21
IJerusalẹmu Onogbọ
Ighọ mhi li mẹ iloghie onogbọ ali ekẹ agbọ onogbọ. Iloghie onododẹ ali ekẹ agbọ onododẹ e she kala-a, ighọ li khi okẹ oniẹmhi.* Mhi mẹ oni ẹoli ni o pfuasẹ ikhi oni iJerusalẹmu onogbọ khi o rọte idane e tiemhile rọte obọ oyi Ẹshinẹgba, abi ọmueshi ni a khuẹsẹ somhotse ẹ ghi ọdọ li. Ighọ mhi suọ ukpokpomhi uruli khi o rọte oni eghiele e liẹ, “A ghe khẹ! Ẹshinẹgba ọ ri apfẹ oyọli tiemhile deba ẹgbọ, eri ọ ke ya nu ẹgbọ ngeli kugbe, eni ẹgbọ e ya khi ẹgbọ eyọli, Ẹshinẹgba ọ ya nu wẹ la kugbe. Ọ ya shishi wẹ ameviẹ alo-a, eghuli ọa ke ya laọ, wẹkhi eri a kẹ ke viẹ wẹkhi asha o ke ya ke to ọgbọ, irari khi emini ediọ e she dọsẹ.”§
Ọni ọ shitọ oni ukpẹkhomhi oghie ọọ li, “Ghe khẹ, Mhi ri emhikpa a mele enegbọ-a!” Ighọ ọọ, “Kẹkẹ emhi enana shi ekẹ irari khi ingmemhi ni a ri egbe ẹ da ni e khi igẹsikia e khi.”
Ọọ mhẹ, “A she li ọli. Mhẹmhẹ mhi Aafa ali Omega, mhẹmhẹ mhi khi igbaekẹle ni mhi khi ọzukhomhi. Ọni okiamẹ ọọ gbe, mhi ya rọte okẹ ni ọọ chọchọ amẹ, ni o ri agbọ a na ọgbọ na li da afuẹ.* Ọni ọ da mu ọ le ne, ọ ya mhọli ikhivọsẹ ona, ni, Mhẹmhẹ mhi ya khi Ẹshinẹgba oyọli, lọli o khi omimhẹ. Ama ẹgbọ ni e khi enulishi ali eni ẹa ya lama miesuọ, ena angeli ichimhi ali egbugbeli, ali ena itsẹbọ eni e mu imhẹsẹ ogbhọ ali eni ega ikhumhi, ali e lo ẹgbhọli nya, okiẹmhi oyẹwẹ o ya khi erali ilimhi iriẹriẹ ni ofulu la to kua yala. Onana khi eghuli onuzi-eva.”
Agẹni ọghuo eni oshilua ni ọ mhọli italabi ishilua ni e vọ anasẹmhẹ ishilua ni e kpe ukhokho, ọ bhale ya liẹ mhẹ, “Bhale, mhi ya ri ọni ọmueshi ọnọgbọ khasẹ, ni ọ khi ughuẹ ọni Omi Osumha.” 10 Elemhi oni ayẹmhẹ, ọni agẹni ọ tsua mhẹ nga ukhomhi ute oniẹmhi ni o yagha, ọ rẹmhẹ khasẹ oni Ẹoli-No-pfuasẹ ikhi iJerusalẹmu, khi o rọte idane te obọ oyi Ẹshinẹgba a tiemhile. 11 O ri ufumhi oyi Ẹshinẹgba gẹ nyanyanya. Ugẹmhi oyọli o li abi ẹchẹli ni o somhi otse ni a lu iJasipa ni o li abi ughegbe. 12 O mhọli ukpokpomhi ugbe ni o yagha ni o mhọli odẹ inuẹkpẹ igbẹva. Eni odẹ inuẹkpẹ, igẹni ogbava e la ọ. Eni odẹ inuẹkpẹ igbẹva ena a kẹkẹ eva eyi ẹdẹli igbẹva eyi iZirẹni shi ọ. 13 Odẹ inuẹkpẹ esesẹ e la obọ-ugbe enenene oyi oni ugbe. Esẹ e la ukiẹkiẹ obini ovọ o te ẹ ngale oyọli, esẹ e la ukiẹkiẹ obita, esẹ e la ukiẹkiẹ ọgobọ, esẹ e li la ukiẹkiẹ obini ovọ o te ẹ lo eko.§ 14 Oni ugbe ni o gasẹ oni ẹoli o mhọli echẹ irọgbekẹ igbẹva. Eni echẹ irọgbekẹ ena, a kẹkẹ eva eyi ighiusomhi na kẹẹ ogbava eyi ọni Omi Osumha shi ọ.
