4
Ena Osẹsẹ ẹgbhọli
Ayẹmhẹ ọ guele gboo khi, ikpukhokho agbọ, ẹgbọ eghuo e ya tsua irudunga pfi-a. Ẹ deba iyẹmhẹ ni ẹẹ di agbọ, ẹẹ deba osẹsẹ ni ayẹmhẹ ọkphaghiẹ e tsua lasele. Osẹsẹ eghọghọ, obọ oyi elo-ẹgbhuẹ ena ikokoalo e te ẹ bhale, eni udu-onete ni ọ gue ọgbọ ẹzọ oyẹwẹ o she ghua dishi. Ẹgbọ eghọghọ ẹ sẹsẹ ẹgbọ e khi rue ọkpotso, eni ikpotso e khi ye ughuẹ, e gueyẹ wẹ e khi ke le eminale eghuo. Ama eri Ẹshinẹgba ọ ma eminale eghọghọ, eni e miesuọ ni e lẹsẹ igẹsikia e ke ri ikphẹmhi mie wẹ le. Emhikpa ni Ẹshinẹgba ọ ma o ti, a khi mẹ emini a kie, ama a ke ri ikphẹmhi mie emhikpa. Irari khi ungmemhi oyi Ẹshinẹgba ali iromhi isọsọ a rọ rẹwẹ ẹ shi eni e pfuasẹ.
Ini u ri oni omhẹsẹ ona na eni e miesuọ, u ya khi ọni ọ guẹ gbe akanya ugamhi ọyi iJesu iKirisiti, ni a kuẹlẹ vule rọte igẹsikia na irudunga ali osẹsẹ enete ni u wa deba. Khi mhọli emini u ri okhẹ oyi ẹgbọ nẹdẹ, ali okhẹ ikpotso egbhali ẹ riẹlẹ. Ke ngeli riẹlẹ ọghuẹmhẹ oyi Ẹshinẹgba. Inisegbe-a o mhọli ukuku eminete ni o riẹlẹ a na ọgbọ, ama ni a rọ suọ esọ na Ẹshinẹgba, eri o ti odẹkhodẹ, itobọ khi o mhọli ishobọ na awa memena ali agbọ ni o ke ẹ bhale.
Ungmemhi igẹsikia na ni o ti ni a mieshi, ni a gbo lama shi ọ. 10 Onana o ri anye rọshẹka a gbe akanya egbegbọ, irari khi awa she ri irudushi oyawa shi Ẹshinẹgba obọ, ọni ọ laọ ni ọ khi Ọmiepfuese ọyi ọgbọkpa, eni e miesuọ kpaashi.
11 Mhẹsẹ, u gbo sẹsẹ ena nya. 12 Khi zẹ ni ọgbọkhọghuo ọ ri ẹloe gbe ẹ irari khi ozele u khi, ama rọte ungmemhi oyẹ, ali agbọ oyẹ, ali inono oyẹ, elemhi irudunga ali ipfuasẹ oyẹ khili irọkhasẹ na eni e miesuọ. 13 Ya ramhi ẹghẹghẹ ni mhi rọ ya bhale, ri ẹloe shi ọ kie ke zẹ Ebe-no-pfuasẹ khasẹ igbaa, u kie le ẹ tse-abọ oni ungmemhi, wa sẹsẹ wẹ. 14 Khi ri obọ gbe isomhopfa ni Ẹshinẹgba ọ rọ nẹ nyẹ. Oni a rọ nẹ abi a rọ mekẹguele shi ẹ egbe ali abi eni egbhali e rọ ri abọ ngẹ egbe.
15 Ke ri ẹloe shi eni emhi ena egbegbọ, u ri egbe ẹ na wẹ pfo ni ẹgbọ nya e ke mẹ ije-odalo oyẹ. 16 Ri ẹloe shi egbe ẹ egbe ali osẹsẹ oyẹ. Kie ke riẹlẹ emhi ena, irari khi ini u wa lighọ u ya tsumhi egbe ẹ ali eni ẹ suọ ẹ.