20
Ikpe Agbẹlẹ
Ighọ mhi mẹ khi agẹni ọ rọte idane e tiemhile ọ mu okpẹ ilimhi na ningọlọ mhọli obọ, ọ tsua ukpokpomhi uwẹghẹ. Ọ gamhi ọni oligio ọniẹmhi rue, ikhi ẹnyẹ ọnẹdẹ ọghọ ni ọ khi etse ali Ọkphaghiẹ, ọ gẹ ọli ikpe agbẹlẹ oghuo.* Ọ pfi ọli lo oni ilimhi na ningọlọ, ọ pfi okpẹ ọ. Ọ pfi oni ilimhi na ningọlọ unu ma, ini ọ khi ke gbo mẹ asha di ishishi ẹgbọ, ya ramhi ni eni ikpe agbẹlẹ e rọ ya gba. Ini ona o dọsẹ se, a mema ya rue ọli obọ-a ukuku ẹghẹghẹ.
Ighọ mhi mẹ ikpẹkhomhi ighie. Eni e shitọ ọ, e khi eni a ri afu na ni e ri ẹgbọ gue ẹzọ. Ighọ mhi gbo li mẹ iyẹmhẹ eyi ẹgbọ ni a kholo ikhomhi ọ, irari ọtsẹlẹ ni e pfi na iJesu ali ungmemhi oyi Ẹshinẹgba. Eni ẹgbọ ena ẹa ga ọni inyagbemhi wẹkhi irọkhọkhọ eyọli, wẹkhi eri e mie ọlẹlẹ oyọli shi atẹtẹ ukhomhi, wẹkhi obọ. E ya te eghuli guale, e ya nu iKirisiti mhẹsẹ ikpe agbẹlẹ. Ẹgbọ ni e kpọle ni e ghuloa ẹa ke rọte eghuli guale, ramhi ni ikpe agbẹlẹ eghọ e rọ gba. Onana o khi irọte eghuli guale onododẹ. Ikhivọsẹ ali ipfuasẹ e khi eyi eni e mhọli obọ shi iguale onododẹ onana. Eghuli onuzi-eva ọa mhọli ekpabọ shi ẹgbọ eghọghọ egbe, ama e ya khi ekpodalo-ugamhi eyi Ẹshinẹgba ali eyi iKirisiti. E ya nu ọli mhẹsẹ ikpe agbẹlẹ.
Ini eni ikpe agbẹlẹ e gba se, a ya taghiẹ Ọkphaghiẹ owa ighumha oyọli-a. Ọ ya fiẹ lasele ya di ẹgbọ ni e la ishishi nya na ekẹ agbọ, ikhi ẹgbọ ni a lu iGọgi ali iMagọgi, ni ọ rọ ti wẹ gbili shi okhọli. Eri e bu abi ekhashẹ ni e la egele okẹ oniẹmhi. Ighọ e to ọghọli ya gbe ekẹ agbọ khia, e pfi gasẹ apfẹ eyi ẹgbọ eyi Ẹshinẹgba, ẹoli ni ọ nono egbegbọ. Ama erali e rọte idane tiemhile ya tosẹ wẹ-a. 10 Ọni etse ni ọ di wẹ, a mu ọli pfilo erali ilimhi iriẹriẹ ni ofulu o la to kua yala. Ikhi ashini a pfi ọni inyagbemhi ali ọmekẹguele ọyi ẹgbhọli lo. A ya la aghọ na wẹ osoli agbọagbọ, no gbe no bi.
A ri eni e ghu-a gue ẹzọ
11 Ighọ mhi mẹ ukpokpomhi ukpẹkhomhi oghie opfopfo ali ọni ọ shitọ ọ. Abi ọ shitọ eghọ, ekẹ ali ukhui e kele-a, ẹa ke mẹ ashikhọghuo la. 12 Ighọ mhi mẹ ẹgbọ ni e ghuloa, ghe eniẹmhi, ali enikeke, e migha odalo oni ukpẹkhomhi oghie. Ighọ a khueghie ebe ni e bu-a. A gbo khueghie ebe olese-a ni o khi ebe ni a kẹkẹ eva oyi eni e ya mhọli agbọ na agbọagbọ shi. A gue eni e ghu-a ẹzọ abi ikanya ni e gbe e li, abi a li kẹkẹ wẹ shi eni ebe.§ 13 Okẹ o kpa ẹgbọ ni e ghuloa shi ọ ku lasele. Eghuli, ali ilimhi, e khueghie unu-a kpa ẹgbọ ni e la elemhi wẹ ku lasele. A gue ọgbọgbọ nya ẹzọ abi ọ li gbe. 14 Ighọ a pfi Eghuli, ali ilimhi lo uyele erali. Erali ilimhi iriẹriẹ onana o khi eghuli onuzi-eva. 15 Ọnini eva oyọli ọa da la oni ebe ni a kẹkẹ eva oyi eni e ya mhọli agbọ na agbọagbọ shi ne, eri a ya pfi ọli pfilo oni erali ilimhi iriẹriẹ.
* 20:2 Li zẹ Igbae 3.1 20:4 Li zẹ iDan 7.9,22 20:8 Li zẹ Ezik 7.2; 38.2,9,15 § 20:12 Li zẹ iDan 7.9-10