10
Ka Pog-anad ni Hisus Bahin to Pog-ongkod to Asawa
(Matiu 19:1-9)
Nighipanow on si Hisus no nighondio to Hudia no probinsia woy nigparagas dio to doipag to woig to Hordan. Ko nokouma dio oglibulung oghutuk ka mgo otow no mohon-ing dio ki Hisus no nig-anad din sikandan su ian ka tahan no batasan din.
Nigdalapak on dio to kandin ka mgo Parisiu no duon ig-inso dan kandin oyow og-ol-ologan dan porom sikandin. Nig-inso dan to, “Ogkohimu to Balaod ta to ogkoongkoran to lukos ka asawa rin?” Nig-inso ni Hisus to, “Nokoy ka Balaod no imbogoy ni Moisis dongan?” Kagi ran, “Nigbogoy si Moisis no og-ongkoran to lukos ka asawa rin ko oghimuon din kandin ka sulat to og-ongkod.”* Di kagi ni Hisus kandan, “Soini no sugu ka insugu ni Moisis su makogal so mgo ulu to mgo otow; kono kow ogkaanad. Di dongan, atag, ko nighimu to Magboboot ka soin no kalibutan, nighimu rin ka otow no pinogsangi din to lukos woy boi. Sikan ian ka inkasulat to kinagian to Magboboot. Sikan ian ka og-ongkoran to lukos ka amoy rin mgo inoy rin oyow ogkasagboka sikandin to asawa rin. Ogkounawa sikandan no darua to sagboka ro no otow. Songo alunggun on sikandan. Kono man no ogkaayun to ogpitason to songo otow su ka Magboboot ka nigsagboka kandan.”
10 Ko nigsolod dio to baloy, nig-inso ka mgo hibatoon ki Hisus tongod to innangon din to mgo Parisiu. 11 Nigbatbatan din to, “Sikan no lukos ko og-ongkoran din ka asawa rin woy oghutuk ogpangasawa to dangob no boi, ogpakalibug ka sikan no lukos.§ 12 Unawa ian to boi ko og-ongkoran din ka asawa rin woy og-asawoon pad to dangob no lukos, ogpakalibug ka sikan no boi.”
Og-ampuan ni Hisus ka mgo Bato
(Matiu 19:13-15; Lukas 18:15-17)
13 Songo allow nigduma to mgo otow ka mgo bato dio ki Hisus oyow igpasamsaman dan kandin no og-ampuan din sikandan. Di nigsaparan to mgo hibatoon din ka mgo nigduma to bato. 14 Di ko nigkita ni Hisus to nigsaparan dan ka nigduma to mgo bato, nabou on no kagi rin kandan, “Kono now sapari. Pohondinia now koddi ka mgo bato; ko now atangi su ogkounawa ka mgo otow no ogpakaamut to Pogsugu to Magboboot to soi mgo bato no maboot to duma ran. 15 Malogot ka soi ogkagion ku kaniu to agad hontow no otow no kono din ogsagmanon ka Magboboot no ogkounawa to pogsagman to soin no mgo bato, kono ogpakaamut ka sika otow to Pogsugu to Magboboot.” 16 Nò, nigsakupu rin ka mgo bato tag sagboka no pigsamsam din ka bolad din kandan woy pigbuyu ni Hisus ka Magboboot no Amoy to ogbogoy kandan to karayawan.
