5
Abi ẹẹ a ke li esamhi-olimhi, ali egbhali ali ighumha
Khi dese ọgbhali, ri ipfọmhẹ uruli nu ọli ngme abinẹ khi itẹ ọ khi. Ke riẹlẹ deba ozele abinẹ khi inyọghuo ẹ u ngeli ẹ deba. U riẹlẹ deba ikpotso eni egbhali abinẹ khi inyẹ e khi. Ke ngeli deba ozele ikpotso abi inyọghuẹ ni ikpotso.
Khi ri ẹloe gbe esamhi-olimhi ni e khi esamhi-olimhi egbegbọ, ni e mhọli ọtomhẹ. Ini ọni ọsamhi-olimhi ọ bia eniyẹ, o ke khia khi ọ mhuẹ imimi, eni eniyẹ e kpẹ ke ri emini e wẹna imiesuọ gbe akanya, abi e li ri ẹloe ẹ khu ọmhuẹ-apfẹ oyẹwẹ. Ini e lina, eri ẹ fẹli eni e bia wẹ ali itita wẹ eghọ, irari khi onana o ma ri egbe a mu Ẹshinẹgba. Ọni ọ khi ọsamhi-olimhi igẹsikia ni ọa ke ye ughuẹ, ni lọlighuo ọ la, ọ she regbenga Ẹshinẹgba, ọ sọ iromhi ẹ mhila li ikpaghiobọ obọ, ẹlẹọguota ali ẹlẹ iyọsẹ. Ama ọsamhi-olimhi ni ọ ri egbọli shi aruele agbọ, ọ she ghu-a ini ayẹmhẹ oyọli o kie tseku laọ. Mhẹsẹ enana na wẹ ini a khi mẹ gue shi wẹ egbe. Irari khi ini ọgbọ ọa ri ukpẹloe khu ena ọmhuẹ-apfẹ oyọli, tete imi ọli ali ughuẹ ọli, ọ she kie oni irudunga. Ọ khọlọ dọsẹ ọni ọa miesuọ.
Khi kẹkẹ eva oyi ọsamhi olimhi kuma eva eyi esamhi-olimhi sẹ ni ọ she dọsẹ ikpe egbhuẹsẹ, ọni o khia khi utoghuo-kpe ọ kpẹ lẹsẹ ye ughuẹ. 10 Ọ khi ọni a suọ eko shi ikanya enete, ọkpotso ni ọ guẹ kuẹlẹ imiọli. Ni ọ mie epfẹse ẹ shi owa. Ọ guẹ a gbe ikanya deba eni e miesuọ, ni ọọ kpaghiẹ ẹgbọ ni e la ọmunu obọ ni o ri egbọli shi onete ọdọda iriẹlẹ.
11 Ama khi ri eva oyi ozele esamhi-olimhi shi ebe. Irari khi ini ọghuẹmhẹ idiegbe oyẹwẹ o nga wẹ ukhomhi le dọsẹ ugamhi ni ẹ ga iKirisiti, e vu ya ngeli. 12 Eri e rọte aghọ lue, irari khi e she gbe irọnga ni e kpẹ te ekẹ rọ nga ni iKirisiti-a. 13 Ẹgbọ ọwaza e khi ni ẹẹ kia ifui owa. Oni o khọlọ nẹ nya khi ẹẹ le ẹgbọ itsa uruli kia kia, ẹẹ sọnọ unu ingme ni aa fẹ lu wẹ shi, ẹẹ ngme ungmemhi ni ẹa kha ngme. 14 Itobọ ighọ, ọ ghọle mhẹ ni ozele isamhi olimhi e ye ughuẹ, e bia eniyẹ, e ri ẹloe ẹ khu ọmhuẹ-apfẹ oyẹwẹ. Ini awa khi ri ẹghẹghẹ na ebe awa mẹ asha yese awa eva-a. 15 Eni esamhi-olimhi eghuo e she lase odẹ oyi iKirisiti le deba ọkphaghiẹ. 16 Ama ini ọkpotso ọkhọghuo ni ọ miesuọ ọ mhuẹ ọsamhi-olimhi she unuẹkpẹ oyọli, ọ mema ya ke ri ẹloe khu ọli, ọ khi rue ọli ghi igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ ke tsua, ni e dobẹ ri ẹloe ke khu eni e khi egbegbi esamhi-olimhi ni e mhọli ọtomhẹ.
17 A ke fali eni egbhali ni e ri igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ ẹ kia ni e guẹ gbe akanya egbegbọ ifata agbhagbhamhi eva, tete eni e mema lolo toto obọ itse-abọ ali osẹsẹ ungmemhi oyi Ẹshinẹgba. 18 Irari khi ebe ọ ngme ọli, u khi gẹ ena unu ini u rọli ẹ kpishi ikpamhi emhi. A ke fali egbakanya ifata eyẹwẹ.* 19 Khi rọli shi egbegbi ingme ini ọgbọghuo a bhale ya ngme ingme shi ọgbhali egbe, se ini e gbe aava okekhi aasẹ. 20 La odalo ẹgbọ kpa ke dese eni e lamhẹ ni o tse agua ye enekpọle.
21 Mhi la ukpẹloe onayi Ẹshinẹgba ali iJesu iKirisiti ali oyi igẹni ni e pfuasẹ mhẹsẹ nẹ, u ri omhẹsẹ ena gbe akanya, khi rọte ode oshili wẹẹ azẹba riẹlẹ emhikhọghuo.
22 Khi tigbe kẹlẹ ri obọ nga ọgbọ egbe rọli nga akanya ugamhi oyi Ọnọmhuẹ, u khi ya nu ọli mhuẹ okemhi shi olamhẹ oyi ọli. Ri egbe ẹ shi ipfuasẹ.
23 Khi ke da amẹ tsẹẹ, ama ke da ukuku onyọ ni eminale e kẹlẹ ke daghiẹ-a shi ẹ elemhi, abi ọ rọ khia khi u ma kẹlẹ ẹ ghua eghọ.
24 Eri a ga ẹgbọ eghuo zu olamhẹ eyẹwẹ, neni a rẹ ramhi iguẹzọ, ama olamhẹ oyẹ ẹgbọẹse ẹlẹlese e ya lasele. 25 Ighọ a liẹ mẹ ikanya enete gboo. Shi eghuo ni aa ya mẹ memena, ẹa ya sheli okhẹse.
* 5:18 Li zẹ iDẹut 25.4; iMat 10.10; iLuk 10.7 5:19 Li zẹ iDẹut 17.6; 19.15