2
Ogpanumbaloy si Pablo dio to Duma no mgo Suguanon ni Hisu Kristu
Pogligad pad to sampulu no tuid woy hop-at, niglibong ad dio to Hirusalim no si Birnabi ka duma ku. Songo nigduma kud si Titu. Ian to nighondio koy su sikan ka impohitaga to Magboboot kanak no goinawa rin. No to pogkouma noy, nig-al-alukuy ad to mgo pogbuyagon to mgo nigtuu. Di nigmatongtongopoy koy ro ka olin no mgo igbuyag. No innangonnangon kud on kandan ka tibo to soini no Maroyow no Nangnangonon no ig-anad ku to sikan no mgo otow no kono no Hudiu su ian goinawa ku to, ka talabau ku nokani woy ka kuntoon, kono ogkaraat. 3-4 No pogkaponga, nigmaroyow on to sikan no mgo igbuyag ka goinawa ran to innangon ku, su agad si Titu no duma ku no Girigu, waro dan pogosa to ogpatuli no igtuman to Balaod ni Moisis.*
Dokad di to duon mgo otow no nigpatokod do to nigtuu ki Hisus no nig-amut do duon kanami to waro tuguni. Ian su ogpitawon dan ko nokoy ka batasan noy su nakaloko koy on to Balaod ni Moisis su ligkat to nasagboka kid on ki Hisu Kristu. No ogpogoson dan poron si Titu to oyow ogpakapatuli poron sikandin. Ka tuud dan no oyow ogkohikotan man do poron ka goinawa noy to pogtuman noy to sikan no mgo Balaod ni Moisis. Di, agad malintok, waro koy nigpaagad-agad kandan oyow ka soini no Maroyow no Nangnangonon tongod ki Hisu Kristu no ian noy in-anad kaniu, kono ogkasolugan to kono no tu-tuu ian.
Di mgo sulod, ka sikan no mgo otow no natokod no pogbuyagon to mgo nigtuu, niglitos on to goinawa ran ka in-anad ku to mgo otow no warad timuli. Di ian ku innangon to natokod on sikandan no igbuyag su kono ku ogpalabawon ka songo otow su dio to tangkaan to Magboboot, ogpokogsokodsokod do. Nò, ka sikan no mgo pogbuyagon, pigtokod a ran to nigbogayan ad on to Magboboot to katondanan ku to pog-alap-alap to soini no Maroyow no Nangnangonon dio to mgo otow no kono no Hudiu. No songo nounawa rod to pogtokod dan ki Pedro to songo nigbogayan to kandin no katondanan to pog-alap-alap to soini no Maroyow no Nangnangonon dio to mgo Hudiu. Ian su ligkat to kabogbogan to Magboboot, nohimu ad on no suguanon ni Hisus oyow oghondio a to mgo otow no kono no Hudiu. No ka sikan, nounawa rod ki Pedro no songo nohimu on no suguanon ni Hisus to oyow oghondio sikandin to mgo Hudiu. Nò duon mabantug no mgo pogbuyagon to mgo nigtuu no nig-amut kandan no si Santiago, si Pedro, woy si Huan. Nò, nigtokod sikandan to nigbogayan ad to Magboboot to katondanan ku, no nigpangumusta sikandan kanami woy ki Birnabi ka nig-uyun to dio koy ognangonnangon to mgo otow no kono no Hudiu. No sikandan ka ognangonnangon to mgo Hudiu. 10 Di duon sagboka ro no imbuyu dan kanami. No ian to oyow kono noy ogkalingawan to ogbulig to mgo otow no nigtuu no taga Hirusalim no noiluan to og-awoson dan. No ka sikan, tahan do kai to goinawa ku to ogtuman.
Ka Pogsapad ni Pablo ki Pedro dio to Lunsud to Antiokia
11 Di pogkalugoy, no nokouma on si Pedro dio to Antiokia, nigsaparan ku sikandin dio to tangkaan to mgo otow su kono no litos ka pighimu rin. 12 Ian su, ko iam pad mokouma si Pedro, no ko niglimudlimud sikandan to ogkoon, nig-amut pad sikandin to mgo otow no kono no Hudiu. Dokad di, no nokouma on ka mgo Hudiu no nigsugu ni Santiago, warad nig-amut si Pedro kandan su nahallok to ogkasamilian to sikan no mgo Hudiu no ogpatuman poron to mgo Balaod ni Moisis. 13 Sikan ian, ka duma no mgo Hudiu no nigtuu ki Hisus no dio to Antiokia, agad to tibo, lagkos ki Pedro, nataga to kono no litos ka nighimu rin, tibo nigdalong on to poghimu ni Pedro. Agad si Birnabi, songo naalap on to poghimu ran. 14 Di to nigkita kud ka oghimuon dan to kono ogkaayun to pogtuu ta to soini no Maroyow no Nangnangonon, nigkagian ku si Pedro dio to tangkaan to mgo otow. Kagi ku to, “Agad to Hudiu ka di duon dod nabalagad nu no batasan to mgo Hudiu no nounawa ka rod to kono ka no Hudiu. Nò, ko sikan ian ka koykow no batasan, manio to ogpogoson nu ka mgo otow no kono no Hudiu to oyow ogpakatuman sikandan to mgo batasan to mgo Hudiu?” Sikan ka innangon ku ki Pedro.