Ka Datu to Salapi
(Matiu 19:16-30; Lukas 18:18-30)
17 No, nighipanow on si Hisus. Pogligkat din do, duon songo lukos no nigpallaguy dio to kandin woy nigluhud to tangkaan din. Kagi rin ki Hisus to, “Maistru, maroyow ka no otow. Nangoni a ko nokoy ka litos no oghimuon ku oyow ogkabogayan a to kouyagan no waro katamanan?” 18 Nig-inso ni Hisus kandin to, “Manio naan to oghingaranan a nu to maroyow? Ka Magboboot do ka maroyow. 19 Nataga ka,” kagi, “to mgo sugu* no kono ka ogbunu; kono ka ogpanlibug; kono ka ogpanakow; kono ka og-uubat ko ogtitigus ka; kono nu lokoa ka mgo otow to agad nokoy. Tahura nu ka amoy nu mgo ka inoy nu.” 20 Nigtabak ka sikan no lukos ki Hisus to, “Maistru, nigtuman ku ka tibo soini no mgo sugu ko bato a pad taman to kuntoon no buyag ad on.” 21 Pogpitow rin, dakol ka goinawa ni Hisus to sikan no lukos. Kagi rin kandin, “Kulang ka pad to sagboka no oghimuon nu porom. Uli kad on woy ipanaliu nu ka tibo no kalaglagan nu to salapi no ipambogoy nu ka salapi to publi no mgo otow. Ko ogpakatuman ka to sikan, dakol on ka igdasag nu dio to langit no ugpaan to Magboboot. Ko impambogoy nud on, libong ka dii woy ogdurumaruma kad on koddi.” 22 Pogdinog to soin no lukos to soin no kagi, nigloin on ka langlangawan din no nighipanow on no masakit lagboy so goinawa rin su datu lagboy sikandin. 23 Ko niglingi si Hisus to mgo hibatoon din, nigkagi to, “Mohirap ian to mgo otow no datu oyow ogpasakup to Pogsugu to Magboboot.” 24 Noinuinu ka mgo hibatoon din to soin no kagi rin, di nigparagas nigkagi si Hisus to, “Mgo Sulod ku, mohirap man ian to ogsolod to Pogsugu to Magboboot. 25 Mamalomu pad ian to sika dakol no ayam no kamil to ogsorop to lobut to dagom to datu no mgo otow ko ogpasakup to Pogsugu to Magboboot.” 26 Noinuinu lagboy ka mgo hibatoon din no nigmoin-insooy ko hontow buwa naan do ka ogpakakuo to kouyagan no waro katamanan? 27 Nigpipitow si Hisus kandan no kagi rin, “Ko otow, kono ogpokohimu. Di ko ka Magboboot, agad nokoy, ogkohimu rin.” 28 Nò, nig-uwang ni Pedro no kagi rin, “Buyag, nig-ongkod koy on to tibo woy nigdumaruma koy koykow.” 29 “Hoo,” kagi ni Hisus, “woy malogot ka soin no kagi ku kaniu to agad hondoi no otow no og-ongkoran din ka ugpaan din woy ko hari rin woy ko kakoy rin woy ko amoy rin woy ko inoy rin woy ko anak din woy ko tano din, ko og-ongkoran din oyow ogpasakup koddi agad oyow ognangonnangon to Maroyow no Nangnangonon, 30 ogbogayan ka sikan no otow, to dakol kuntoon. Ogbogayan sikandin to Magboboot agad pila no mgo baloy, mgo hari, mgo kakoy, mgo inoy mgo anak woy tano. Tagkos to soini duon igkabaybayari rin. Di uromo atag ogkobuhi ka sika otow no waro katamanan dio to Magboboot. 31 Di ko mohuri no allow, ko rio ki to Magboboot, mohon-ing no labow no otow kai to kalibutan kuntoon, molintok on dio. Agad mohon-ing no molintok no otow dini, labow sikandan dio.”
Ka Igkatatolu no Kagi ni Hisus Bahin to Kamatayon din
(Matiu 20:17-19; Lukas 18:31-33)
32 Nanhipanow on si Hisus woy ka mgo hibatoon din no ogtakarog dio to Hirusalim no lunsud. Sagboka si Hisus no oghun-a no nigsundul ka mgo hibatoon din no nabolongbolong sikandan. Ka mgo otow no mohuri pad, nahallok sikandan. Waro nalugoy no nighutuk ni Hisus parapiga ka sika mgo sampulu woy darua no hibatoon din no nigkagian din sikandan bahin to nokoy ka oghimuon to mgo otow kandin. 33 Kagi rin, “Pamminog kow! Oghondio kinow to Hirusalim no ko dio, koddi no Kakoy to mgo Koot-otawan, ighatod a rio to mgo igbuyag to mgo talagpanubad woy to mgo talag-anad to Balaod ta. Ogbobootan a ran to ogpohimatayan a no ighatod ad on dio to mgo otow no kono no Hudiu. 34 Dio to sika mgo otow no kono no Hudiu, ogsumpaliton a ran, og-iloban a ran, oglamposan a ran, woy oghimatayan a ran. Dokad di ka igkatatolu no allow ogkootawan ad do.”
