4
Ka Pananglitan ni Hisus Bahin to Songo Talag–orok
(Matiu 13:1-9; Lukas 8:4-8)
Nigbunsud nighutuk si Hisus to og-anad dio to ilis to Lanow no Galilia. To lagboy no mohon-ing no mgo otow ka nalibulung dio to kandin, nig-untud si Hisus to sagboka no balutu no nigpinnuu. Duon do dio to pantad ka mgo otow. Nigpinnuu si Hisus no mohon-ing ka in-anad din to mgo otow no mgo pananglitan ka impan-anad din. Kagi rin, “Pamminog kow! Songo allow, duon sagboka no otow no nighipanow dio to kamot din oyow og-orok. Ko nigsawod din, duon mgo boni no nakasawod dio to dalan no pigpan-ulib to mgo manukmanuk ka sikan no boni. Ka duma no mgo boni, dio makasawod to batuon no tano no manipis do ka basak. Magaan nigtubu su mababow ro ka tano. Di ko ogsilo ka allow no moinit on, nalonos to allow; nagangow on su waro mog-ugsob so dalig. Ka duma man do no boni, dio makasawod to sapiniton no nigpandagom on ka pinamula rin woy nigtubu ka mgo sapinit no nabodboran to lawa to pinamula no noomus on no wa makabogas. Ka duma no boni, dio makasawod to maroyow no tano no nigpandagom woy nigtubu woy nigtuga. Ligkat to sagboka no boni duon mgo tagdoy no duon tag katoluan no bogas; duma, duon tag kahon-omon no bogas woy duon man do ka tagdoy no duon tag songo gatus no bogas to sikan sagboka no tagdoy.” Ko maponga rin to sikan no pananglitan, nigkagi si Hisus to “Duon talinga now, pamminog kow.”
Ka Tuud to mgo Pananglitan
(Matiu 13:10-17; Lukas 8:9,10)
10 Ko nanhipanow on ka mgo otow no si Hisus naan do, mgo sampulu woy darua no hibatoon din woy duma no sakup din do duon, nig-inso to mgo sakup si Hisus to lituk to pananglitan din. 11 Nigtabak si Hisus to, “Sikaniu, pigpasabut kow to Magboboot kow to inholos din no nangnangonon tongod to Pogsugu to Magboboot. Di ogkagian ku ka mgo otow no waro nigpasakup pinabayo to mgo pananglitan do 12 oyow ‘ko ogpipitow, kono dan ogkitoon. Agad ko ogdinog kandan, kono dan ogpakasabut. Ian su ko ogpakakita woy ko ogpakasabut, og-ongkoran dan buwa ka mgo salo dan no ogpasayluon to Magboboot sikandan.’ ”*
Oglitukon ni Hisus ka Pananglitan din to Sikan no Og-orok
(Matiu 13:18-23; Lukas 8:11-15)
13 No, nig-insaan ni Hisus ka sikan no mgo sakup to, “Waro kow pad makasabut to soin no pananglitan ku? Ogmonuon now naan oyow ogpakasabut kow to agad nokoy no pananglitan? 14 Soini ka lituk to impananglitan ku. Ka boni no insawod to sikan no og-orok, sikan ka kagi to Magboboot bahin to Pandatuan din. 15 Ogkounawa ka duma no mgo otow to sikan no boni no nakasawod to dalan su ko ogpakarinog do sikandan to kagi to Magboboot, ogdatong si Satanas no og-agpason din og-agawa ka kagi to Magboboot su dio do to goinawa. 16 Ka duma no mgo otow, ogkounawa sikandan to boni no nakasawod to nabatuon no tano no magaan ogtuu to nangnangonon woy ogkarago on. 17 Di intagu dan to ulu ran, konon dio to pusung dan woy kono do no kalugoy no magaan dan ongkori ka pogtuu ran to Magboboot ko ogkoumaan sikandan to igkabaybayari ran woy ko ogsumpaliton sikandan su nigtuu to Magboboot. 18 Duon man do duma no ogkounawa sikandan to mgo boni no nakasawod to dugion su ogdinogon dan ka nangnangonon 19 di magaan ogkaatangi to mgo igkasasow ran, mgo igkarago dan to salapi woy ka igkoiniatan dan to duma no kalaglagan dan no sikan ian ka ogpokoumos on to nangnangonon to Magboboot no kono dan oghalinon ka batasan dan oyow madmaroyow. 20 Dokad di duon mgo otow no ogkounawa to sikan no boni no nakasawod to maroyow no tano su ko ogdinogon dan ka nangnangonon, igsabuk dan ka kagi dio to taliwaro to pusung dan. To mgo duma no otow, dakol ka pulus to kagi to Magboboot dio to goinawa ran. To duma pad no mgo otow, dakoldakol ka pulus woy ka duma man do, dakol lagboy ka pulus to goinawa ran.”
