9
Agẹni ọnuzi-oshe ọ pfi akala oyọli. Mhi mẹ ukpẹtata ni o rọte idane de tiemhile ekẹkhẹ. A ri okpẹ oyi odẹ oyi ilimhi na ningọlọ na li. Abi ọ rọ khueghie odẹ oyi oni ilimhi na ningọlọ-a, ewọli e rọte ọ lasele abi ewọli ni e rọte avuerẹ lasele. Ovọ ali irarogbe e bishi-a irari eni ewọli ni e rọte oni ilimhi na ningọlọ lasele.* Initso e rọte eni ewọli vẹ ẹ kule ekẹ agbọ, a ri afu na wẹ ni e rọ mhuẹ ekpabọ nabi eyi izage. A gueyẹ wẹ e khi ri unu ti ebuli ali emhi ẹkọmhi ọkhọghuo wẹkhi ọọra na ekẹ agbọ, ama e ke nasẹ ẹgbọ ni ẹa mhọli ọlẹlẹ oyi Ẹshinẹgba shi alukpo oyẹwẹ. Aa liẹ wẹ e gbolo eni ẹgbọ ena-a, ama ni e rọ nasẹ wẹ iki ishe. Utomhi ni e to wẹ, eri e li abi utomhi oyi okpi ini ọ ta ọgbọ. Ẹghẹghẹ ni a ngme ena, ẹgbọ e ya ke nono eghuli ama ẹa ya mẹ, o ya ghọle wẹ ni e ghu-a ama eghuli o ya mẹ wẹ na.§
Eni initso e li abi ichi ni a mu egbe shi okhọli. E rughu emini o li abi arula oghie igolu shi ukhomhi, alo eyẹwẹ e li abi alo ẹgbọ.* Itsu eyẹwẹ e li abi itsu eyi ikpotso, akọ eyẹwẹ e li abi akọ idumhi. E zẹ ipfiapfia shi egbe abi awulu akhuli ni ọkhọli-okhuẹ ọ rọ a mu aye. Okeke ni ipfua eyẹwẹ e kpe, e li abi okeke oyi ichi ikhuli ni e lo bu ni e na lẹ okhuẹ. 10 E zẹ ighia ali ẹka, ee ta abi ikpi, e mhọli ekpabọ shi eni ighia ni e rọ na ẹgbọ osoli iki ishe. 11 E mhọli oghie ọyẹwẹ ni ọ khi agẹni oyi ilimhi na ningọlọ. Abi a lu eva oyọli o khi Abadọni a lu ọli ẹlẹmhi Iburu. Ama Apoliọni a lu ọli ẹlẹmhi iGiriki. (Ọni ọ Yese-a a ri ona ngme.)
12 Epfua onododẹ ó she dọsẹ, ama epfua eva elese ẹa bhale ne.
Akala onuzi-esesa
13 Agẹni ọnuzi-osasa ọ pfi akala oyọli, mhi suọ khi uruli o rọte igo ene oyi atẹtẹ igolu ni o kpọ ekẹ le ni o la odalo oyi Ẹshinẹgba ngme lasele.§ 14 Ọ gueyẹ ọni agẹni ọnuzi-osasa ọghọ ọọ li, “Taghiẹ igẹni aane ni a gẹ shi epfẹ okẹ oniẹmhi na lu iYufiretisi-a.” 15 Ighọ a li rue eni igẹni aane eghọ obọ-a, ni a she gẹ shi aghọ, rọ khẹ oni ẹghẹghẹ ona, ali ogbẹlẹ ali uki ona, ali ukpe ona, ni e ya gbolo ẹgbọ igbekhi esẹ na ekẹ agbọ ona-a. 16 Ekhọli-okhuẹ etuangmẹ ni a rọ shi ekẹ ẹ khẹ okhọli e bu ramhi udududu asha egbhuẹgbe, 200,000,000. Mhi suọ etuangmẹ ni a lu wẹ.
17 Abi eni ichi ali eni e nga wẹ e li na, abi mhi mẹ wẹ elemhi imẹalo oyẹmhẹ. Iwulu ikhuli ni ekhọli-okhuẹ e rọ ọ mu aye eyẹwẹ, ee yilẹ nyọghọ abi erali, e li abi ẹgholi ibulu na koli, o mhọli oyilẹ abi ófu. Ikhomhi eyi eni ichi e li abi ikhomhi idumhi, erali, ewọli ali ofulu e rọte wẹ unu lasele. 18 Igbekhi asha esẹ ẹgbọ nya, eni erali ali ewọli ali ofulu ni e rọte wẹ unu lasele e gbolo-a. 19 Ekpabọ eyi eni ichi e la wẹ unu ali ighia. Irari khi eri ighia eyẹwẹ e li abi enyẹ, e zẹ ikhomhi ni e rọ kuale ẹgbọ utse.
20 Ẹgbọ ni e kpọle shi agbọ ni oni opfuse ọa gbolo-a, ẹa kie mu pfi lase ikanya abọ eyẹwẹ le. Ẹa lase ekphaghiẹ igaga le, li shi ugamhi eyi ikhumhi ni a ri igolu ali ẹlomho ali idẹ ali ẹẹra khali. Ikhumhi ni ẹa ya mẹ ekẹ wẹkhi eri ẹẹ suọ esọ, wẹkhi eri e dobẹ ẹ kia.* 21 Wẹkhi eri e lama mu pfi lase ugbeli le, ali imhẹsẹ imumu ali itsẹbọ ilili ali ighiatọ idodo.
* 9:2 Li zẹ Igbae 19.28 9:3 Li zẹ Okiali 10.12-15 9:4 Li zẹ Ezik 9.4 § 9:6 Li zẹ iJobu 3.21; iJere 8.3 * 9:7 Li zẹ iJọẹ 2.4 9:8 Li zẹ iJọẹ 1.6 9:9 Li zẹ iJọẹ 2.5 § 9:13 Li zẹ Okiali 30.1-3 * 9:20 Li zẹ Iwolo 115.4-7; 135.15-17; iDan 5.23