Magboboot su songo nigtuu ad on ki Hisus.
* 1:18 Ka sampulu woy lalimma no allow, tigbal do no daruwa no simana.