16
Italabi ishilua ofu eyi Ẹshinẹgba
Ighọ mhi suọ khi uruli na leghe o rọte oni Owa ugamhi oyi Ẹshinẹgba gueyẹ eni igẹni oshilua, “A ka ku eni italabi ishilua eyi ofu oyi Ẹshinẹgba shi ekẹ agbọ.” Agẹni ọnododẹ ọ vu ya ku atalabi oyọli shi ekẹ agbọ. Iwali igboko ebe ni e lolo ẹ to, e gẹ ẹgbọ ni e mhọli ọlẹlẹ oyi ọni inyagbemhi, ni e ga ọni inyagbemhi ni a khali.*
Agẹni ọnuzava ọ ya ku atalabi oyọli lo okẹ oniẹmhi, oni okẹ oniẹmhi o mele ọlia eyi ẹgbọ ni e ghua-a. Emhikpa ni e mhọli ayẹmhẹ ni e la elemhi oni okẹ oniẹmhi e ghuloa.
Agẹni ọnuzi-aasẹ, ọ ku atalabi oyọli lo okẹ ali ichọchọ amẹ, e mele ọlia-a. Mhi suọ khi agẹni ni a ri amẹ nga obọ khi ọọ li,
“Ọguẹsọ-ẹzọ ni ọ pfuasẹ
u khi, irari khi
u guẹ sọ ingme ena,
Yẹyẹ u khi Ẹshinẹgba Nọ pfuasẹ,
Yẹyẹ u la ọ memena,
ni u kpẹ la ọ, ni u gbo ya la ọ,
itobọ khi igẹsikia u rọ ọ sọ ẹzọ eyẹ.
Irari khi ẹgbọ e she gbolo
eni a pfa na-a
ali emekẹguele,
u she ri ọlia na wẹ da,
abi o ti shi!”
Mhi suọ khi atẹtẹ o tsẹsẹ, ọọ,
“Guẹguẹguẹ,
Ẹshinẹgba Ọnọmhuẹ Nọfunẹ nya,
iguẹzọ eyẹ, eyi igẹsikia
ali eni e te odẹ e khi!”
Agẹni ọnuzi-aane ọ ku atalabi oyọli ku ovọ, a ri ekpabọ na ovọ o ri erali ke tosẹ ẹgbọ-a. Ẹgbọ e daghiẹ-a irari utomhi oyi erali, e zẹ ẹmuẹbe na eva oyi Ẹshinẹgba ni ọ mhọli ekpabọ rọ mhẹsẹ na anasẹmhẹ enana, ama ẹa lama mupfi ni e ri ufumhi na eva oyọli.
10 Agẹni ọnuzi-oshe ọ ku atalabi oyọli kushi ukpẹkhomhi oghie oyi ọni inyagbemhi, eghiele oyọli o la obili. Ẹgbọ e ngomhi ẹlẹmhi unu, shi oya. 11 E ku itsẹ na Ẹshinẹgba na iloghie irari utomhi ali igboko eyẹwẹ, ama ẹa lama mupfi lase odẹ ọkhọlọ oyẹwẹ le.
12 Agẹni ọnuzi-osasa o ku atalabi oyọli lo okẹ iYufiretisi ni o fu, o khakha amẹ-a ni ighie na obini ovọ o te ẹ ngale e mẹ asha rọte dọsẹ.§ 13 Ighọ mhi mẹ khi ikhiakhiamhi iyẹmhẹ aasẹ ni e li abi ikele e rọte unu oyi ọni oligio ọniẹmhi ali unu oyi inyagbemhi ali unu oyi ọmekẹguele ọyi ẹgbhọli, lasele. 14 Wẹwẹ e khi iyẹmhẹ ọkphaghiẹ ni ẹẹ gbe ikanya ọshabọ, ni e fiẹ deba ighie ni e la ekẹ agbọ nya, ni e ya ti wẹ gbili shi okhọli ogbẹlẹ oyi Ẹshinẹgba Nọ funẹ nya.
15 “A ghe i, mhi ya bhale abi oghiatọ! Ikhivọsẹ o khi na ọgbọ ni ọ ya guale, ni ọ ya ri ẹloe khu ide eyọli ini ọ khi banọ-a ni a mẹ ọli irumheba!”*
16 Ighọ eni iyẹmhẹ ọkphaghiẹ e ti wẹ gbili ashini a ri ẹlẹmhi Iburu ẹ lui Amagẹdọ.
17 Agẹni ọnuzi-oshilua o ku atalabi oyọli nga idane, ighọ uruli na leghe o rọte Owa ugamhi oyi Ẹshinẹgba rọte ukpẹkhomhi eghiele ngme lasele, ọọ li, “A she riẹlẹ ọli!” 18 Ighọ, inyamhisalo amẹ, ali ukpimhi ali ingmolo oyi ikphala ali inighise ekẹ ee bhale. Inighise nabi ọgbọ-a kpẹ mẹ ghue abi a te ma ọgbọ shi ekẹ agbọ. Oni inighise o ga khi oniẹmhi! 19 Oni ẹoli oniẹmhi o kemhi asha esẹ, ẹoli oyi eni ishishi nya e de kua. Ẹshinẹgba ọ sato ẹoli iBabilọ no fu egbe. Ọ mhẹsẹ uko ni onyọ ofu oyọli o vọ nali.§ 20 Ekẹ ni e la iteva elemhi okẹ nya e kelea, aa ke mẹ ite ekhọghuo.* 21 Echẹ amẹ na idane eniẹmhi e rọte idane de mu ẹgbọ. Ee ngmanọ ku Ẹshinẹgba irari eni opfuse oyi eni echẹ amẹ, irari khi oni opfuse o khọlọ gba.
* 16:2 Li zẹ Okiali 9.10 16:4 Li zẹ Okiali 7.17-21; Iwolo 78.44 16:10 Li zẹ Okiali 10.21 § 16:12 Li zẹ Aza 11.15 * 16:15 Li zẹ iMat 24.43-44; iLuk 12.39-40; Irọ 3.3 16:16 Li zẹ 2 Ighie 23.29; iZaka 12.11 16:18 Li zẹ Irọ 8.5; 11.13,19 § 16:19 Li zẹ Aza 51.17 * 16:20 Li zẹ Irọ 6.14 16:21 Li zẹ Okiali 9.23; Irọ 11.19