Ka Ilawan no Inholos
(Lukas 8:16-18)
21 Nigparagas nigkagi ni Hisus kandan. “Ko ogparokotan ta ka ilawan, og-insa a ko igholos ta dio to liang woy ko dio to diralom to sulambi? Kono kid! Dio ta isabuk to paga woy ko taliwaro to soog. 22 Ian su agad nokoy no inholos kuntoon, duon allow no ogkakitaan do woy waro talasob no kono ogkatagaan. 23 Nò, duon talinga now pamminog kow.”
24 Songo nigkagi rin kandan, “Pamminog kow to soini no igkagi ku kaniu. Ka batasan nu ko ogbobootan nu ka mgo duma nu, songo igpounawa to Magboboot ka pogboot din koykow, di ogdakolon din ka kandin kaniu.” 25 Duon dod kagi rin to, “Sikan no otow no duon pogsabut din to kamalogotan, ogtimulan ka pogsabut din. Di atag, sika otow waro pogsabut to kamalogotan, ogsalinan pad ka sikan no molintok no duon to ulu rin.”
Ka Pananglitan Tongod to Nigtubu no Boni
26 No nigparagas nigkagi si Hisus to tibo no mgo otow. Kagi, “Ogpounawaan ku ka Pandatuan to Magboboot to otow ko ogsawod to boni din dio to kamot. 27 Ko sika otow, kara marusilom, oghirogo woy ko maallow, og-onow woy ogparagas to oghimuon din. Ka sikan no boni pad, ogpandagom woy ogtulin di kono ogpakasabut ka sikan no otow ko ogkoomonu ka sika no boni to ogtulin. 28 Ka tano ka ogpuunan to pogtulin to boni woy to pogbogas. Ka sikan no boni, ogpandagom, ogkaboros, woy ogbogas. 29 Pogkohinug on ka soini, oggaanion to sikan no otow su tiggaani on man.”
Ka Pananglitan Tongod to Boni no Mustasa
(Matiu 13:31,32; Lukas 13:18,19)
30 “Nokoy buwa,” kagi ni Hisus, “ka ogpounawaan ta ka Pogsugu to Magboboot? Nokoy buwa ka mgo pananglitan ta? 31 Ogkounawa ian soini. Igpamula to songo lukos ka sagboka no boni to mustasa no ian ka doisok do no boni kai to soin no kalibutan. 32 Ko nigdakol on, sikan ka matmatikang to tibo no igpamula to songo tuid. Ogsugpang on no litos to oglatunan to mgo manukmanuk dio to sugpang din no dio ogsasalag duon to ogkaholongan din.”
33 Nigparagas nig-anad si Hisus to mgo otow bahin to kagi to Magboboot no mohon-ing no mgo pananglitan no ogkounawa to soini ka ig-anad din. Di ian din ignangon ka litos to kasabutan dan do. Ko warad makasabut, nighagtong on nig-anad. 34 Wa din ianad to mgo otow ko kono no pinabayo to mgo pananglitan. Di ko sikandin do piglituk din ka tibo.
Nasaparan ni Hisus ka Dakol no Kalamag
(Matiu 8:18,23-27; Lukas 8:22-25)
35 Ko mahapun on lagboy, nigkagian din ka mgo hibatoon din. Kagi, “Og-untud ki to balutu su oghondio ki to dohipag to lanow.” 36 Nò, nigligkat on no noongkoran ka nalimud no mgo otow dio to pantad. Nanakoy ka mgo hibatoon din to balutu no nig-unturan ni Hisus no nigduma ran sikandin. Duon dod duma no mgo balutu no nigsundul kandan. 37 Ko diad on to lanow, natokow sikandan to dakol no kalamag no nigdakol ka luwak to lanow no nasoloran ka balutu to woig; magaan ogkaponu to woig ka luang din. 38 Ko si Hisus, duon to uud to balutu no nohirogo on no duon ulunan to ulu rin. Nigpukow ran sikandin no kagi ran kandin, “Maistru, waro goinawa nu kanami to ogkalunod kinow on?” 39 Nighimata si Hisus no nig-onow no nigparagas nigsasindog. Nigsaparan din ka kalamag no kagi rin, “Hagtong ka” woy nigkagian din ka mgo luwak to, “Kilos kow on.” Nò, nighagtong ka kalamag woy nigkilos on ka woig; nigmalongon on. 40 No kagi ni Hisus to mgo hibatoon din, “Manio naan to ogkahallok kow? Waro kow pad buwa mogsalig koddi?” 41 Di dakol ka igkoinuinu ran no nigmoin-insooy no kagi ran, “Hontow naan ka soin no lukos? Agad ka kalamag woy ka luwak ogpaagad-agad kandin.”
* 4:12 Basa ka to Isaias 6:9,10. 4:31 Ka boni to mustasa, ogkounawa ka molintok to boni to longa.