Ka Hudiu woy ka Kono no Hudiu, Ogkapangabangan Ligkat to Kamatayon ni Hisus
15 Nò, sikanami no mgo Hudiu ligkat to pogkootow noy, waro koy nounawa to mgo otow no kono no Hudiu no oghingaranan noy to makasasalo su waro mataga to Balaod to Magboboot. 16 Dokad di, nataga koy to, ka ogpakamaroyow to otow dio to tangkaan to Magboboot, kono ogligkat to mgo pogtuman ta to Balaod din, di ogligkat do atag to pogtuu ta ro ki Hisu Kristu. No agad sikanami no Hudiu, ian to nigtuu koy on su nig-awos to oyow ogkohimu kinow on no maroyow dio to tangkaan to Magboboot su ligkat to pogtuu ta ki Kristu, no kono atag ogligkat to mgo pogtuman ta to Balaod ni Moisis. Ian su waro agad hontow no ogkohimu on no maroyow dio to tangkaan to Magboboot ko ligkat to mgo pogtuman to Balaod. 17 Nò, ogkoiniatan tad on ian to oyow ogkohimu kinow on no maroyow dio to tangkaan to Magboboot su ligkat to ogkasagboka kinow on ki Kristu. No su nigtuu kid on to sikan, nakatokod kid on to makasasalo kinow nanaan no ogkounawa ki rod to mgo otow no kono no Hudiu. Nò, su malogot ka sikan, og-inso a ko ian ta ignangon to ogkohimu kinow on no makasasalo su ligkat ki Kristu? Kono man ogkaayun no kagi. Ka ku kow! 18 Ian su, ko oghutuk a no ogpaagad-agad a to sikan no Balaod ni Moisis no nig-ongkoran kud an-anayan, ian ka igtokod to tu-tuu ian to songo nakasalo ad su nalop-angan ku man ka sikan no Balaod.
19 Di warad on ka pogsalig ku to sikan no Balaod su tongod to sikan, ogkounawa to namatoy ad su warad on ka pog-iman-iman ku to ogkapangabangan ad to pogtuman ku to sikan no Balaod, su og-awoson ku to ogpokounug a to tibo no goinawa to Magboboot. 20 Nò, su nigtuu ad on ki Kristu, ogkounawa to nakalagkos a kandin no pogkamatoy rin ko niglansang dio to krus. No kuntoon, konad on no sikanak ka ogboot to pog-ugpo ku di ogkoiam on ka pogkootow ku su kaid on si Kristu to goinawa ku. Di ka soini no pog-alap ku to pog-ugpo ku kai to tano, ogligkat to pogsalig ku kandin no ian Anak to Magboboot ka duon dakol no goinawa rin kanak no nigpakimatoy kanak. 21 Nò, kono ku man ogkoison ka sikan no pogkohoy-u to Magboboot kanta. Ian su ko ian pa ogpakamaroyow kanta dio to tangkaan din ka pogtuman ta to sikan no mgo Balaod ni Moisis, warad on pulus ka pogkamatoy ni Kristu.
* 2:3-4 Waro batasan to mgo Ginirigu to ogpatuli to mgo anak dan no lukos, di ka mgo Hudiu, nigtuli atag to anak dan no lukos no igtuman to Balaod no inggalat ni Moisis kandan dongan. 2:14 Ian to ogkapogos porom ka goinawa to mgo otow no kono no Hudiu su ogpakaroromdom buwa sikandan to og-awoson sikandan no ogpatuli woy ro oglitos to ogpokog-amut-amut sikandan to mgo Hudiu. 2:17 To Ginirigu, songo ogkalituk ko an-anayan nigsalig sikandan ki Hisus di mangkuan oglibong sikandan no ogsalig to pogtuman dan to mgo Balaod, ogkabatukan sikandan to makasasalo su nakalop-ang sikandan to sikan no mgo Balaod.