3
Ebe ni a kẹkẹ ghi igba eni e miesuọ ena ẹoli iSadisi
“Kẹkẹ ona ghi agẹni na igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ na ẹoli iSadisi.
“Enana e khi ingmemhi eyi ọni ọ mu iyẹmhẹ ishilua eyi Ẹshinẹgba ali ikpẹtata ishilua mhuẹ. Mhi lẹsẹ ikanya eyẹẹ. À mhọli eva onete abi ẹzẹzẹ khi a la agbọ, ama eri a ghua. A guale ni a zese emini o kpọ ẹ le-a ni ẹ nono ni e ghua. Irari khi mhi mẹ ikanya eyẹẹ khi ẹa gba pfo odalo oyi Ẹshinẹgba ọyẹmhẹ. A ri itobọ ighọ sato emini a she mie ni a suọ, a ri ọli gbe akanya, a mupfi. Ama ini aa da guale, mhi ya bhale abi oghiatọ, aa ya lẹsẹ ẹghẹghẹ ni mhi rọ ya bhale na ẹ.* Abi o kie li ena, à kie mhuẹ ẹgbọ eghuo ẹoli iSadisi ni ẹa ri ichimhi mu itsua eyẹwẹ. E ya sọ itsua epfopfo nu mhẹ kia, irari khi e tẹ ọ. Ọni o mu ọ le, ighọ ọ li ya sọ itsua epfopfo. Mhi aa ya shishi eva oyọli ebe ni a kẹkẹ eva oyi eni e ya mhọli agbọ na agbọagbọ shi-a. Ama mhi ya ngme ingme oyọli le khasẹ itamhẹ ali igẹni eyọli. Ọni ọ zẹ esọ, ọ rọ suọ emini Ayẹmhẹ ọ gueyẹ eni igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ nya.
Ebe ni a kẹkẹ ghi igba eni e miesuọ ena ẹoli iFiladefia
“Kẹkẹ ona ghi agẹni na igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ na ẹoli iFiladefia. Ena e khi ingmemhi eyi ọni ọ pfuasẹ, ni ọ khi igẹsikia, ni ọ mhọli okpẹ oyi iDefidi. Ọni ọ kha khueghie-a, ọgbọ ọa laọ ni ọ dobẹ ya khukhu, ọni ọ kha khukhu, ọgbọ ọa dobẹ khueghie-a. Mhi lẹsẹ ikanya eyẹ ẹ. A ghe i, mhi she khueghie odẹ-a shi ekẹ na ẹ, ni ọgbọ ọa dobẹ ya khukhu. Mhi lẹsẹ khi ukuku itoto a mhọli, abotseku khi ighọ, a kie ri ungmemhi oyẹmhẹ ẹ gbe akanya, aa tigbe kie eva oyẹmhẹ. A ghe i, mhi ya ri eni e la owa ugamhi oyi ọkphaghiẹ ni ẹ lu egbewẹ iJu ni o khia khi ẹgbhọli ẹ lo, bhale ya nyẹsẹ ukhomhi shi ẹ ufuẹgẹ ni e lẹsẹ khi mhi nono ingme oyẹẹ.§ 10 Irari khi a ri omhẹsẹ oyẹmhẹ gbe akanya ni o gueyẹ ẹ a ri irabọmudu ri egbe mie, mhi ya rue ẹ imufẹ le, ni ọọ bhale ekẹ agbọ nya. Imufẹ ni o ya mu ẹgbọ na agbọ nya fẹ bino. 11 Mhi ya kẹlẹ bhale. Mu emini u mhọli mhuẹ toto, ini ọgbọkhọghuo ọ khi mie ẹ arula oghie oyẹ. 12 Ọni ọ da mu ọ le ne, mhi ya rọli khi ọchẹ elemhi Owa ugamhi oyi Ẹshinẹgba ọyẹmhẹ. Ọa ya tigbe rọte aghọ vu. Mhi ya kẹkẹ eva oyi Ẹshinẹgba ọyẹmhẹ shi ọli egbe, li shi eva oyi ẹoli oyi Ẹshinẹgba ọyẹmhẹ ni o khi iJerusalẹmu onogbọ, ni o rọte Eghiele oyi Ẹshinẹgba ọyẹmhẹ ẹ tiemhile ali eva onogbọ oyẹmhẹ.* 13 Ọni ọ zẹ esọ, ọ suọ emini Ayẹmhẹ o gue ẹ yẹ eni igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ nya.
Ebe ni a kẹkẹ ghi igba eni e miesuọ ena ẹoli iLaodisha
14 “Kẹkẹ ona li ghi agẹni na igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ na ẹoli iLaodisha. Enana e khi ingmemhi eyi Atsẹ, ni ọ khi ọtsẹlẹ ọni ọ zẹ ri egbe ẹ nga, ni ọ khi igẹsikia, ọni ọ mhẹsẹ ẹ na emini Ẹshinẹgba ọ ma nya. 15 Mhi lẹsẹ ikanya eyẹ ẹ khi, aa mhuẹ utomhi wẹkhi eri a pfọ. O kha ti ini a khi oghuo ọ lọ. 16 Irarighọ, itobọ khi a rimhẹ, ni aa rọ to wẹkhi eri a pfọ, mhi ya rọte unu oyẹmhẹ to ẹ pfia. 17 Irari khi a liẹ, ‘Mhi pfue, mhi she ti ẹpfue ma, mhi aa ke mhuẹ emini o to mhẹ.’ Ama aa lẹsẹ khi ẹgbọ eyẹmhẹ a khi, eni a viẹ osoli ẹ na, ena umhamẹ, ni e khi ezalo ali ebanọa. 18 Irarighọ, mhia ye ẹ ude ni a nu mhẹ dẹ ẹlomho ni a ri erali nye-a ini a mele eni e pfue-a, ni a mhọli itsua epfopfo ni aa sọ, ni a rọ khukhu irumheba omama eyẹ ẹ. Ni mhi ri ogugu na ẹ vi shi alo ni a ke mẹ ekẹ. 19 Ẹgbọ ni mhi nono ingme oyẹwẹ, mhi ya dese, mhi gbo sheshe wẹ shi odẹ, irarighọ a mhuẹ ọmuegbe ni a mu nyenẹ. 20 A ghe i! Mhi migha odẹ mhia kpheli obọ ọ, ini ọgbọkhọghuo ọ suọ uruli oyẹmhẹ ni ọ rọ khueghie-a na mhẹ, mhi ya lo le, mhi nu ọli le, ọ nu mhẹ le. 21 Ọni ọ mu ọ le, mhi ya lama na li ni ọ nu mhẹ shitọ ukpẹkhomhi oghie oyẹmhẹ, ẹzẹzẹ abi mhẹmhẹ mhi li mu ọ le ni mhi nu Itamhẹ shitọ ukpẹkhomhi oghie oyọli. 22 Ọni ọ zẹ esọ, ọ rọ suọ emini Ayẹmhẹ o gueyẹ eni igbaa nya eyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ.”
* 3:3 Li zẹ iMat 24.43-44; iLuk 12.39-40; Irọ 16.15 3:5 Li zẹ Okiali 32.32-33; Iwolo 69.28; Irọ 20.12; iMat 10.32; iLuk 12.8 3:7 Li zẹ Aza 22.22; iJobu 12.14 § 3:9 Li zẹ Aza 49.23; 60.14; 43.4 * 3:12 Li zẹ Irọ 21.2; Aza 62.2; 65.15 3:14 Li zẹ Ekpi 8.22 3:19 Li zẹ Ekpi 3.12; Iburu 12.6