9
Nigparagas nigkagi si Hisus to, “Malogot ka soini no ignangon ku kaniu to duon kai kuntoon no mgo otow no woy ogkamatoy ko ogkoumaan pad to pogdatong to Pandatuan to Magboboot no ogdumaan to dakol no kabogbogan.”
Ka Pogkahalin to Langlangawan ni Hisus
(Matiu 17:1-13; Lukas 9:28-36)
Ko nigligad on ka hon-om no allow, nigduma ni Hisus si Pedro, si Santiago, woy si Huan do no nigtakarog kandan to songo matikang no bubungan no waro loin no duma ran. Ko nokouma on, nahalin ka langlangawan ni Hisus woy malayag lagboy ka kinabo din woy maputi lagboy; ogpamalusigsig no ogsilangan ki to layag to maputi. Waro ka agad sagboka no talagpanlaba dini to soin no kalibutan no ogpakamaputi no ogkounawa to soini kapotii to kinabo ni Hisus. No, nakitaan to sikan no tatolu no hibatoon ni Hisus si Ilias woy si Moisis no ogpaal-alkuyoy ki Hisus. Nigkagi ni Pedro no kagi rin ki Hisus, “Maistru, maroyow to duon koy kai no oghimuon noy ka tatolu no tukbung, sagboka ka koykow, sagboka no litos ki Ilias woy sagboka pad no litos ki Moisis.” Sikan ian ka nakakagi ni Pedro su nahallok lagboy si Pedro mgo duma rin no kono ogpakakagi to loin. Nò, nakataliwaro sikandan tibo to gapun. Puun to sikan no gapun nakarinog sikandan to kagi to Magboboot. Kagi rin, “Soini ka anak ku no indakoli ku lagboy to goinawa ku. Pamminog kow kandin.” Ko nakaponga nigkagi ka Magboboot, nig-agpas niglingi-lingi ka sika tatolu no hibatoon di si Hisus naan do ka pigkita ran; warad on ka sikan so darua. Ko diad on to dalan no ogtupang, nigsaparan ni Hisus ka tatolu no mgo hibatoon din no kagi rin, “Kono now nangoni ka agad hontow to nigkita now rio to bubungan. Woy kow on ogpakanangon to sika no nakitaan now ko koddi no Kakoy to mgo Koot-otawan, ko ogkootawan a to igkamatoy ku.” 10 Nigtuman dan to innangon din no waro dan nangoni ka duma. Di malasi moin-insooy ran ko nokoy buwa ka lituk to “ogkootawan a to igkamatoy ku.”
11 Nig-inso dan si Hisus to, “Manio buwa to ognangonan ki to mgo talag-anad to Balaod ta to oghun-a oghondini si Ilias* woy oghondini ka Im-imanan to mgo otow?” 12 Nigtabak din to, “Malogot man ian to oghun-a si Ilias oyow ogpanagana to dalan to sika Im-imanan now. Di og-insa a kaniu,” kagi, “Manio naan to duon ka inkasulat to Tahan no Kasulatan ta to koddi no Kakoy to mgo Koot-otawan, ogkabaybayaran a woy kona a ogtinawoon to mgo otow?” 13 Nigparagas nigkagi si Hisus, “Di atag, ognangonan ku sikaniu to nokouma on si Ilias no nigbaybayaran dan sikandin to agad nokoy no naromdoman dan no unawa ian to inkasulat to Tahan no Kasulatan ta.”
Nigbawian ni Hisus ka Bato no Nigbusawan
(Matiu 17:14-19,22,23; Lukas 9:37-45)
14 Ko nigmarani on woy si Hisus to dangob no mgo hibatoon din, nigkita ran ka nalibulung no mgo otow no niglingotan dan ka mgo hibatoon no duma. Songo duon dod ka mgo talag-anad to Balaod dan no ogpaap-apuloy to mgo hibatoon din. 15 Ko nigkita ka mgo nalibulung no mgo otow ki Hisus, noinuinu su natokow to pogkouma rin no nig-agpas nandalapak kandin no nangomosta ran sikandin. 16 No pig-inso ni Hisus ka mgo hibatoon din to, “Nokoy buwa ka igpaap-apuloy now?”