15 Ọni ọ nu mhẹ ẹ ngme, o mhọli ukpokpo ni a rọọ mhẹsẹ emhi ni o khi igolu ni ọ rọ ya mhẹsẹ oni ẹoli ali eni odẹ inuẹkpẹ ali igbe eyọli.* 16 Oni ẹoli o zẹ abọ igbe ene, ni iyagha ali inuata ali uẹmhi eyọli e li abizize. Ọ mhẹsẹ oni ẹoli, o ya khi ikuku emhi ẹa la imali agbẹlẹ ali egbhuẹshe ashi ishe (1,500), unuẹmhi ali uẹmhi eyi eni abọ igbe ali iyagha eyọli e khi abizize. 17 Ọni agẹni ọ li mhẹsẹ ugbe oyọli, e ya khi ẹtẹ-awẹ egbhuẹgbe. Abi awa liẹ mhẹsẹ ekẹ. 18 Ugbe oyọli, echẹ ijasipa a rọ ma li, oni ẹoli o khi egbegbi igolu ni a te ẹ mẹ ekẹ abi ughegbe. 19 Irọgbekẹ oyi igbe ni a ma gasẹ oni ẹoli e ya khi echẹ ni e ghalẹ ọdọda. Onododẹ o khi ijasipa, onuzi-eva o khi isafaya, onuzi-esẹ o khi ikalisẹdoni, onuzi-ene o khi ẹmẹradi, 20 onuzi-ishe o khi isadonizi, onuzi-esesa o khi ikanẹliani, onuzi-ishilua o khi ikirisolati, onuzi-elele o khi ibẹrili, onuzi-itili o khi itopazi, onuzi-igbe o khi ikirisopirazi, onuzi-igbaghuo o khi ijasiti, onuzi-igbẹva o khi ametisiti. 21 Eni odẹ inuẹkpẹ igbẹva e ya khi ifẹfẹ. Odẹ unuẹkpẹ ọgbọgbọ a ri ufẹfẹ oyọli riẹlẹ ọli. Odẹ agbala ni o la oni ẹoli, egbegbi igolu ni a te ẹ mẹ ekẹ abi ughegbe a rọ ku ọli.
22 Mhi aa mẹ Owa ugamhi okhọghuo oni ẹoli, irari khi Ẹshinẹgba Ọnọmhuẹ Nọfunẹ nya ali Ọni Omi Osumha wẹwẹ e khi Owa Ugamhi ni e la aghọ. 23 Oni ẹoli ọa ke mhọli emini o ri ugẹmhi oyi ovọ wẹkhi oyi uki ya li. Irari khi ugẹmhi oyi Ẹshinẹgba lọli o khi ákpá ni o la aghọ, ọni Omi Osumha ọ khi ákpá ni o la aghọ. 24 Ẹgbọ na agbọ nya e ya ri oni ákpá ke kia, ighie ni e la agbọ e ya tsua ẹpfue eyẹwẹ bhale aghọ.§ 25 Ọgbọ ọa ya tigbe khukhu odẹ inuẹkpẹ ni e lo oni ẹoli le ghue, itobọ khi ọgbọ ọa ya mẹ ẹliyọsẹ aghọ. 26 A ya tsua ẹpfue ali ufumhi eyi ishishi lo oni ẹoli le.* 27 Ama, emini e ri ichimhi ẹ mu ọa ya tigbe lo aghọ le, wẹkhi ọgbọ ni ọọ gbe ikanya omama ali ni ọ riẹlẹ emhi ẹgbhuẹ, sẹ khi ẹgbọ ni eva oyẹwẹ o la ebe ni a kẹkẹ eva oyi eni e ya mhọli agbọ na agbọagbọ shi oyi ọni Omi Osumha.
* 21:1 Li zẹ Aza 65.17; 66.22; 2 iPit 3.13 21:2 Li zẹ Aza 52.1; 61.10; Irọ 3.12 21:3 Li zẹ Ezik 37.27; iLẹv 26.11,12 § 21:4 Li zẹ Aza 25.8; 35.10; 65.19 * 21:6 Li zẹ Aza 55.1 21:7 Li zẹ 2 iSam 7.14; Iwolo 89.26-27 21:10 Li zẹ Ezik 40.2 § 21:13 Li zẹ Ezik 48.30-35 * 21:15 Li zẹ Ezik 40.3 21:21 Li zẹ Aza 54.11-12 21:23 Li zẹ Aza 60.19-20 § 21:24 Li zẹ Aza 60.3 * 21:26 Li zẹ Aza 60.11 21:27 Li zẹ Aza 52.1; Ezik 44.9