2
Ebe ni a kẹkẹ ghi igba eni e miesuọ ena ẹoli Efesọsi
“Kẹkẹ enana ghi agẹni na igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ ni o la ẹoli Efesọsi: Enana e khi ingmemhi eyi ọni ọ mu ikpẹtata ishilua mhuẹ obita, ni ọọ kia ifuabọ eyi ikhuli igolu ni a ri ikpa ru ẹ nga. Mhi lẹsẹ onete ni áá riẹlẹ ali itotobọ gbe akanya oyẹẹ ali iregbemie oyẹ ẹ. Mhi lẹsẹ khi aa ya sọ ẹgbọ ọkhọlọ shi iteva oyẹ ẹ, ali khi a she mu ẹgbọ ni ẹ lu egbewẹ ighiusomhi na kẹẹ fẹ bino, a mẹ khi ẹgbhọli ẹẹ lo. A she mhuẹ iregbemie, a ri egbe mie ọmunu irari eva oyẹmhẹ, aa ti egbe je ukhokho. Ama mhi mhọli ona ya gue shi ẹ egbe, khi a she kie inono ni a te ekẹ mhuẹ. A sato ashini a ti nga ramhi elemhi ayẹmhẹ ni a te de. A mu pfi, ni a riẹlẹ emini a kpẹ̀ te ekẹ ẹ riẹlẹ gbo ke riẹlẹ. Ini aa mu pfi, mhi ya bhale deba ẹ ya wolọ ikhuli ni a ri ikpa ru ẹ nga eyẹ ẹ ashini e la le. Ama a mhuẹ onete ona ni a riẹlẹ. Eri angeli eyi ẹgbọ iNikolaita ẹ kpasẹ ẹ, ni o khia khi e lili ẹ kpasẹ mhẹ. Ọni ọ zẹ esọ, ọ rọ suọ abi Ayẹmhẹ ọ gue ẹ ye igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ nya.* Ọni o da mu ọ le ne, mhi ya lama na li ni ọ le ukpamhi ọọra oyi agbọ ni o la Apfẹ oyi Ẹshinẹgba ni o la iloghie.
Ebe ni a kẹkẹ ghi igba eni e miesuọ ena ẹoli iSimirina
“Kẹkẹ enana ghi agẹni na igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ na ẹoli iSimirina.
“Enana e khi ingmemhi eyi ọni ọ ralo ni o gbo kpe ukhokho, ni ọ ghu-a ni ọ gbo bhale agbọ. Mhi lẹsẹ osoli ali umhamẹ oyẹẹ, ama a mhọli ẹpfue. Mhi lẹsẹ ungmemhi opfuẹchẹ ni ẹgbọ ni ẹ lu egbewẹ iJu ni ẹa khi, e rọ ọ pfuẹchẹ ẹ-a, no khia khi ẹgbọ owa ugamhi oyi ọkphaghiẹ e khi. 10 A khi na ulishi osoli ni ọọ bhale na ẹ. A ghe i, ọkphaghiẹ ọ ya pfi eghuo lo ọgba ighumha ni a mu ẹ fẹ bino, a ya nasẹ ẹ ogbẹlẹ igbe. A mu irudunga oyẹẹ mhuẹ ramhi eghuli, ẹghẹghẹ aghọ, mhi ya ri arula oghie agbọ na ẹ. 11 Ọni ọ zẹ esọ, ọ rọ suọ abi Ayẹmhẹ ọ gue ẹ yẹ igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ nya. Ọni ọ da mu ọ le ne, eghuli ni uzeva ọa ya ramhi ọli egbe.
Ebe ni a kẹkẹ ghi igba eni e miesuọ ena ẹoli iPagamu
12 “Kẹkẹ ona ghi agẹni na igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ na iPagamu.