17 Ka sagboka no otow dio to sika nalibulung no mgo otow ka nigtabak. Kagi rin, “Maistru, inhondini kud ka anak ku no lukos to koykow su pigbusawan woy kono ogpakakagi. 18 Agad hondoi, ko ogkoumaan sikandin to busow, og-usungon sikandin dio to tano no ogbubuko so bo-bo din woy ogkagot ka ngipon din woy ogkolog ka lawa rin. Nig-inso kud ka mgo hibatoon nu oyow ogdogilon dan porom ka busow, di waro makarogil.”
19 Nigtabak ni Hisus kandan to, “Wow mgo otow no nouyag pad kuntoon, kaniu no waro pogtuu to Magboboot, hondoi katamanan to pogduma ku kaniu? Kon-u a ogkaponga ka pog-aguanta ku kaniu? Alapa now ka bato kai to koddi.” 20 Nig-alap dan on. Pogkita to busow ki Hisus nig-umaan din ka bato no impabiidbiid din sikandin no napolod ka bato dio to tano no ogkabalbalikid woy ogbubuko so bo-bo din. 21 Nig-insaan ni Hisus ka amoy to bato to, “Kon-u niggoram ka bato to soini?” Kagi to amoy, “Ko molintok pad bag sikandin! 22 Ka mohon-ing on nig-ol-olog ka busow to oghimatoy porom ko nig-usung din dio to hapuy ko rio to woig. Ko ogpakabulig ka, kohoy-ui koy, Buyag, pangabangi koy.” 23 Kagi ni Hisus kandan to, “Manio naan to sikan no kagi nu koddi to ‘ko ogpakabulig ka?’ Ko ogsalig ka to Magboboot, waro agad nokoy no kono ogkohimu.” 24 Inogo on nigtabak ka amoy to sikan no bato no nigbabansagon no ogkagi, “Ogsalig ad on di kulang pad ka pogsalig ku. Buligi a nu oyow litos on ka pogtuu ku.” 25 Pogkita ni Hisus to mohon-ing no mgo otow no ogpandanirani kandin, nigsaparan din ka busow to, “Koykow no busow no ogpakapabongol woy ogpokoomaw,” kagi, “ogsuguon ku sikoykow. Libuwas kad kai to lawa to soin no bato; kono kad oglibong.” 26 Ko nigngangang ka busow agad ko nigkomoron ka bato, niglibuwas on ka busow. Di ogkounawa to namatoy ka bato no kagi to duma no mgo otow to “Namatoy on.” 27 Di niggongon ni Hisus ka bolad to bato no nokoonow on, woy nigparagas nigsasindog.
28 Waro malugoy no niglopow woy si Hisus dio to baloy. Ko nigsolod on no sikandan, nig-inso ka mgo hibatoon din to, “Manio buwa to waro koy makarogil to sikan no busow no nigsolod dio to bato?” 29 Nigtabak si Hisus to, “Woy ogpakarogil to soin no busow ko ogsampiton ka Magboboot.”
Nighutuk man do ni Hisus Ipanoy Innangon ka Igkamatoy rin
(Matiu 17:22,23; Lukas 9:43-45)
30 Ko nigligkat dio si Hisus mgo hibatoon din nigparagasdagas no waro nigsagpit dio to mgo lunsud to Galilia. Kono ogkoiniat si Hisus to ogkatagataga ka mgo otow ko hondoi ran ogdolog 31 su og-anaron din ka mgo hibatoon din. Soini ka ig-anad din. Kagi, “Koddi no Kakoy to Tibon Koot-otawan, ogdakopon a no ighatod a dio to labow no mgo otow woy ogpohimatayan a ran. Di ka igkatatolu no allow ogtkootawan ad do.” 32 Di waro makasabut ka mgo hibatoon din to kalitukan to in-anad din woy nahallok to og-inso ko nokoy ka kalitukan.
Hontow ka Dakoldakol no Hibatoon
(Matiu 18:1-5; Lukas 9:46-48)
33 Nokouma on dio to Kapirnaum no ko niglopow on to baloy, nig-insaan ni Hisus sikandan ko nokoy ka nigpaap-apoloy ran ko rio pad to dalan. 34 Di waro nigtabak sikandan su ko rio pad to dalan nigpaap-apuloy on sikandan ko hontow dapit kandan ka dakoldakol no ngaran.
