5
Nigdogil ni Hisus ka mgo Busow to Songo Lukos
(Matiu 8:28-34; Lukas 8:26-39)
Nigdatong si Hisus duma to mgo hibatoon din dio to dohipag to Lanow to Galilia dio to ugpaan to mgo Girisinis. Poglogsad ni Hisus, nigtagbu sikandin to lukos no pigbusawan no dio nigpuun sikandin to mgo pilang no lobonganan. 3-4 Kono ogkabanggutan ka sikan no otow to agad hondoi no otow. Malasi bangguti ka mgo bolad din to karina woy ka paa rin to igpakagat no putow. Di ka karina ogbigtawon din woy ka putow dut paa rin nigdokdok din to batu no songo nabigtow on. Agad hondoi no otow, waro ogpakabakus kandin. Ko maallow woy ko marusilom, ungod din oglougloug dio to mgo sabalanan woy dio to mgo malopot no bubungan no ungod ogpangiak woy ungod din ogpalii to batu no magalang ka lawa rin.
Ko nigkita rin si Hisus no dio pad to mariu nigpalpallaguy sikandin no ogdalapak kandin woy nigluhud dio to tangkaan ni Hisus. Nigbabansagon ka sikan no otow no nigbusawan to, “Nokoy ka tuud nu koddi, Hisus, Anak to Kinalabawan no Magboboot? Ogbuyu a koykow no kai ki to tangkaan to Magboboot to kona a nu logpari.” Soini ka pogbuyu din su nigkagian on ni Hisus ka busow no kagi rin, “Koykow no busow no nigsolod to soin no otow, libuwas kad to soin no otow.” Nig-inso ni Hisus sikandin to, “Hontow ka ngaran nu?” Nigtabak ka busow to, “Si Darasigi ka ngaran ku su marasig koy.” 10 No, ungod nighangyu no kagi rin, “Ko nu dogila ka mgo busow dio to dangob no ugpaan.” 11 No, ogpamukal ka mohon-ing no mgo babuy dio to masandig no kono no amana no mariu. 12 No nigpohoy-uhoy-u ka mgo busow dio ki Hisus to, “Pohondia koy nasi to sikan no mgo babuy. Dio koy pasolora to mgo babuy.” 13 Nighoo si Hisus. Nò, nanlibuwas ka mgo busow to lawa to sikan no otow woy nigsolod on to goinawa to sikan no mgo babuy. Duon buwa ka darua no libu no babuy no natibo, nigmamallaguy no nakatinugpu dio to lanow no nalonod on ka tibo.
14 No, nigmamallaguy on ka mgo talagbantoy to sika mgo babuy no oghondio to lunsud, mgo hilit no ognangonan dan ka mgo otow to nakitaan dan tongod to otow woy ka mgo babuy. No, nanhondio ka mgo otow oyow ogpapitawon dan ko nokoy ka nohimu dio. 15 Pogkouma ran dio ki Hisus, nigkita ran ka sika lukos no warad ka mgo busow to lawa rin. Ogpinpinnuu ro no nanginabo on no maroyow on ka doromdomon din to warad ka mgo busow. Di ka mgo otow, dakol ka igkallok dan. 16 Ka mgo otow no nakakita nignangonan dan on ka duma no mgo otow to nokoy ka nohimuan to sikan no otow no pigbusawan woy tongod to mgo babuy. 17 Nò, nigbunsuran to mgo otow to oghangyu ki Hisus to og-ongkoran din ka kandan no tano.
18 Pogsakoy ni Hisus to balutu dan, nighangyu ka lukos no warad on mgo busow to lawa rin ki Hisus to ogduma porom kandin. 19 Di waro dumaa ni Hisus. Kagi ni Hisus kandin, “Uli kad on dio to koykow no ugpaan. Nangoni nu ka mgo sulod nu mgo amigu nu dio bahin to tibo no kabogbogan to Magboboot dio to koykow, agad to nohoy-uan ka rin.” 20 Nò, nighipanow dio to kandin no ugpaan no nighingaranan to Dikapolis su duon sampulu no lunsud dio. Niglogoblogob din ka sikan sampulu no lunsud no ognangonnangon to mgo otow bahin to kabogbogan ni Hisus kandin no noinuinu ka tibo no mgo otow.