“Enana e khi ingmemhi eyi ọni ọ mhọli itakobi ọzalo-eva ni o lolo ẹ mu. 13 Mhi lẹsẹ ashini a la, ikhi ashini ọkphaghiẹ ọ ri ukpẹkhomhi oyọli shi. Ama a kie mu eva oyẹmhẹ mhuẹ. Aa kie irudunga ni a mhọli na mhẹ. Gbo li shi ẹghẹghẹ oyi Atipasi, ni ọ khi ọtsẹlẹ ọyẹmhẹ ni ọ migha shi igẹsikia, ni a gbe-a shi ifu apfẹ oyẹẹ ashini ọkphaghiẹ ọ ngeli. 14 Ama mhi mhuẹ ikuku ingme shi ẹ egbe. A mhọli ẹgbọ eghuo iteva oyẹẹ ni e mu osẹsẹ oyi iBelamu mhuẹ. Lọli ọ sẹsẹ oghie iBalaki ọ di ẹgbọ iZirẹni lo olamhẹ. Eri ọ gueyẹ wẹ e le eminale ni a rọ luasẹ obo na ikhumhi ali e ke ku itsẹbọ.§ 15 Ighọ a gbo mhuẹ ẹgbọ ni e mu osẹsẹ oyi iNikolaita mhuẹ. 16 Irarighọ, a mupfi. Ini ọa khi ighọ, mhi ya kẹlẹ bhale ya ri itakobi ni o la mhẹ unu nu wẹ khọli. 17 Ọni ọ zẹ esọ ọ rọ suọ abi Ayẹmhẹ ọ gueyẹ igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ nya. Ọnini ọ da mu ọ le, mhi ya ri ibulẹdi eghuo ni a rọ sheli na li le. Mhi gbo li ya ri ẹchẹ opfopfo na li ni a kẹkẹ eva onogbọ shi, ni ọgbọ okhọghuo ọa lẹsẹ, sẹ ni ọgbọ ni ọ mie oni ẹchẹli.*
Ebe ni a kẹkẹ ghi igba eni e miesuọ ena ẹoli iTiatira
18 “Kẹkẹ ona ghi agẹni na igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ na ẹoli iTiatira: Enana e khi ingmemhi eyi Omi Ẹshinẹgba ni ọ mhuẹ ikpamhi alo ni ẹ gẹ abi ẹlẹmhi erali, ni awẹ eyọli e li abi idẹ. 19 Mhi lẹsẹ ikanya eyẹ ẹ, abi a li mhọli inono ali irudunga ali abi a li ga egbe ẹ ali iregbemie ni a mhọli. A gbolo ẹ riẹlẹ memena dọsẹ abi a te ekẹ li. 20 Ama mhi mhuẹ ingme onana ni mhi ya gue shi ẹ egbe. A mie ọni ọkpotso iJezebẹ ọghọ lama, ọni ọ lu egbọli ọmekẹguele. Rọte osẹsẹ oyọli ọ te di eni ẹẹ ga eyẹmhẹ ya lo itsẹbọ, ni e gbolo a le eminale ni a rọ luasẹ ikhumhi. 21 Mhi she ri ẹghẹghẹ na li ni ọ rọ mupfi lase itsẹbọ eyọli le, ama ọa ghọle ọli. 22 A ghe i, mhi ya ri ughuamhi pfi ọli gbe she ukpho osoli, mhi ya pfi ẹgbọ ni e nu ọli kia okia lo osoli, sẹẹ ni e mupfi lase odẹ ọkhọlọ oyọli le. 23 Mhi ya ri eghuli gbe imiọli, ẹghẹghẹ aghọ eni igbaa nya eyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ e ya lẹsẹ khi mhẹmhẹ khi ọni ọọ bino udu ali isamhi eyi ọgbọ. Mhi ya fali ẹ ota abi ọgbọgbọ ọ li gbe.
24 “Ama ẹẹ ni e kpọle shi ẹoli iTiatira ni ẹa lama mu osẹsẹ eyi iJezebẹ mhuẹ, ni aa lama wẹna owẹna eyi ọkphaghiẹ ni ẹẹ lu osheli ni e limhi, mhi aa ya khi omhẹsẹ olese nga ẹ ike. 25 A lẹsẹ mu emini a mhọli mhuẹ obọ egbegbọ ya ramhi ni mhi rọ ya bhale. 26 Ọni ọ mu ọ le, ni ọ ri ọghuẹmhẹ oyẹmhẹ gbe ya ramhi ukpẹsẹ, mhi ya ri ishishi nali ke mhẹsẹ shi. 27 ‘Ọ ya ri akhuli mhuẹ obọ ke mhẹsẹ na wẹ, ọ ya guọghọ wẹ-a abi a liẹ ma ekhe.’§ 28 Ọ ya mhọli afu onabi mhi rọte obọ oyi Itamhẹ mie. Mhi gbo ri ukpẹtata anukpesumegie na ẹluzogbe na li.
29 “Ọni ọ zẹ esọ, ọ rọ suọ abi Ayẹmhẹ ọ gueyẹ eni igbaa nya oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ.
* 2:7 Li zẹ Igbae 2.9; Irọ 22.2; Ezik 28.13; 31.8 2:8 Li zẹ Aza 44.6; 48.12; Irọ 1.17; 22.13 2:11 Li zẹ Irọ 20.14; 21.8 § 2:14 Li zẹ iNọba 22.5,7; 31.16; iDẹut 23.4; iNọba 25.1-3 * 2:17 Li zẹ Okiali 16.14-15; 16.33-34; iJọn 6.48-50; Aza 62.2; 65.15 2:20 Li zẹ 1 Ighie 16.31; 2 Ighie 9.22,30 2:23 Li zẹ Iwolo 7.9; iJere 17.10; Iwolo 62.12 § 2:27 Li zẹ Iwolo 2.8-9