35 Pogpinnuu ni Hisus nigparani rin ka sikan sampulu woy darua no hibatoon din no kagi rin kandan, “Ko duon otow no ogkoiniat to kandin ka ogkohimu no dakoldakol, og-awoson to ogpohun-oon to sikan no otow ka mgo duma rin no sikandin ka mohuri; kandin ka ogbulig to tibo.” 36 Nò, impasasindog ni Hisus ka songo bato no dio to tangkaan to mgo hibatoon din. To nigsakupu rin ka bato nigkagian din ka mgo hibatoon din. 37 Kagi rin, “Sika otow no ogsagmanon din ka bato no ogkounawa to soin no bato su ka goinawa rin koddi, sikoddi ka ogsagmanon din. No ko hontow ka ogsagman koddi, kono no sikoddi do ka ogsagmanon din; songo ogsagmanon din dod ka Magboboot no nigsugu koddi.”
Ko Kono no Usig Ta, Ogparapit Kanta
(Lukas 9:49,50)
38 Kagi ni Huan ki Hisus, “Maistru, nigkita noy ka songo lukos no ogdogilon din ka mgo busow duon to mgo otow ko oghingaranan din ka koykow no ngaran. Nigsaparan noy sikandin su kono no duma ta.” 39 Di kagi ni Hisus, “Kono now sapari su sikan no otow no oghimuon din ka igkoinuinu no oghingaranan din ka ngaran ku kono magaan ogpakakagi to maroot bahin koddi 40 su ko kono no usig ta, ogparapit kanta. 41 Malogot ka soin no kagi ku kaniu. Agad hontow, ko ogpoinum kaniu to agad songo basu no woig su nigtuu kow koddi, ogkabogayan sikandin to igdasag puun to Magboboot.”
Ka mgo Pogtintal to mgo Salo
(Matiu 18:6-9)
42 “Koy-uan ka sikan no otow no ogtambaboon din ka agad hondoi no bato no ogtuu koddi no og-ongkoran din ka pogtuu rin koddi. Madmaroyow ko ogkohikotan ka liog to sikan no otow to batu to galingan woy igdogpak sikandin dio to dagat.” 43-44 Songo kagi ni Hisus, “Ko pinabayo to sagboka no bolad nu no ogpakasalo ka no og-ongkoran nu ka pogtuu nu to Magboboot, tampori nu ka sika bolad nu. Madmaroyow to ogpokougpo ka no waro katamanan dio to Magboboot no sagsagboka naan do ka bolad nu to igdogpak ka to imperno no duon dod darua no bolad nu. Kono ogkaparongan ka sika hapuy dut imperno. 45-46 Ko pinabayo to limang no paa nu no ogpakasalo ka no og-ongkoran nu ka pogtuu nu to Magboboot, tampori nu ka paa nu. Madmaroyow to ogpokougpo ka no waro katamanan dio to Magboboot no sagboka naan do ka paa nu to igdogpak ka to imperno no duon dod darua no paa nu. 47 Ko pinabayo to mata nu no ogpakasalo ka no og-ongkoran nu ka pogtuu nu to Magboboot, lokata nu. Madmaroyow ko ogsolod ka to Pandatuan to Magboboot no sagboka naan do so mata nu to igdogpak ka rio to imperno no duon dod darua no mata nu. 48 Kono ogkamatoy ka ias dio no ogkokoon to lawa woy kono ogkaparongan ka hapuy.”§ 49-50 Duon dod kagi ni Hisus kandan to pananglitan. Kagi rin, “Tibo ki, ogkoumaan ki to igkabaybari ta. Duon pulus to igkabaybayari ta dio to goinawa ta no ogkounawa to duon pulus to asin ko duon to ngalap ta. Di ko ogkaawo ka koomisi to sikan no asin, ogkoomonu to ogliwan to nanam? Kono ogkaliwan. Nò, duon ka ogkounawa to asin dio to kaniu kuntoon. Bantayi now su sikan ka igpouwaan to goinawa now.”
* 9:11 Basa ka to Malaquias 4:5,6. 9:43-44 Logparanan to mgo makasasalo ka imperno no duon hapuy. 9:43-44 Ka birsikulu 44 woy 46, un-unawa to birsikulu 48. § 9:48 Basa ka to Isaias 66:24.