Ka Pogbuyu ni Santiago woy si Huan
(Matiu 20:20-28)
35 Songo allow nigdani dio to longod ni Hisus si Santiago woy si Huan no mgo anak ni Sibidiu Kagi ran ki Hisus, “Maistru, duon ogkoiniatan noy no oghimuon nu porom.” 36 “Nokoy ka ogkoiniatan now?” kagi ni Hisus. 37 Nigtabak kandan to, “Ogkoiniatan koy to ogpokoglimang koy ogpinnuu dio to longod nu dio to sikan no pandatuan nu no maroyow.” 38 Di kagi ni Hisus kandan to, “Waro kow makasabut to kalitukan to kagi now. Og-insa a kaniu ko ogpakaponod kow to unawa to igkoirapi ku? Agad og-insa a ko ogpakatuman kow to unawa to igbayo ku no ogpokouma ki to kamatayon ta?” 39 Nigtabak kandan to, “Ogpokohimu koy.” Kagi ni Hisus kandan to, “Hoo, ogkoumaan kow to igkoirapi now no ogkounawa to koddi no igkoirapi. Agad sikan ka igbayo now to pogkamatoy now no unawa to koddi no igbayo. 40 Dokad di, kono sikoddi ka duon katondanan to ogbogoy ko hontow ka ogpinnuu to kawanan ku woy ka gibang ku uromo. Ka Magboboot do ka ogbogoy to kandan no nig-indanan din.” 41 Ko nakarinog ka sampulu no hibatoon ni Hisus, nabolu sikandan ki Santiago woy ki Huan. 42 No nigparani ni Hisus dio to longod din ka tibo no hibatoon din no kagi rin, “Nataga kow to batasan to mgo igbuyag kai to ampow to tano to mgo otawa no kono no Hudiu. Ko sikandan, ogdo-doogon dan ka mgo otow ran. Ka mgo igbuyag dan, ungoron dan ogsugua ka sakup dan. 43 Di sikaniu, kono now oghimua no unawa. Ko ogkoiniatan nu to ogkohimu ka no igbuyag, og-awos to ogbuligan nu ka mgo duma nu. 44 Woy ko ogkoiniatan nu to koykow ka datu og-awos to koykow ka oripon to tibo no mgo otow. 45 Agad Koddi no Kakoy to Tibon Koot-otawan, wara a nighondini to soini no kalibutan oyow ogpangabangan a to mgo otow. Ka tuud ku ian oyow ogpakapangabang a kandan woy to oyow ogsalilin ka mohon-ing no mgo otow to kamatayon ku.”
Nabawian ni Hisus ka Nabutud no si Bartimius
(Matiu 20:29-34; Lukas 18:35-43)
46 Nakabayo on woy si Hisus dio to Hiriku no ko nigparagas sikandan duma to mohon-ing no mgo otow, duon ogpinpinnuu dio to ilis to dalan ka sagboka no nabutud no talagbuyu. Si Bartimius ka ngaran din no si Timius ka amoy rin. 47 Nakarinog ka sikan nabutud to si Hisus no taga Nasarit ka ogligad. Pogdinog din nigbabansagon to, “Wow Hisus, pinanganak ni Dabid! Kohoy-ui a nu.” 48 Pigsaparan ka nabutud to mohon-ing no mgo otow ko nig-umow. Di nasi nigpaagbotan din do no ogbabansagon. “Wow pinanganak ni Dabid, kohoy-ui a nu.”
49 Pogdinog ni Hisus, nigsagdok kandin. Kagi rin, “Umawa now ka sikan no nabutud.” Nò, pig-umow ran ka nabutud no kagi ran kandin, “Sasindog kad su pohondion ka ni Hisus, karago ka.” 50 Nò, nig-agpas nigsasindog no niglu-ung din ka malayat no kinabo din no nigdalapak ki Hisus.
51 Ko diad to longod ni Hisus, nig-inso ni Hisus kandin to, “Nokoy buwa ka ogkoiniatan nu dii to koddi?”
Nigtabak ka nabutud to, “Maistru, ogkoiniat a porom oyow oghutuk a pad ogpakakita.”
52 Kagi ni Hisus kandin to, “Uli kad on, Usi, ogpakakita kad on su ka pogtuu nu koddi, sikan ian ka nakabawi koykow.” Sikan do no nakakita on woy nigduma ki Hisus.
* 10:4 Basa ka to Deuteronomio 24:1. 10:6 Basa ka to Genesis 1:27. 10:8 Basa ka to Genesis 2:24. § 10:11 Ian su ka an-anayan no boi ka malogot no asawa rin. * 10:19 Ian ka mgo sampulu no sugu no no imbogoy to Magboboot ki Moisis litos to mgo Hibriu. 10:19 Basa ka to Exodo 20:16-20; Deuteronomio 5:16-20. 10:32 Ian su oghondio to lunsud to otow no maroot so goinawa ran kandin.