10
Ọni agẹni ali ebe nikeke
Ighọ mhi mẹ agẹni nọfunẹ ọlese, khi ọ rọte idane e tiemhile, ọ ri otughunu khukhu egbe, ogaji o vi gasẹ ọli ukhomhi, alo eyọli e li abi ovọ, awẹ eyọli e li abi ọchẹ erali. Ọ mhọli ukuku ebe mhọli obọ ni o khueghie-a shi ekẹ. Ọ gbọsẹ owẹ obita oyọli shi elemhi okẹ oniẹmhi, ọ ri owẹ ọgobọ nga ekẹ. Ọ ri ukpokpomhi uruli pfie lasele leghe abi ọdumhi ọọ khoshẹ. Abi ọ rọ pfie, uruli ikphala ishilua e ngme. Abi eni ikphala ishilua e rọ ngme se, mhi nono ni mhi kẹkẹ shi ebe, ama mhi suọ khi uruli ọ rọte idane liẹ, “Ri emini eni ikphala ishilua eghọ e ngme sheli, khi kẹkẹ wẹ shi ekẹ.”
Ighọ ọni agẹni ni mhi mẹ ni ọ migha okẹ oniẹmhi ali ekẹkhẹ eghọ, ọ yasẹ obita oyọli nga ukhui. Ọ ri eva oyi Ẹshinẹgba ni ọ laọ le ẹlẹ na agbọagbọ romhi ishe. Ọni ọ ma ukhui ali emhikpa ni e laọ, ali ekẹ ali emhikpa ni e la ọ ali okẹ oniẹmhi ali emhikpa ni e laọ. Ọọ, “Emhi enana ẹa ke ya tẹsẹ ni e rọ bhale ya tsẹ. Ama khi ogbẹlẹ ni agẹni ọnuzi-oshilua ọ da ya pfi akala oyọli, Ẹshinẹgba ọ ya khueghie osheli oyọli-a ni ọ gba abi ọ li gue ọli yẹ eni ẹẹ ga ni e khi emekẹguele eyọli.”*
Ighọ uruli ni mhi rọte iloghie suọ eghọ o gbo nu mhẹ ngme, ọọ mhẹ, “Lẹ ya mie agẹni ni ọ migha okẹ oniẹmhi ali ekẹkhẹ ighẹlẹ ebe ni o khueghie-a, ni o la li obọ.”
Ighọ mhi lẹ deba ọni agẹni mhiẹ ọ ri oni ebe nikeke oghọ na mhẹ. Ọọ mhẹ, “Mọ ọli le. O ya yese ẹ elemhi-a, ama o ya viọlọ ẹ unu abi iwọ.” 10 Mhi mie ọni agẹni oni ebe nikeke obọ, mhi rọli le. O viọlọ mhẹ unu abi iwọ, ama abi mhi rọ rọli le se, oo yala mhẹ elemhi. 11 Ighọ a gueyẹ mhẹ, “U mema ya mekẹguele shi ebubu unuẹkpẹ, ali ẹgbọ ali ẹmuẹ ọdọda ali ighie egbe.”
* 10:7 Li zẹ Okiali 20.11; iDẹut 32.40; iDan 12.7; Emọ 3.7 10:10 Li zẹ Ezik 2.8--3.3