Ka Anak ni Hairu woy ka Boi no Niggongon to Ilis to Kinabo ni Hisus
(Matiu 9:18-26; Lukas 8:41-56)
21 Ko nig-uli on woy si Hisus dio to dohipag to sika lanow, nakatagbu sikandan to mohon-ing no mgo otow no nalibulung dio. 22 No nokouma ka songo igbuyag to anaranan to mgo og-ampu no si Hairu ka ngaran din. Pogkita rin ki Hisus, nigluhud dio to tangkaan din. 23 Nigpohoy-uhoy-u ki Hisus no kagi rin, “Ka anak ku no boi, kai naan do to liog din ka goinawa rin. Ogduruma ki pad. Samsama nu pa sikandin oyow ogkabawian woy ogkouyag.” 24 Nò, nigduma on si Hisus kandin. Nanduma ka mohon-ing no mgo otow ki Hisus no nalingotan to mgo otow sikandin.
25 Duon ka songo boi no nigduma no sampulu ka tuid din woy darua ka garamon din to langosa rin no kono ogtigpok. 26 Agad nigpatambal to mohon-ing no mgo doktul, wa moulii. Niggamit din ka tibo no salapi din no ogbayad to mgo doktul di waro nigmaroyow. Noulat nasi sikandin; nigdakol nasi ka garamon din. 27-28 Nakarinog ka sikan no boi to mgo oghimuon ni Hisus no ian din nig-amut to mohon-ing no mgo otow no ogsundul kandin. Kagi to goinawa rin, “Ko ogpakasamsam a to sikaran to kinabo din do ogkoulian a to dalu ku.” 29 Nò, nigsamsam din ka sikaran to kinabo ni Hisus no sikan do ian no nigtigpok on ka langosa rin. Natagaan din on to noulian on ka dalu rin dio to diralom din.
30 No si Hisus, nataga on to niglibuwas to lawa rin ka doisok no kabogbogan din to ogbawi. Niglingi si Hisus to sikan mgo otow no ogluyud kandin no nig-inso din, “Hontow ka nigsamsam to kinabo ku?” 31 Kagi to mgo hibatoon din kandin to, “Pitow ka. Mohon-ing ka mgo otow no nokog-akob-akob no marani dio to koykow. Manio naan to og-inso ka to, ‘Hontow ka nigsamsam to kinabo ku?’ ” 32 Di nanlingi-lingi no ogpipitow ko hontow ka nigsamsam to kinabo din. 33 Ka sikan no boi, nataga to nokoy ka nohimu to lawa rin no nigdani dio to tangkaan ni Hisus no ogkolkolon su nahallok. Nigluhud no nignangon kandin bahin to oggaramon din mgo pogtuu rin kandin woy to nabawian on ko nigsamsam din ka kinabo din. 34 Kagi ni Hisus kandin, “Igi, warad on ka goramon nu su nigtuu kad koddi. Litos ian ko og-uli kad dio to baloy nu su nabawian kad on. Malinowon kad.”
35 Ko nigkagikagi pad si Hisus, nigdatong ka mgo lukos puun to baloy ni Hairu no nignangon ki Hairu, “Namatoy on ka anak nu. Manio naan to ogsasawon nu pad ka Maistru?” 36 Nakarinog si Hisus di nigbalagad din do duon ka kagi ran. Kagi ni Hisus atag ki Hairu, “Ko kad on ogkasasow to anak nu. Salig ka ro koddi.” 37 Nigparagas nighipanow si Hisus di wa din dumaa ka mgo otow. Si Pedro si Santiago, woy si Huan no hari ni Santiago do ka nigduma rin. 38 Pogkouma ran on dio to baloy to sika igbuyag to anaranan to mgo og-ampu, nakitaan dan ka mohon-ing no mgo otow no nasasow no ogmansisinogow woy ogpandawit no maagbot. 39 Poglopow ran on, kagi ni Hisus kandan, “Manio naan to ogmasamuk kow woy ogsisinogow kow? Nahan now no namatoy ka bato dokad di nohirogo do tigbal.” 40 Di pigsumpalit dan woy nignisian dan do sikandin. Nò, pinalibuwas din ka mgo otow. Ka amoy mgo inoy mgo hibatoon din no tatolu ro ka nigduma rin to sikan no sinabong no pigkotangan on to bato. 41 Nigdanian ni Hisus ka bato to kotangan din no ko niggongonan din ka bolad din, nigkagian din sikandin. Kagi rin to kandan no kinagian, “Talita kumi.” Ka lituk, “Igi, ka kagi ku koykow, onow kad on.” 42 Nò, nig-onow ka bato no nigparagas nigsasindog woy nighihipanow dio to soog. Sampulu on woy darua ka tuid din. Noinuinu lagboy sikandan to pighimu ni Hisus. 43 Nò, kagi ni Hisus kandan to, “Kono kow on ognangonnangon to agad hontow to pighimu ku,” woy dangob no kagi rin, “Pakoona now ka bato.”