15
Igẹni oshilua ni e tsua anasẹmhẹ ishilua
Ighọ, mhi mẹ irọkhasẹ oniẹmhi ni o mu ẹloe olese ukhomhi idane, ikhi igẹni oshilua ni e mhọli anasẹmhẹ ishilua ni e khi eni e kpukhokho, irari khi wẹwẹ Ẹshinẹgba ọ rọ ya gbe ofu oyọli ukhomhi. Mhi mẹ emini o li abi okẹ ighegbe oniẹmhi ni erali e sọlọ shi, o migha epfẹ okẹ oniẹmhi. Ẹgbọ ni e mu ọni inyagbemhi ali oni ikhumhi oyọli ali inọba oyi eva oyọli ọ le, e mu ẹfa ni Ẹshinẹgba ọ rọ na wẹ mhuẹ abọ. E to uwolo oyi iMosisi ọni ọọ ga oyi Ẹshinẹgba ali uwolo oyi ọni Omi Osumha, e liẹ,
“Ufumhi ali ọshabọ
e khi ikanya eyẹ,
Ẹshinẹgba Ọnọmhuẹ Nọfunẹ nya.
Ipfuasẹ ali igẹsikia
odẹ eyẹ e khi,
oghie ni ọ mhọli ishishi nya!*
Ọghuo ọa ya na
ulishi oyẹ Ọnọmhuẹ,
ni ọa ya ri ufumhi
bhale ghi eva oyẹ?
Irari khi yẹyẹghuo kpele
u khi ọni ọ pfuasẹ.
Ishishi nya e ya bhale
ya kuẹghiẹ ẹ, irari khi
ikanya ipfuasẹ eyẹ
e she ri egbe khasẹ.”
Onana o dọsẹ se, mhi bino, mhi mẹ Owa oyi Ẹshinẹgba na iloghie, ni o khi Igholo oyi ọtsẹlẹ khi o khueghie-a. Rọte oni owa ugamhi, eni igẹni oshilua ni e mhọli anasẹmhẹ ishilua e te lasele. E sọnọ itsua ni e pfuasẹ ni ẹẹ gẹ nyanyanya, e ri ọgbẹnẹ igolu mu aye. Ighọ ọtuọghuo eni elamhakọ aane ni e mhọli ayẹmhẹ eghọ, e ri italabi igolu ishilua ni ofu oyi Ẹshinẹgba e la, na eni igẹni oshilua. Ikhi Ẹshinẹgba, ni ọ laọ lẹ agbọagbọ. Oni owa ugamhi o vọ ewọli oyi ufumhi ali ekpabọ oyi Ẹshinẹgba. Ọgbọ ọkhọghuo ọa la ọ ni ọ dobẹ lo oni owa ugamhi ya ramhi ni eni anasẹmhẹ ishilua e rọ gba pfo.§
* 15:3 Li zẹ Okiali 15.1 15:4 Li zẹ iJere 10.7; Iwolo 86.9 15:5 Li zẹ Okiali 38.21 § 15:8 Li zẹ Okiali 40.34; 1 Ighie 8.10-11; 2 Okhẹ 5.13-14; Aza 6.4